Zakres działania

 Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy:

1. Obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta i jego Zastępcy.
2. Organizacja przyjęć stron w sprawach skarg i wniosków mieszkańców.
3. Obsługa biura podawczego.
4. Prowadzenie kancelarii i informacji ogólnej: w tym – korespondencji wręczanej osobiście przez pocztę, kurierów, faksów oraz przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej, przyjmowanie projektów uchwał z inicjatywy społecznej, przyjmowanie interpelacji i wniosków radnych.
5. Organizacja przyjmowania podań i wniosków mieszkańców.
6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz petycji.
7. Prowadzenie spraw administracyjnych i gospodarczych Urzędu.
8. Prowadzenie kartoteki ilościowej i ilościowo - wartościowej składników majątkowych stanowiących własność Urzędu.
9. Prowadzenie spraw w zakresie przydzielania i rozliczania dotacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnymi i innymi instytucjami.
10. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w budynku Urzędu.
11. Prowadzenie spraw związanych z usługami pocztowymi.
12. Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy.
13. Prowadzenie spraw związanych z izbą wytrzeźwień.
14. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystywania samochodu służbowego.
15. Prowadzenie spraw zakupu materiałów biurowych, druków i pieczęci.
16. Prowadzenie spraw osobowych pracowników wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy.
17. Prowadzenie spraw szkoleń w porozumieniu z Sekretarzem Miasta.
18. Współdziałanie z firmą zewnętrzną w zakresie przeprowadzania kontroli warunków pracy, oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz przestrzegania przepisów BHP, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania zagrożeń.
19. Organizacja szkoleń w zakresie BHP.
20. Udział w zespołach powypadkowych, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków w pracy.
21. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach bezrobocia, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia w mieście poprzez organizację stażów absolwenckich.
22. Zawieranie umów o przeprowadzenie praktyk uczniowskich i studenckich.
23. Prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu.
24. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:42:26 | Data modyfikacji: 2024-04-17 12:48:51.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Mariola Kolonko

Inspektor - 1 et.

32 3248800

Joanna Maroszek

Inspektor - 1 et.

32 3248836

Izabela Somerlik-Sobeczko

Inspektor - 1 et.

32 3248800

Monika Baron

Inspektor - 1 et.

32 3248828

Katarzyna Halska

Pomoc administracyjna - 1 et.  32 3248800

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:44:49 | Data modyfikacji: 2024-02-15 14:07:52.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248800
fax: 32 3248826
e-mail: sekretariat@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Biuro Organizacyjne
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro pok. 15

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:48:48.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:48:48
Opublikowane przez: Marzena Nowak