Nowe opłaty za usługi wodne

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne.

Zmiana ustawy spowodowała wprowadzenie nowej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłata dotyczyć będzie osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, a opłacie będzie podlegać powierzchnia nieruchomości większa niż 3500 m2, która została zabudowana trwale (w sposób uniemożliwiający naturalną retencję wód opadowych, lub inaczej - poprzez wyłączenie tej powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej) na co najmniej 70% powierzchni. Dla poboru opłaty przewidziano w ustawie maksymalne stawki w granicach od 0,10 zł/m2/rok do 1 zł/m2/rok.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty retencyjnej zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają informację o wysokości opłaty, sposobie jej naliczenia, terminach płatności i możliwości złożenia reklamacji. Okresem rozliczeniowym jest kwartał. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosowane będą przepisy działu II ustawy - Ordynacja podatkowa.

 Oświadczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-04-18 09:58:32.
Data wprowadzenia: 2018-04-18 09:58:32
Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel