> Rok 2017

Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR VII/25/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30 grudnia
2016r. dotyczącego planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_25_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:37:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/24/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_24_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:35:12.
ZARZĄDZENIE NR VII/23/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
obniżenia w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym ceny wywoławczej nieruchomości
położonej w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludów

zarzadzenie_VII_23_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:33:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/22/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

zarzadzenie_VII_22_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:32:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/21/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
VI otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_21_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:30:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/19A/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
Orzesze

zarzadzenie_VII_19A_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 11:28:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/18A/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia VII otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_18A_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-08 11:26:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/20/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/255/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_20_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:29:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/19/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30
grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_19_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:28:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/18/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok

zarzadzenie_VII_18_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:27:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/17/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_17_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:26:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/16/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
ustalenia podstawowej kwoty dotacji oraz
statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych
na ucznia w przedszkolach publicznych i
oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w
2017 roku

zarzadzenie_VII_16_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:25:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/15/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie
unieważnienia ogłoszenia V otwartego konkursu
ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku
2017

zarzadzenie_VII_15_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:20:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/14/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem
narodowym na terenie miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_14_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:18:49.
ZARZĄDZENIE NR VII/13/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy, położonej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_13_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:17:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/12/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o
przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe

zarzadzenie_VII_12_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:16:27.
ZARZĄDZENIE NR VII/11/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze na lata 2017-2030

zarzadzenie_VII_11_2017.pdf

zarzadzenie_VII_11_2017_zal_1.pdf

zarzadzenie_VII_11_2017_zal_2.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 16:14:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/10/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/254/2016 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2016r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2017 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr
VII/255/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2017 rok, oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr
VII/256/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2017

zarzadzenie_VII_10_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:22:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/9/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

zarzadzenie_VII_9_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:20:52 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:22:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/8/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej i wyznaczenia
terminu egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą pracownika w Wydziale Komunalnym

zarzadzenie_VII_8_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:18:17 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:22:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/7/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie
ustalenia procedury określającej harmonogram i
zakres prac związanych z przygotowaniem
informacji o stanie mienia komunalnego Miasta
Orzesze za okres od 01 stycznia do 31 grudnia
2016r.

zarzadzenie_VII_7_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:15:26 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:22:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/6/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia VI otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_6_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:42:28 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:22:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/5/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie
regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników

zarzadzenie_VII_5_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:39:17 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:22:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/4/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie
zmieniające Zarządzenie Nr VII/1/2017 w sprawie
ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_4_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:36:55 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:22:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/3/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy, położonej w Orzeszu

zarzadzenie_VII_3_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:31:34 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:22:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/2/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie planu
kontroli na 2017 rok

zarzadzenie_VII_2_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:28:32 | Data modyfikacji: 2017-09-05 15:22:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/1/2017 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

zarzadzenie_VII_1_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:24:25 | Data modyfikacji: 2017-09-05 14:25:50.
Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:24:25
Data modyfikacji: 2017-09-05 14:25:50
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl