Referat Spraw Obywatelskich

Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich w szczególności należy:

1. Prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych tj:
1) przyjmowanie zgłoszeń zameldowań i wymeldowań na pobyt czasowy i stały oraz innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym,
2) rejestracja zmian danych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w ogólnokrajowym systemie Źródło,
3) wykonywanie zleceń z innych urzędów dotyczących zmian danych w adresach lub dokumentach wystawionych przez organ,
4) wysyłanie zleceń do innych organów i urzędów stanu cywilnego w celu poprawy nieprawidłowości danych,
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,
6) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM), rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC), rejestru dowodów osobistych (RDO) oraz z dokumentacji związanej z obsługą dowodów osobistych,
7) wydawanie zaświadczeń meldunkowych oraz udzielanie informacji adresowych zgodnie z ustawą, o ochronie danych osobowych,
8) wydawanie, unieważnianie dowodów osobistych oraz prowadzenie rejestru dowodów osobistych (RDO),
9) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego oraz wydawanie związanego z tym zaświadczenia,
10) wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych,
11) zakładanie oraz prowadzenie archiwum kopert osobowych i dokumentacji związanej z obsługą dowodów osobistych,
2. Sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu.
3. Prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom nieubezpieczonym.
4. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców.
5. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji.
6. Współpraca z Sekretarzem Miasta w zakresie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, do samorządu gminnego, europarlamentu oraz spraw związanych z przeprowadzaniem referendum.
7. Prowadzenie archiwum w związku z wszelkiego rodzaju wyborami.
8. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, organizację prac społeczno-użytecznych.
9. Prowadzenie spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP tj:
1) prowadzenie rejestracji i rejestru osób objętych rejestracją:
a) udział w przygotowaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
b) wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
10. Prowadzenie i udostępnianie wypisów z Rejestru Instytucji Kultury.
11. Wydawanie decyzji w sprawach odbycia zgromadzeń.
12. Kompleksowa obsługa w zakresie wydawania certyfikatów CC SEKAP oraz profilu zaufanego ePUAP.
13. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:05:15 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:17:08.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Alina Stolarek

Kierownik Referatu - 1 et.

32 3248806

Krystian Jankiewicz

Inspektor - 1/4 et.

32 3248811

Urszula Szołtysek

Inspektor - 1 et.

32 3248807

Klaudia Widuch

Specjalista - 1 et.

32 3248807

Aneta Hetman

Pomoc administracyjna - 1/4 et

32 3248811

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:09:04 | Data modyfikacji: 2018-10-02 08:40:01.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248806, 32 3248807, 32 3248811
fax: 32 3248826
e-mail: wso@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Spraw Obywatelskich
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 1, 2, 3

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:11:07 | Data modyfikacji: 2015-10-07 11:26:48.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:11:07
Data modyfikacji: 2015-10-07 11:26:48
Opublikowane przez: Marzena Nowak