Sekretarz Miasta - Jolanta Szubert
Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza Miasta należy:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy w urzędzie,
2) nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy w urzędzie,
3) opracowywanie projektu statutu, regulaminów i innych aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania urzędu,
4) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie:
a) przygotowania materiałów na posiedzenia komisji Rady,
b) terminowego przygotowywania i przekazywania do Biura Rady projektów uchwał wnoszonych przez Burmistrza,
c) terminowego przygotowania odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
d) terminowego załatwiania skarg i wniosków mieszkańców. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków zawiera załącznik Nr 2,
e) terminowe załatwianie petycji. Zasady składania i rozpatrywania petycji kierowanych do Urzędu zawiera załącznik Nr 6.
5) prowadzenie rejestrów:
a) zarządzeń Burmistrza Miasta,
b) statutów, regulaminów organizacyjnych i wynagradzania gminnych jednostek organizacyjnych,
c) upoważnień i pełnomocnictw osób (podmiotów) do działania w imieniu Burmistrza Miasta jako organu gminy,
d) innych upoważnień i pełnomocnictw,
6) sprawowanie nadzoru nad realizacją ustawy w zakresie dostępu do informacji publicznej,
7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i innych aktów wewnętrznych,
8) realizowanie ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dotyczącym oświadczeń majątkowych,
9) podpisywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez podległe mu komórki organizacyjne Urzędu,
10) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, do samorządu gminnego, europarlamentu,
11) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem referendum, spisami statystycznymi itp.,
12) nadzorowanie czynności związanych z:
a) polityką kadrową urzędu,
b) podnoszeniem kwalifikacji zawodowej pracowników urzędu poprzez szkolenia i kursy,
13) wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do podległych mu kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk wymienionych w pkt. 14 i opracowywanie zakresów czynności dla tych stanowisk pracy oraz wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
14) nadzorowanie i kontrolowanie działalności:
- Referatu Spraw Obywatelskich,
- Referatu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania
Kryzysowego,
- Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych,
- Biura Organizacyjnego,
- Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Środowiska,
- Biura Rady Miejskiej,
- Archiwum;
15) realizowanie zadań obronnych oraz przedsięwzięć wynikających z potrzeb obrony cywilnej i powszechnej samoobrony oraz zarządzania kryzysowego.
 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:05:01 | Data modyfikacji: 2022-03-14 08:33:42.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248817, 32 3248800 wew.147
fax: 32 3248826
e-mail: sekretarz@orzesze.pl

adres:
Sekretarz Miasta Orzesze
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego I piętro (sekretariat)

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:09:26 | Data modyfikacji: 2019-02-15 13:18:37.

Zobacz:
 Burmistrz Miasta .  Zastępca Burmistrza Miasta .  Sekretarz Miasta .  Skarbnik Miasta . 
Data wprowadzenia: 2014-02-10 09:09:26
Data modyfikacji: 2019-02-15 13:18:37
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik