PODATEK LEŚNY

UWAGA! od 01.07.2019r nowe wzory formularzy podatkowych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 2383 ze zm.)

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%.
Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.


Stawka podatu leśnego na rok 2015 wynosi 41,5470 zł
Stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2015 wynosi 20,7735 zł

Stawka podatu leśnego na rok 2016 wynosi 42,1894 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2016 wynosi 21,0947 zł

Stawka podatu leśnego na rok 2017 wynosi 42,0222 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2017 wynosi 21,0111 zł

Stawka podatu leśnego na rok 2018 wynosi 43,3532 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2018 wynosi 21,6766 zł

Stawka podatu leśnego na rok 2019 wynosi 42,2356 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2019 wynosi 21,1178 zł

Stawka podatu leśnego na rok 2020 wynosi 42,7328 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2020 wynosi 21,3664 zł

Stawka podatu leśnego na rok 2021 wynosi 43,3048 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2021 wynosi 21,6524 zł

Stawka podatu leśnego na rok 2022 wynosi 46,6972 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2022 wynosi 23,3486 zł

Stawka podatu leśnego na rok 2023 wynosi 71,0996 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2023 wynosi 35,5498 zł

Stawka podatu leśnego na rok 2024 wynosi 72,0346
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2024 wynosi 36,0173 zł

 

WZORY DEKLARACJI - osoby prawne

WZORY INFORMACJI - osoby fizyczne

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.
Zwalnia się od podatku leśnego:
- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
- użytki ekologiczne.
 Od podatku leśnego zwalnia się również:
- uczelnie;
- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
- instytuty naukowe i pomocncze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
- prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475),  lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
- instytuty badawcze;
- przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotu opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;

DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA:
działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bosek | Autor: Grażyna Rudy | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:54:43 | Data modyfikacji: 2024-01-04 13:46:48.
Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:54:43
Data modyfikacji: 2024-01-04 13:46:48
Autor: Grażyna Rudy
Opublikowane przez: Katarzyna Bosek