orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Struktura organizacyjna urzędu strona główna 
Zakres działania

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
1. Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości, co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.
2. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
3. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działania z uwzględnieniem ustaleń strategii rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego.
4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym: koordynacja prac związanych z opracowaniem/aktualizacja Programu Ochrony Zabytków na terenie miasta Orzesze.
5. Prowadzenie postępowań w związku z naliczeniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
6. Przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie procedury związanej z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
7. Koordynacja prac komisji urbanistyczno–architektonicznej.
8. Gospodarowanie gruntami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Orzesze w tym sprzedaż gruntów, budynków oraz przekazywanie gruntów w trwały zarząd, oddawanie w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste.
9. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa.
10. Tworzenie i inwentaryzacja zasobu nieruchomości Miasta Orzesze.
11. Numeracja porządkowa nieruchomości.
12. Realizowanie zadań z zakresu nazewnictwa ulic, placów, mostów.
13. Prowadzenie postępowań związanych z podziałem nieruchomości na wniosek osób fizycznych i prawnych.
14. Prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości.
15. Scalanie i podział nieruchomości.
16. Regulacja stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych i prawnych na rzecz gminy.
17. Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych między innymi pod drogi gminne z zastosowaniem różnych trybów nabycia.
18. Zmiany administracyjne granic gminy.
19. Przygotowanie dokumentacji związanej z drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy Orzesze celem przekazania dróg do zarządzania Wydziałowi Komunalnemu.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:34:21 | Data modyfikacji: 2022-09-14 09:00:06.
Pracownicy
PRACOWNICY STANOWISKO TELEFON
Tomasz Szier Naczelnik Wydziału- 1et. 32 324 88 15

   GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Anna Kaliszewska Inspektor- 1 et. 32 324 88 21
Grzegorz Potysz Inspektor- 1 et. 32 324 88 21
Jolanta Malcher Inspektor - 1et. 32 324 88 21

                                            PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA

Klaudia Głodek Referent - 1 et. 32 324 88 14
Beata Wiencek Inspektor - 1et. 32 324 88 14

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:50:41 | Data modyfikacji: 2022-03-22 08:06:47.

Zobacz:
 Władze miasta .  Wydział Inwestycji i Remontów .  Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych .  Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Konserwatorskiej .  Wydział Komunalny .  Wydział Finansowy .  Wydział Edukacji .  Referat Spraw Obywatelskich .  Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych .  Referat Finansowy ds. Budżetowych .  Referat Finansowy ds. Oświatowych .  Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych .  Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi .  Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego .  Referat Świadczeń Rodzinnych .  Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji .  Biuro Organizacyjne .  Biuro Rady Miejskiej .  Biuro Realizacji Projektów .  Biuro Obsługi Prawnej .  Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych Placówek Oświatowych .  Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej .  Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego .  Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Środowiska .  Inspektor Ochrony Danych .  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych .  Urząd Stanu Cywilnego .  Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:50:41
Data modyfikacji: 2022-03-22 08:06:47
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl