Szkoła Świadomego Planowania

Szkoła Świadomego Planowania

Cele projektu

1

2

Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 25 gminach poprzez motywowanie i przygotowanie merytoryczne pracowników administracji samorządowej do wdrożenia pogłębionych (wykorzystujących głównie techniki deliberatywne) konsultacji społecznych. Projekt zakłada objęcie wsparciem gmin we wczesnych stadiach planowania przestrzennego, na etapie, gdy zwyczajowo nie podejmowano dialogu ze społecznościami lokalnymi. Oferowane w ramach projektu wsparcie osadzone będzie na dwóch zasadniczych filarach:


1. Koncepcji interaktywnego i adaptywnego miasta (obywatele z łatwością przekazują administracji, służbom, współobywatelom, ekspertom swoje zgłoszenia, oczekiwania np. względem planowanej przestrzeni, które mogą obserwować i uzyskują na nie odpowiedź – pozytywną lub negatywną – z uzasadnieniem). Jednocześnie zgłoszenia te są rejestrowane w przestrzennych bazach danych (np. GIS) i na równi z innymi danymi służą jako informacja dla planowania przestrzennego i rozwoju systemów miejskich. Jest to inteligentne podejście do planowania przestrzeni – uruchomienie procesów wykorzystywania informacji zbieranych w zintegrowanych bazach danych dla planowania przestrzennego;


2. Deliberatywnego podejścia do partycypacji społecznej. Celem jest zmiana dotychczasowego podejścia do konsultacji społecznych – wprowadzenie ich na wyższy poziom. Dlatego w projekcie rekomenduje się stosowanie technik deliberatywnych, które pozwalają przygotować mieszkańców, interesariuszy do świadomego wyrażenia swojego zdania po zapoznaniu się z różnego typu uwarunkowaniami (prawnymi, technologicznymi, organizacyjnymi, finansowymi) oraz argumentami stron biorących udział w procedowaniu planów.


Podejście wynikające z formuły adaptywnego miasta zakłada, że samorząd i projektanci podejmują działania w oparciu o zgłaszane i artykułowane potrzeby społeczne, starają się je identyfikować (stwarzają do tego przestrzeń), wyciągają wnioski z agregowanych danych i reagują na nie w sposób jasno komunikowany mieszkańcom.


Zasadniczym celem będzie także dokonanie zmiany świadomościowej i kompetencyjnej – zarówno wśród pracowników administracji samorządowej (decydentów), projektantów, jaki i po stronie głównych interesariuszy procesów planowania przestrzennego – przede wszystkim lokalnych NGO i nieformalnych grup mieszkańców (ruchów miejskich, grup sąsiedzkich itp.). Zmiany te mają przyczynić się do większej otwartości, profesjonalizacji, uczestnictwa zainteresowanych środowisk mieszkańców/NGO, i motywacji w podejmowaniu procesów planowania przestrzennego zakładających aktywny udział mieszkańców, strony społecznej i biznesowej zainteresowanej planowanymi zmianami w układzie przestrzennym gminy.

Źródło: http://www.szkolaplanowania.pl/cele_projektu

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:44:46 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:51:54.

Zobacz:
 Badania w działaniu .  Konkurs plastyczny .  Warsztat wydobywczy .  Mapa interaktywna .  Ogłoszenia .  Word cafe .  Konsultacje on-line . 
Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:44:46
Data modyfikacji: 2017-10-10 13:51:54
Opublikowane przez: Joanna Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl