Skarbnik Miasta - Iwona Burszka

Skarbnik Miasta będący głównym księgowym budżetu miasta prowadzi sprawy związane z gospodarką finansową miasta.
Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika w szczególności należy:
1) opracowanie projektu budżetu pod względem poprawności formalnej,
2) dokonywanie analiz wykonywania budżetu i systematyczne informowanie burmistrza o wynikach analiz,
3) kontrasygnowanie dokumentów, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych,
4) opracowywanie wytycznych i koordynowanie pracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowania materiałów do projektu budżetu,
5) nadzorowanie obiegu informacji i dokumentacji finansowej,
6) nadzorowanie gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów, których działalność jest wspomagana z budżetu miasta,
7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń burmistrza,
8) nadzorowanie i kontrolowanie działalności:
- Wydziału Finansowego,
- Referatu ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych,
9) wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników komórek organizacyjnych Urzędu wymienionych w pkt 8. Opracowywanie zakresów czynności dla tych stanowisk pracy oraz wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
10) realizowanie zadań obronnych oraz przedsięwzięć wynikających z potrzeb obrony cywilnej i powszechnej samoobrony oraz zarządzania kryzysowego.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:11:52 | Data modyfikacji: 2016-07-15 13:09:03.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248803, 32 3248800 wew.133
fax: 32 3248826
e-mail: skarbnik@orzesze.pl

adres:
Skarbnik Miasta Orzesze
ul.Św.Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej I piętro

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:23:18 | Data modyfikacji: 2014-02-10 09:24:38.

Zobacz:
 Burmistrz Miasta .  Zastępca Burmistrza Miasta .  Sekretarz Miasta .  Skarbnik Miasta . 
Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:23:18
Data modyfikacji: 2014-02-10 09:24:38
Opublikowane przez: Marzena Nowak