Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Finansowego ds. Budżetowych w szczególności należy:

1. Prowadzenie rachunkowości dla Urzędu oraz gminy zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i zasadami w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
2. Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej dla Urzędu oraz gminy polegającej na analitycznym i syntetycznym ujęciu zdarzeń, w tym również środków finansowych.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
4. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w zakresie wykonywania budżetu.
5. Sporządzanie informacji o realizacji otrzymanych dotacji z budżetu państwa, przekazywanie dochodów z zakresu administracji rządowej.
6. Opracowywanie projektów budżetu gminy, układu wykonawczego i planów finansowych oraz opracowywanie materiałów do projektów Uchwał Rady Miejskiej.
7. Bieżąca ewidencja zmian w budżecie, kontrola prawidłowości wykonywania planu finansowego wydatków Urzędu i gminy.
8. Wystawianie faktur, not obciążających, not korygujących, prowadzenie ich ewidencji oraz sporządzanie deklaracji podatkowych.
9. Prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu oraz spraw związanych z bankową obsługą gminy, wykonywanie całokształtu prac związanych z obliczaniem wynagrodzeń i pochodnych oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z tym związanych.
10. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
11. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.
12. Prowadzenie ewidencji umów w celu zaangażowania wydatków.
13. Prowadzenie ewidencji mandatów karnych i wszczynanie postępowań zmierzających do ich przymusowego ściągania.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:53:17 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:19:21.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Małgorzata Stachuła

Kierownik Referatu - 1 et.

32 3248805

Barbara Kosińska

Inspektor - 1 et.

32 3248827

Róża Czembor

Inspektor - 1 et.
32 3248827

Sylwia Dobosiewicz

Inspektor - 1 et.

32 3248805

Monika Starok

Inspektor -1 et.

32 3248827

Katarzyna Niedziałek

Inspektor - 1 et.

32 3248805

Katarzyna Halska

Pomoc administracyjna- 1 et.

32 3248805

Julia Podkowik

Inspektor - 1 et.  32 3248804

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:53:55 | Data modyfikacji: 2024-05-21 09:17:36.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248804, 32 3248805, 32 3248827
fax: 32 3248826
e-mail: wf@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Finansowy ds. Budżetowych
ul.Św.Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej
piętro

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:54:51 | Data modyfikacji: 2014-02-10 11:56:20.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:54:51
Data modyfikacji: 2014-02-10 11:56:20
Opublikowane przez: Marzena Nowak