Deklaracja dostępności strony BIP Urzędu Miejskiego Orzesze

Urząd Miejski Orzesze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego Orzesze.
W Urzędzie Miejskim Orzesze przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych, cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bip.orzesze.pl spełnia wymagania w 99,81%.
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-09.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-01-09.
Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność m.in. polega na tym, że filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2019-12-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Monika Starok,
adres poczty elektronicznej monika.starok@orzesze.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 3248806
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Dostępność architektoniczna UM Orzesze

I. Budynek przy ul. Św. Wawrzyńca 21

 1. Budynek Urzędu Miejskiego Orzesze przy ul. Św. Wawrzyńca 21 jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.
 2. Budynek jest usytuowany w centrum Orzesza, otoczony ulicami: Św. Wawrzyńca oraz Bukowina. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (od wejścia głównego w odległości ok. 100m znajduje się przystanek Orzesze-Kościół oraz w odległości 50m przystanek Orzesze-Urząd Miejski). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
 3. Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku UM Orzesze – od Ronda Św. Wawrzyńca chodnikiem poprzez skwer, bądź chodnikiem wzdłuż ul. Bukowina. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.
 4. Na terenie dziedzińca wokół budynku UM Orzesze funkcjonuje ogólnodostępny parking.
 5. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych – stanowisko postojowe wyznaczono w bliskiej odległości od wejścia bocznego do budynku Urzędu, oznaczono kolorem niebieskim.
 6. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Bukowina, dostępne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Orzesze: wejście główne z parkingu i wejście boczne. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia bocznego znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  Dodatkowo w przypadku niemożności dotarcia do właściwej komórki Urzędu (bądź budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 23), pracownik Biura Podawczego informuje właściwego pracownika Urzędu o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi petenta w dogodny dla niego sposób.
 7. Drzwi wejściowe boczne do budynku UM Orzesze są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników UM przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32) 324 88 06.
 8. Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, tuż obok klatki schodowej.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Biuro podawcze (jako punkt informacyjny) jest zlokalizowane przy głównym ciągu komunikacyjnym, w pobliżu wejścia bocznego (dla niepełnosprawnych).
 11. Kasa i biuro podawcze znajdują się w miejscu dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 12. Referaty i wydziały, które obsługują największą liczbę petentów znajdują się na parterze - kasa, biuro podawcze, referaty realizujące zadania z zakresu podatków, spraw obywatelskich (dowody osobiste, ewidencja ludności), świadczeń rodzinnych, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, nieruchomości oraz Urząd Stanu Cywilnego.
 13. Schody zewnętrzne i wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.
 14. W Urzędzie Miejskim Orzesze nie ma pętli indukcyjnych.
 15. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 16. W UM Orzesze istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
 17. Rozwiązania kompensujące niepełnosprawności:
  a. Niepełnosprawność – narząd ruchu: odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnej (korytarze), miejsca odpoczynku (krzesła ze stołami) z odpowiednią wysokością blatów, specjalnie dostosowane pomieszczenie – toaleta;
  b. Niepełnosprawność – narząd słuchu: stosowanie komunikatów i oznaczeń tekstowych (tablica informacyjna, piktogramy), zapewnienie personelu ze znajomością języka migowego;
  c. Niepełnosprawność – narząd wzroku: kontrast (barwny).

II. Budynek przy ul. Św. Wawrzyńca 23

 1. Budynek Urzędu Miejskiego Orzesze przy ul. Św. Wawrzyńca 23 nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami które mają trudności w poruszaniu się.
 2. W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do właściwej komórki Urzędu w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 23, pracownik Biura Podawczego informuje właściwego pracownika Urzędu o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi petenta w dogodny dla niego sposób.
 3. Schody wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

Opublikowane przez: administrator BIP administrator | Autor: Monika Starok | Data wprowadzenia: 2019-12-20 13:16:59 | Data modyfikacji: 2020-10-01 10:30:43.
Data wprowadzenia: 2019-12-20 13:16:59
Data modyfikacji: 2020-10-01 10:30:43
Autor: Monika Starok
Opublikowane przez: administrator BIP administrator