Informacje o środowisku i jego ochronie

Informacje o środowisku i jego ochronie

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ), w związku art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23) Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. pn: „Uruchomienie innowacyjnej linii przygotowania granulatu szklanego w CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze” w Orzeszu”, przy ul. Gliwickiej 59.

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 11:35:23 | Data modyfikacji: 2017-10-02 16:04:40.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ), w związku art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23) Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia „Adaptacja węzła betoniarskiego przewidzianego uprzednio do rozbiórki na potrzeby produkcji posadzek anhydrytowych samopoziomujących w Orzeszu przy ul. Cieszyńskiej 48C na działce o numerze ewidencyjnym 1054/22”.

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 11:31:45 | Data modyfikacji: 2017-10-02 16:02:41.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia, o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-08-04 11:01:32 | Data modyfikacji: 2017-10-02 16:02:41.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-06-23 09:32:45 | Data modyfikacji: 2017-06-23 09:33:44.

Na podstawie art. 49, 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Pstrowskiego 4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu nieruchomości nr 1459/53 położonej w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej.


 

Obwieszczenie

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:09:10 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:20:35.

Zawiadomienie Starosty Mikołowskiego z 20 października 2016 r., znak: MNO.6341.4.7.2016.BM1 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę stawów "Piasek Mały" i "Piasek Duży" położonych na działce o numerze 172 w Orzeszu - Królówce.

 
Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-10-27 09:29:19 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:20:35.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 15 grudnia 2015 r., znak: WOOŚ.4201.2.2013.KC.39 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-12-17 13:38:22 | Data modyfikacji: 2017-05-23 13:20:35.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235, z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Orzesze podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze.”

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-10-20 11:18:26 | Data modyfikacji: 2015-10-20 11:19:28.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 września 2015r., znak: WOOŚ.4201.2.2013.KC.36 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Justyna Mrowiec | Data wprowadzenia: 2015-10-01 12:24:49 | Data modyfikacji: 2015-10-20 11:19:28.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235, z póżn. zm.) Burmistrz Miasta Orzesze podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014–2022.”

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-01-21 12:05:19 | Data modyfikacji: 2015-01-21 12:06:23.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.12.2014 r., nr WOOŚ.4240.689.2014.MK2.3 dotyczące wydania postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach.

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-12-30 09:12:09 | Data modyfikacji: 2015-01-21 12:06:31.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 06.11.2014 r., nr WOOŚ.4240.623.2014.MK2.1 dotyczące wydania opinii, że istenieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”.

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:18:06 | Data modyfikacji: 2014-12-30 09:13:38.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzno z dnia 22.07.2014 r., nr OŚ-ŚR.6341.14.2014 dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-07-29 09:16:06 | Data modyfikacji: 2014-12-30 09:13:38.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18.03.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.24 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-24 11:09:19 | Data modyfikacji: 2014-03-24 11:12:30.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.02.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.19 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:26:16 | Data modyfikacji: 2014-03-24 11:12:30.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.02.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.18 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 
Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-05 12:24:24 | Data modyfikacji: 2014-03-24 11:12:30.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17.02.2014 r., nr WOOŚ.4201.2.2013.KC.16 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".

 
Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach | Data wprowadzenia: 2014-02-24 14:56:52 | Data modyfikacji: 2014-11-14 09:20:51.
Data wprowadzenia: 2014-02-24 14:56:52
Data modyfikacji: 2014-11-14 09:20:51
Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl