ZARZĄDZENIE NR VII/266/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad
obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie
Miejskim Orzesze

zarzadzenie_VII_266_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:37:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/265/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie
wprowadzenia „Instrukcji w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu”

zarzadzenie_VII_265_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:36:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/264/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z
zakresu działalności lobbingowej

zarzadzenie_VII_264_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:35:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/263/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 165/10 z
dnia 31 grudnia 2010r. dotyczącego wprowadzenia
dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości tj.
„Instrukcji w sprawie zasad (polityki)
rachunkowości” zmienianego Zarządzeniami
Burmistrza Miasta Orzesze Nr 70/2011 z dnia 28
lipca 2011r., 147/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.,
Nr 97/2012 z dnia 1 spierpnia 2012r., Nr 177/2012
z dnia 31 grudnia 2012r., Nr 65/2013 z dnia 31
maja 2013r., Nr 186/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.
oraz Nr VII/187/2015 z dnia 1 października
2015r.

zarzadzenie_VII_263_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:33:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/262/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie
wprowadzenia w Urzędzie Miasta Orzesze i
Jednostkach Organizacyjnych Gminy planu audytu
wewnętrznego na rok 2016

zarzadzenie_VII_262_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:31:45.
ZARZĄDZENIE NR VII/261/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia procedury określającej harmonogram i
zakres prac związanych z przygotowaniem
informacji o stanie mienia komunalnego Miasta
Orzesze za okres od 01 stycznia do 31 grudnia
2015r.

zarzadzenie_VII_261_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:30:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/260/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie
przekazania Kierownikom, Dyrektorom jednostek
budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków bieżących na
2016 rok

zarzadzenie_VII_260_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:28:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/259/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie
przekazania uprawnień Kierownikom , Dyrektorom
jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze do
zaciągania zobowiązań

zarzadzenie_VII_259_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:27:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/258/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie, planu finansowego
zadań realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej,
planu finansowego zadań realizowanych przez
gminę na podstawie porozumień (umów) z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego oraz planu
finansowego dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, które
podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na
rok 2016r.

zarzadzenie_VII_258_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:25:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/257/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2016 rok

zarzadzenie_VII_257_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:24:03.
ZARZĄDZENIE NR VII/256/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016r.

zarzadzenie_VII_256_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:22:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/255/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_255_2015.pdf

zarzadzenie_VII_255_zal_1_2015.pdf

zarzadzenie_VII_255_zal_2_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:18:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/254/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie
uchylenia Zarządzenia nr 190/13 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31.12.2013r. w sprawie ustalenia
zasad wysyłania upomnień właścicielom
nieruchomości z tytułu opłaty za odbiór i
gospodarowanie odpadami komunalnymi

zarzadzenie_VII_254_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:04:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/253/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarzadzenie_VII_253_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:02:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/252/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015

zarzadzenie_VII_252_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 12:00:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/251/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_251_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 11:57:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/250/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_250_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 11:40:12.
ZARZĄDZENIE NR VII/249/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 2/09 z
dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim Orzesze
zmienianego Zarządzeniem Nr 39/2012 z
26.03.2012r., Nr 66/2013 z 31.05.2013r. oraz Nr
VII/25/2014 z 31.12.2014r.

zarzadzenie_VII_249_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 11:35:06 | Data modyfikacji: 2016-09-01 11:35:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/248/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie planu
kontroli na 2016 rok

zarzadzenie_VII_248_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 11:31:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/247/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_247_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 11:21:45 | Data modyfikacji: 2016-09-01 11:29:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/246/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarzadzenie_VII_246_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-08-29 15:27:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/245/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015

zarzadzenie_VII_245_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-28 13:45:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/244/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_244_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-28 13:43:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/243/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_243_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-28 13:39:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/242/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarzadzenie_VII_242_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-28 13:33:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/241/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015

zarzadzenie_VII_241_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-27 14:44:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/240/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_240_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:56:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/239/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_239_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:49:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/238/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wymiaru
czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w 2016
roku

zarzadzenie_VII_238_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:48:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/237/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia współczynnika służącego do
ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu w roku
2016

zarzadzenie_VII_237_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:46:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/236/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie planu i
organizacji kontroli problemowych realizacji
zadań obronnych na 2016r. w jednostkach
samorządowych Miasta Orzesze.

zarzadzenie_VII_236_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:43:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/235/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie dnia
wolnego od pracy

zarzadzenie_VII_235_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:36:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/234/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r.
poz.1118 z późniejszymi zmianami) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

zarzadzenie_VII_234_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:32:15 | Data modyfikacji: 2016-06-10 13:32:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/233/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Orzesze
do przeprowadzenia postępowania i udzielenia
zamówienia publicznego na „Kompleksowe
ubezpieczenia majątkowe wraz z
odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia
komunikacyjne i ubezpieczenie członków
ochotniczej straży pożarnej"

zarzadzenie_VII_233_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:29:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/232/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
zmieniające Zarządzenie Nr VII/229/2015 w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2016

zarzadzenie_VII_232_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:25:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/231/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie składu
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.

