Wydział Komunalny

Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Komunalnego w szczególności należy:

1. Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg publicznych gminnych, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
2) pełnienie funkcji inwestora,
3) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami,
4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
5) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
6) koordynowanie robót w pasie drogowym,
7) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
8) prowadzenie ewidencji dróg oraz udostępnianie jej na żądanie uprawnionym organom,
9) sporządzanie informacji o drogach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
11) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
12) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
13) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
14) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
2. Współpraca w zakresie budowy i utrzymania mostów, dróg i ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
3. Współpraca z organizatorami publicznego transportu zbiorowego oraz opiniowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.
4. Budowa, remont i utrzymywanie wiat przystankowych.
5. Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.
6. Sprawdzanie wniosków taryfowych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz przygotowanie projektów stosownych uchwał w tym zakresie, współpraca z przedsiębiorstwami zaopatrującymi mieszkańców w wodę i zajmującymi się odprowadzaniem ścieków.
7. Współpraca z ZGKiM w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy Orzesze.
8. Przygotowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzesze oraz jego realizacja.
9. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego w mieście oraz współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie zaopatrzenia miasta w energię.
10. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, rozszerzaniem i zamknięciem cmentarzy komunalnych i grobownictwa wojennego.
11. Przekazywanie przedsiębiorcom informacji o instytucjach zajmujących się wspieraniem prowadzenia działalności gospodarczej.
12. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem/wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o wygaśnięciu oraz cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
13. Realizacja zadań określonych w przepisach prawa w zakresie przyjmowania, potwierdzania przyjęcia wniosków CEIDG, przekształcanie ich na formę dokumentu elektronicznego oraz przekazywanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
14. Udostępnienie informacji oraz wydawanie duplikatów/kopii dokumentów z zakresu archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31.12.2011 r. przez Burmistrza Miasta Orzesze.
15. Prowadzenie spraw związanych z rezerwowaniem zadaszonych stanowisk handlowych na targowisku w Orzeszu oraz przygotowanie umów o rezerwację tych stanowisk.
16. Prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia targowiska w energię i wodę, odprowadzenie ścieków i odbioru śmieci z terenu targowiska.
17. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej wchodzącej w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orzesze.
18. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych.
19. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie przyznania zryczałtowanych dodatków energetycznych.
20. Koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.
21. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:48:04 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:50:23.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Benedykt Kurcok

Naczelnik Wydziału - 1 et.

32 3248813

Mariola Szczekała

Inspektor - 1 et.

32 3248813

Sylwia Swadźba

Inspektor - 7/8 et.

32 3248810

Ewa Kempka Szlejter

Inspektor - 1 et.

32 3248813

Agnieszka Liszka

Specjalista - 1 et.

32 3248810

Barbara Pendziałek

Referent - 1 et.

32 3248813

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:56:12 | Data modyfikacji: 2018-02-02 08:09:11.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248810, 32 3248813
fax: 32 3248826
e-mail: wk@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Wydział Komunalny
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 4, 13

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:02:27 | Data modyfikacji: 2016-11-17 12:34:36.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:02:27
Data modyfikacji: 2016-11-17 12:34:36
Opublikowane przez: Marzena Nowak