Burmistrz Miasta Orzesze - Mirosław Blaski
Do zakresu działania Burmistrza należy w szczególności:

1) wydawanie zarządzeń oraz przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i gminne jednostki organizacyjne.
2) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
3) podpisywanie pism i dokumentów;
4) wydawanie upoważnień do podejmowania w zastępstwie lub z upoważnienia Burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
5) składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy;
6) ogłaszanie budżetu miasta;
7) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej miasta;
8) realizowanie zadań obronnych oraz przedsięwzięć wynikających z potrzeb obrony cywilnej i powszechnej samoobrony oraz zarządzania kryzysowego;
9) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń w sprawach budżetu;
10) składanie Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji zadań miasta;
11) nadzorowanie i kontrolowanie działalności:
- Wydziału Rozwoju i Zamówień Publicznych,
- Wydziału Komunalnego,
- Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Konserwatorskiej,

- Wydziału Inwestycji i Remontów,
- Referatu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji,
- Biura Obsługi Prawnej,
- Samodzielnego stanowiska ds. Kontroli Zarządczej,
- Samodzielnego stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego,
- Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych,
- Urzędu Stanu Cywilnego,
12) sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości (Miejski Żłobek, Przedszkola, Szkoły, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).

 

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-07 13:11:23 | Data modyfikacji: 2022-03-14 08:16:25.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248800
fax: 32 3248826
e-mail: burmistrz@orzesze.pl

adres:
Burmistrz Miasta Orzesze
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego I piętro (sekretariat)

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-07 13:21:12 | Data modyfikacji: 2014-02-07 13:32:36.
Godziny przyjęć stron

czwartek 9.00-12.00 oraz 15.00-16.00

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-07 13:36:28.

Zobacz:
 Burmistrz Miasta .  Zastępca Burmistrza Miasta .  Sekretarz Miasta .  Skarbnik Miasta . 
Data wprowadzenia: 2014-02-07 13:36:28
Opublikowane przez: Marzena Nowak