Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych

Zakres działania

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ODPADÓW KOMUNALNYCH
1. Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości, co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.
2. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
3. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działania z uwzględnieniem ustaleń strategii rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego.
4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym: koordynacja prac związanych z opracowaniem/aktualizacja Programu Ochrony Zabytków na terenie miasta Orzesze.
5. Prowadzenie postępowań w związku z naliczeniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
6. Przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie procedury związanej z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
7. Koordynacja prac komisji urbanistyczno–architektonicznej.
8. Gospodarowanie gruntami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Orzesze w tym sprzedaż gruntów, budynków oraz przekazywanie gruntów w trwały zarząd, oddawanie w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste.
9. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa.
10. Tworzenie i inwentaryzacja zasobu nieruchomości Miasta Orzesze.
11. Numeracja porządkowa nieruchomości.
12. Realizowanie zadań z zakresu nazewnictwa ulic, placów, mostów.
13. Prowadzenie postępowań związanych z podziałem nieruchomości na wniosek osób fizycznych i prawnych.
14. Prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości.
15. Scalanie i podział nieruchomości.
16. Regulacja stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych i prawnych na rzecz gminy.
17. Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych między innymi pod drogi gminne z zastosowaniem różnych trybów nabycia.
18. Zmiany administracyjne granic gminy.
19. Przygotowanie dokumentacji związanej z drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy Orzesze celem przekazania dróg do zarządzania Wydziałowi Komunalnemu.
20. Nadzór nad projektem zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego (GIS).
21. Przygotowania projektów uchwał niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
22. Przygotowania postępowań przetargowych dot. odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi.
23. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych w drodze przetargu podmiotom odbierającym odpady komunalne.
24. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
25. Weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonymi przez właścicieli nieruchomości;
26. Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
27. Sporządzania sprawozdań z zakresu odbioru odpadów komunalnych.
28. Prowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjno-informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
29. Prowadzenie rachunkowości i windykacji opłat z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
30. Prowadzenie postępowań określających wysokość opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
31. Prowadzenie postępowań w zakresie ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:34:21 | Data modyfikacji: 2019-02-01 12:36:33.
Pracownicy
PRACOWNICY STANOWISKO TELEFON
Tomasz Szier Naczelnik Wydziału- 1et. 32 324 88 15

GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Anna Kaliszewska Inspektor- 1 et. 32 324 88 21
Grzegorz Potysz Inspektor- 1 et. 32 324 88 21
Jolanta Malcher Inspektor - 1et. 32 324 88 21
Beata Wiencek Inspektor - 1et. 32 324 88 21

                                            PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Joanna Różańska Inspektor - 1 et. 32 324 88 14

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Aleksandra Mazurek Inspektor - 1 et. 32 324 88 29
Maria Czembor Inspektor - 1 et. 32 324 88 29
Anna Żołna Inspektor - 1 et. 32 324 88 29
Anna Biela Pomoc administracyjna - 1 et. 32 324 88 29

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:50:41 | Data modyfikacji: 2020-02-03 11:05:30.
Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:50:41
Data modyfikacji: 2020-02-03 11:05:30
Opublikowane przez: Joanna Maroszek