Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz.1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1) załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2) kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

    - korzystanie z poczty elektronicznej - um@orzesze.pl ,
    - korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie https://peup.orzesze.pl,
    - przesyłanie faksów 32 3248826,
    - telefonicznie 32 3248800.

3) skorzystania z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:

    - polskiego języka migowego (PJM),
    - systemu językowo–migowego (SJM),
    - sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).


W Urzędzie Miejskim Orzesze są zatrudnione cztery osoby przeszkolone w zakresie SJM (kurs elementarny):

1. Beata Bańczyk-Dębowska - Inspektor ds. zamówień publicznych 32 3248819,

2. Krystian Jankiewicz - Inspektor ewidencji ludności 32 3248806,

3. Monika Nowak - Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych 32 3248812,

4. Barbara Petniakowska - Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Środowiska 32 3248832.


Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz.1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Opublikowane przez: administrator BIP administrator | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:10:23 | Data modyfikacji: 2023-03-15 11:57:44.
Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:10:23
Data modyfikacji: 2023-03-15 11:57:44
Opublikowane przez: administrator BIP administrator