Zastępca Burmistrza Miasta
 
Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy:
1) kierowanie Urzędem w przypadku nieobecności Burmistrza,
2) zawieranie jednoosobowo umowy powodującej zaciągnięcie przez Gminę Miejską Orzesze zobowiązań w ramach kwoty ustalonej przez Radę Miejską, stosownie do odrębnego pełnomocnictwa w przypadku nieobecności Burmistrza,
3) prowadzenie postępowań w trybie ustawy Prawo zamówieniach publicznych w razie nieobecności Burmistrza,
4) jednoosobowe reprezentowanie Gminy Miejskiej Orzesze przy zawieraniu aktów notarialnych, których przedmiotem jest zbycie lub nabycie nieruchomości stosownie do odrębnego notarialnego pełnomocnictwa,
5) nadzorowanie i kontrolowanie działalności:
- Wydziału Edukacji,
- Referatu Świadczeń Rodzinnych,
- Biuro Realizacji Projektów,
- Samodzielne Stanowisko ds. Technicnych Placówek Oświatowych,
6) wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu wymienionych w pkt 5. Opracowywanie zakresów czynności dla tych stanowisk pracy oraz wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
7) sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości (Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna).
8) realizowanie zadań obronnych oraz przedsięwzięć wynikających z potrzeb obrony cywilnej i powszechnej samoobrony oraz zarządzania kryzysowego.
 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 08:19:27 | Data modyfikacji: 2024-04-22 08:21:53.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248800
fax: 32 3248826
e-mail:

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 08:23:01 | Data modyfikacji: 2024-04-22 08:22:33.
Godziny przyjęć stron

poniedziałek 11.00-13.00  

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 08:43:29 | Data modyfikacji: 2021-01-18 15:04:48.

Zobacz:
 Burmistrz Miasta .  Zastępca Burmistrza Miasta .  Sekretarz Miasta .  Skarbnik Miasta . 
Data wprowadzenia: 2014-02-10 08:43:29
Data modyfikacji: 2021-01-18 15:04:48
Opublikowane przez: Marzena Nowak