Zakres działania

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego w szczególności należy:

1. Opracowanie planu audytu na dany rok zawierającego:
1) analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi,
2) planowane obszary audytu wewnętrznego na kolejne lata,
3) uzgodnienie planu audytu wewnętrznego z Burmistrzem Miasta,
2. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu a w uzasadnionych przypadkach poza planem, w tym:
1) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w dowodach księgowych,
2) ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
3) ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego w Urzędzie,
3. Opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów zawierających rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego, analizy przyczyn i skutków uchybień oraz uwagi i wnioski dotyczące usunięcia uchybień i przekazywanie ich Burmistrzowi.
4. Przygotowanie sprawozdań z wykonania planu audytu i przedstawienie ich Burmistrzowi.
5. Przygotowanie czynności sprawdzających.
6. Prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego.
7. Stałe doskonalenie technik i procedur audytu wewnętrznego.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:09:47 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:30:53.
Pracownicy

PRACOWNIK

STANOWISKO

TELEFON

Karina Tomczyk

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego - 1/4 et.

32 3248816

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:11:25 | Data modyfikacji: 2018-05-22 09:05:44.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248816
fax: 32 3248826

adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro pok. 16

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:12:14 | Data modyfikacji: 2018-05-22 09:05:57.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:12:14
Data modyfikacji: 2018-05-22 09:05:57
Opublikowane przez: Joanna Maroszek