orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Struktura organizacyjna urzędu strona główna 
Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Finansowego ds. Budżetowych w szczególności należy:

1. Prowadzenie rachunkowości dla Urzędu oraz gminy zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i zasadami w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
2. Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej dla Urzędu oraz gminy polegającej na analitycznym i syntetycznym ujęciu zdarzeń, w tym również środków finansowych.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
4. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w zakresie wykonywania budżetu.
5. Sporządzanie informacji o realizacji otrzymanych dotacji z budżetu państwa, przekazywanie dochodów z zakresu administracji rządowej.
6. Opracowywanie projektów budżetu gminy, układu wykonawczego i planów finansowych oraz opracowywanie materiałów do projektów Uchwał Rady Miejskiej.
7. Bieżąca ewidencja zmian w budżecie, kontrola prawidłowości wykonywania planu finansowego wydatków Urzędu i gminy.
8. Wystawianie faktur, not obciążających, not korygujących, prowadzenie ich ewidencji oraz sporządzanie deklaracji podatkowych.
9. Prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu oraz spraw związanych z bankową obsługą gminy, wykonywanie całokształtu prac związanych z obliczaniem wynagrodzeń i pochodnych oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z tym związanych.
10. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
11. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.
12. Prowadzenie ewidencji umów w celu zaangażowania wydatków.
13. Prowadzenie ewidencji mandatów karnych i wszczynanie postępowań zmierzających do ich przymusowego ściągania.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:53:17 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:19:21.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Małgorzata Stachuła

Kierownik Referatu - 1 et.

32 3248805

Barbara Kosińska

Inspektor - 1 et.

32 3248827

Róża Czembor

Inspektor - 1 et.
32 3248827

Sylwia Dobosiewicz

Inspektor - 7/8 et.

32 3248805

Maria Szier

Podinspektor -1 et.

32 3248805

Katarzyna Niedziałek

Inspektor - 1 et.

32 3248805

Katarzyna Kolonko

Pomoc administracyjna - 1 et.

32 3248804

     

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:53:55 | Data modyfikacji: 2023-01-31 09:57:55.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248804, 32 3248805, 32 3248827
fax: 32 3248826
e-mail: wf@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Finansowy ds. Budżetowych
ul.Św.Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej
piętro

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:54:51 | Data modyfikacji: 2014-02-10 11:56:20.

Zobacz:
 Władze miasta .  Wydział Inwestycji i Remontów .  Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych .  Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Konserwatorskiej .  Wydział Komunalny .  Wydział Finansowy .  Wydział Edukacji .  Referat Spraw Obywatelskich .  Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych .  Referat Finansowy ds. Budżetowych .  Referat Finansowy ds. Oświatowych .  Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych .  Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi .  Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego .  Referat Świadczeń Rodzinnych .  Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji .  Biuro Organizacyjne .  Biuro Rady Miejskiej .  Biuro Realizacji Projektów .  Biuro Obsługi Prawnej .  Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych Placówek Oświatowych .  Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej .  Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego .  Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Środowiska .  Inspektor Ochrony Danych .  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych .  Urząd Stanu Cywilnego .  Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:54:51
Data modyfikacji: 2014-02-10 11:56:20
Opublikowane przez: Marzena Nowak
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl