Końcowa sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Orzesze.

Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku. Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. i będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania zapasów węgla na składzie. Cena za tonę węgla wynosi 1600 zł brutto za tonę. Dla uprawnionych mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla zniesiony został limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

 

 

 

 

Komunikat o zakupie preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych w Gminie Orzesze


Urząd Miasta Orzesze informuje o podjętych działaniach organizacyjnych na rzecz zabezpieczenia węgla dla Mieszkańców Orzesza zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacje o zakupie preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych w Gminie Orzesze

 

Kto może preferencyjnie zakupić węgiel?

  • osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego,

  • członek gospodarstwa domowego, w którym nikt nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku bieżącym i co najmniej 3 tony jeżeli wniosek dotyczył będzie zakupu węgla do 30 kwietnia 2023 r.

Informacja uzupełniająca: łącznie, preferencyjnie (od Gminy) nie można kupić więcej niż 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i kolejne 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r.

Uwaga!
Aktualnie cena węgla w
Orzeszu wynosi 1800 zł brutto za tonę.
Obniżona cena jest wynikiem kolejnych negocjacji
Burmistrza Miasta Orzesze

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw (do 31.12.2022 r.) prosimy o niezwłoczne składanie wniosków!

Gmina Orzesze nie ma żadnego wpływu na dostępny sortyment i jakość sprzedawanego węgla.

 

W jaki sposób preferencyjnie nabyć węgiel od Gminy?

Należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek o preferencyjny zakup węgla do Burmistrza Miasta Orzesze.

Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Orzesze lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.orzesze.pl, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu lub Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych.

 

Procedura:

 

  • złożony wniosek podlega weryfikacji. Urząd Miejski Orzesze przede wszystkim sprawdza czy wnioskodawca jest uprawniony do preferencyjnego zakupu węgla oraz czy złożył wymagane oświadczenia,

  • o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca jest informowany pisemnie na adres wskazany we wniosku lub poprzez platformę ePUAP - w zależności od formy w jakiej złożony był wniosek,

  • po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku Urząd Miejski Orzesze złoży zamówienie na wnioskowaną ilość węgla.

  • płatność za węgiel następuje przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego Orzesze na nr: 82 8454 1040 2002 0000 0329 0001 lub gotówką w kasie Urzędu we wtorki i czwartki w godzinach otwarcia kasy,

  • wnioskodawca jest informowany telefonicznie o możliwości odbioru węgla ze składu opałowego, z którym Urząd Miejski Orzesze zawrze stosowną umowę.

  • zgodnie z umową powierzenia danych, składowi opału z którym Urząd Miejski Orzesze podpisze umowę zostaną przekazane dane osobowe niezbędne do poprawnej weryfikacji osób, które zapłaciły za węgiel,

  • koszt i organizacja transportu zakupionego węgla ze składu do gospodarstwa leżą po stronie wnioskodawcy,

  • czas realizacji wniosku, w tym przede wszystkim okres jaki upłynie od momentu jego złożenia do wydania węgla, będą uzależnione od dostępności poszczególnych sortymentów paliwa w Polskiej Grupie Górniczej, która została wskazana jako podmiot wprowadzający węgiel do obrotu dla Gminy Orzesze.

 

 Uwaga!

 

Złożone do 31.10.2022 r. przez mieszkańców „Ankiety” nie równoznaczne ze złożeniem wniosku na zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Ankiety służyły jedynie rozeznaniu potrzeb. Warunkiem dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku i przejście jego poprawnej weryfikacji!

 

Wniosek

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-11-04 12:35:20 | Data modyfikacji: 2023-06-27 10:07:54.
Data wprowadzenia: 2022-11-04 12:35:20
Data modyfikacji: 2023-06-27 10:07:54
Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel