Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich w szczególności należy:


1. Prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych tj:
1) przyjmowanie zgłoszeń zameldowań i wymeldowań na pobyt czasowy i stały oraz innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym;
2) rejestracja zmian danych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w ogólnokrajowym systemie Źródło;
3) wykonywanie zleceń z innych urzędów dotyczących zmian danych w adresach lub dokumentach wystawionych przez organ;
4) wysyłanie zleceń do innych organów i urzędów stanu cywilnego w celu poprawy nieprawidłowości danych;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
6) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM), rejestru dowodów osobistych (RDO) oraz z dokumentacji związanej z obsługą dowodów osobistych;
7) wydawanie zaświadczeń meldunkowych oraz udzielanie informacji adresowych;
8) wydawanie, unieważnianie dowodów osobistych oraz prowadzenie rejestru dowodów osobistych (RDO);
9) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego oraz wydawanie związanego z tym zaświadczenia;
10) wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych;
11) zakładanie oraz prowadzenie archiwum kopert osobowych i dokumentacji związanej z obsługą dowodów osobistych.
2. Sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu.
3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców.
4. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji.
5. Współpraca z Sekretarzem Miasta w zakresie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, do samorządu gminnego, europarlamentu oraz spraw związanych z przeprowadzaniem referendum.
6. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
7. Prowadzenie archiwum w związku z wszelkiego rodzaju wyborami.
8. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, organizację prac społeczno-użytecznych.
9. Prowadzenie spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP tj. prowadzenie rejestracji i rejestru osób objętych rejestracją:
1) udział w przygotowaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
2) wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
10. Prowadzenie i udostępnianie wypisów z Rejestru Instytucji Kultury.
11. Wydawanie decyzji w sprawach odbycia zgromadzeń.
12. Kompleksowa obsługa w zakresie profilu zaufanego ePUAP.
13. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
14. Kompleksowa obsługa terminala płatniczego w zakresie opłaty skarbowej oraz innych należności budżetowych.

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:05:15 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:32:56.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

 

TELEFON

Alina Stolarek

Kierownik Referatu - 1 et.

 

32 3248806

Krystian Jankiewicz

Inspektor - 1/2 et.

 

32 3248811

Klaudia Widuch

Inspektor - 1 et.

 

32 3248807

Katarzyna Bielas

Inspektor - 1 et.

 

32 3248807

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:09:04 | Data modyfikacji: 2023-01-31 10:09:52.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248806, 32 3248807, 32 3248811
fax: 32 3248826
e-mail: rso@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Spraw Obywatelskich
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 1, 2, 3

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:11:07 | Data modyfikacji: 2022-12-07 10:41:36.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:11:07
Data modyfikacji: 2022-12-07 10:41:36
Opublikowane przez: Michał Nowak