Zakres działania

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
1. Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości, co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.
2. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
3. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działania z uwzględnieniem ustaleń strategii rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego.
4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym: koordynacja prac związanych z opracowaniem/aktualizacja Programu Ochrony Zabytków na terenie miasta Orzesze.
5. Prowadzenie postępowań w związku z naliczeniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
6. Przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie procedury związanej z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
7. Koordynacja prac komisji urbanistyczno–architektonicznej.
8. Gospodarowanie gruntami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Orzesze w tym sprzedaż gruntów, budynków oraz przekazywanie gruntów w trwały zarząd, oddawanie w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste.
9. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa.
10. Tworzenie i inwentaryzacja zasobu nieruchomości Miasta Orzesze.
11. Numeracja porządkowa nieruchomości.
12. Realizowanie zadań z zakresu nazewnictwa ulic, placów, mostów.
13. Prowadzenie postępowań związanych z podziałem nieruchomości na wniosek osób fizycznych i prawnych.
14. Prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości.
15. Scalanie i podział nieruchomości.
16. Regulacja stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych i prawnych na rzecz gminy.
17. Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych między innymi pod drogi gminne z zastosowaniem różnych trybów nabycia.
18. Zmiany administracyjne granic gminy.
19. Przygotowanie dokumentacji związanej z drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy Orzesze celem przekazania dróg do zarządzania Wydziałowi Komunalnemu.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:34:21 | Data modyfikacji: 2022-09-14 09:00:06.
Pracownicy
PRACOWNICY STANOWISKO TELEFON
Tomasz Szier Naczelnik Wydziału- 1et. 32 324 88 15
Beata Wiencek Zastepca Naczelnika - 1 et. 32 324 88 14

   GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Anna Kaliszewska Inspektor- 1 et. 32 324 88 21
Grzegorz Potysz Inspektor- 1 et. 32 324 88 21
Jolanta Malcher Inspektor - 1et. 32 324 88 21

                                            PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA

Klaudia Głodek Referent - 1 et. 32 324 88 14

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:50:41 | Data modyfikacji: 2024-05-21 08:54:11.
Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:50:41
Data modyfikacji: 2024-05-21 08:54:11
Opublikowane przez: Joanna Maroszek