Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych w szczególności należy:

1. Wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów.
2. Wydawanie decyzji uzgadniających środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.
3. Prowadzenie spraw wynikających z prawa ochrony środowiska.
4. Prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego.
5. Prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego.
6. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
7. Przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków.
8. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
9. Konserwacja rowów na terenie gminy Orzesze.
10. Udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska.
11. Wydawanie opinii na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
12. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach.
13. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:15:09 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:18:18.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Arkadiusz Bargiel

Kierownik Referatu - 1 et.

32 3248818

Justyna Mrowiec

Inspektor - 1 et.

32 3248818

Sebastian Stolarek

Inspektor - 1 et

32 3248818

Rafał Pawełek

Młodszy referent - ekodoradca

32 3248818

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Autor: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:20:35 | Data modyfikacji: 2023-03-14 09:45:15.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248818
fax: 32 3248826
e-mail: rosirl@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter, pok. 9

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:25:06 | Data modyfikacji: 2018-07-17 07:48:39.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:25:06
Data modyfikacji: 2018-07-17 07:48:39
Opublikowane przez: Joanna Maroszek