Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju i Zamówień Publicznych w szczególności należy:

1. Koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych.
2. Opracowywanie projektów regulaminów w zakresie udzielania zamówień publicznych.
3. Przygotowanie i prowadzenia zamówień publicznych w szczególności:
1) przygotowywanie ogłoszeń o przetargach, współpraca w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków i kryteriów postępowań,
2) uczestnictwo w komisjach przetargowych, udział w otwarciu ofert, sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji i z postępowań o zamówienie publiczne,
3) badanie ofert i dokumentów przetargowych oraz przedstawienie do zatwierdzenia wyników postępowań,
4) korespondencja z uczestnikami postępowania,
5) przygotowywanie materiałów związanych z odwołaniami,
6) zamieszczanie drogą elektroniczną ogłoszeń w wymaganych publikatorach.
4. Sprawozdawczość dotycząca zamówień publicznych.
5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych postępowań prowadzonych w trybach ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Prowadzenie rejestru umów z postępowań prowadzonych w trybach ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Doradztwo na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych w wyborze formy zamówienia publicznego.
8. Współpraca z: jednostkami samorządu terytorialnego, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, komórkami organizacyjnymi Urzędu, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia planów inwestycyjnych i rozwojowych o charakterze lokalnym i regionalnym.
9. Prowadzenie spraw promocji miasta, podejmowanie starań w celu zawiązania współpracy zagranicznej.
10. Nawiązywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi w celu promowania gminy.
11. Utrzymywanie kontaktów z prasą, radiem i telewizją w zakresie promocji gminy.
12. Podejmowanie czynności związanych z przygotowaniem i wydaniem materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących gminy.
13. Ścisła współpraca z Wydziałem Inwestycji i Remontów oraz Biurem Realizacji Projektów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji zadań z udziałem tych środków.
14. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w ramach swojego zakresu działania.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:15:30 | Data modyfikacji: 2017-10-26 09:37:00.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Alina Mika

Naczelnik Wydziału - 1 et.

32 3248819

Beata Bańczyk-Dębowska

Inspektor - 1 et.

32 3248819

Klaudia Krzyżowska

Starszy referent - 1 et.

 32 3248819

Anna Stańczyk - Głogowska

Inspektor - 1 et.

32 3248819

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:16:46 | Data modyfikacji: 2023-10-24 12:50:08.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248819
fax: 32 3248826
e-mail: rzp@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych
ul. Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro pok. 19

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:20:05 | Data modyfikacji: 2017-04-04 11:20:59.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:20:05
Data modyfikacji: 2017-04-04 11:20:59
Opublikowane przez: Marzena Nowak