zarzadzenie_VII_231_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:20:12.
ZARZĄDZENIE NR VII/230/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie
powołania komisji do oceny prac konkursowych
związanych z tematyką segregacji odpadów
komunalnych przygotowanych w ramach edukacji
ekologicznej

zarzadzenie_VII_230_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-09 16:40:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/229/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2016

zarzadzenie_VII_229_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:20:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/228/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_228_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:17:48.
ZARZĄDZENIE NR VII/227/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarzadzenie_VII_227_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:15:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/226/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarzadzenie_VII_226_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:12:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/225/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_225_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 14:02:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/224/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przemocy w rodzinie

zarzadzenie_VII_224_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:58:12.
ZARZĄDZENIE NR VII/223/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie
zmian w preliminarzu dochodów i wydatków
środków Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok
2015
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:54:03 | Data modyfikacji: 2016-06-07 13:54:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/222/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_222_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:49:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/221/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarzadzenie_VII_221_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:45:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/220/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarzadzenie_VII_220_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 08:05:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/219/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_219_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 07:59:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/218/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
organizacji i zasad działania Orzeskiego Centrum
Aktywności Cyfrowej – punkt potwierdzania
profilu zaufanego ePUAP.

zarzadzenie_VII_218_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 07:53:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/217/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Orzesze
oraz zatwierdzenia harmonogramu dochodów i
wydatków środków Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na 2015 r.

zarzadzenie_VII_217_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-01 15:27:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/216/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta orzesze Nr
VII/180/2015 z dnia 25 września 2015r.
dotyczącego przeprowadzenia w 2015r. spisu z
natury składników majątkowych w Urzędzie
Miejskim Orzesze, powołania komisji
inwentaryzacyjnej i powołania zespołów
spisowych

zarzadzenie_VII_216_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-01 15:02:00 | Data modyfikacji: 2016-06-01 15:07:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/215/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

zarządzenie_VII_215_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:37:52 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:43:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/214/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

zarządzenie_VII_214_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:35:33 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:43:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/213/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
przedstawienia projektu uchwały budżetowej
Miasta Orzesze na rok 2016
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:31:34 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:43:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/212/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
przedstawienia projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:29:39 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:43:11.
ZARZĄDZENIE NR VII/211/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_211_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:27:18 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:42:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/210/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie
wprowadzenia procedur badania oceniającego
stopień satysfakcji klienta wewnętrznego i
zewnętrznego w Urzędzie Miasta w Orzeszu

zarządzenie_VII_210_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:26:22 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:42:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/209/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów
na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy, położonych w Orzeszu

zarządzenie_VII_209_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:24:50 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:42:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/208/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:21:50 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:42:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/207/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie
przygotowania do okresu zimowego oraz
przeprowadzenia Akcji Zima 2015/2016

zarządzenie_VII_207_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:20:18 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:42:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/206/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
przygotowania i przeprowadzenia powiatowego
ćwiczenia obronnego pk "Jesień - 2015"

zarządzenie_VII_206_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:19:20 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:42:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/205/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta
Orzesze

zarządzenie_VII_205_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 14:02:24 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:42:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/204/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_204_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 14:01:22 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:42:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/203/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarządzenie_VII_203_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 14:00:16 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:41:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/202/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_202_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:58:41 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:41:45.
ZARZĄDZENIE NR VII/201/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_201_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:57:01 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:40:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/200/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 października 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr
VII/189/2015 z dnia 5 października 2015r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

zarządzenie_VII_200_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:56:07 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:40:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/199/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr
VII/189/2015 z dnia 5 października 2015r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

zarządzenie_VII_199_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:54:56 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:40:05.
ZARZĄDZENIE NR VII/198/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 14 października 2015 r. w sprawie
wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego w budynku Urzędu Miejskiego Orzesze
przy ul. Św. Wawrzyńca 21.

zarzadzenie_VII_198_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:49:47 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:39:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/197/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
powołania stałej komisji do przeprowadzenia
likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie
Miejskim w Orzeszu i trybu jej działania

zarządzenie_VII_197_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:33:42 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:39:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/196/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze

zarządzenie_VII_196_2015.pdf

zarządzenie_VII_196_2015_WPF zał 1.pdf

zarządzenie_VII_196_2015_WPF zał 2.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:31:12 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:39:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/195/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_195_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:27:27 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:41:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/194/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarządzenie_VII_194_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:26:15 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:39:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/193/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_193_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:24:37 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:38:39.
ZARZĄDZENIE NR VII/192/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_192_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:23:31 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:38:27.
ZARZĄDZENIE NR VII/191/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_191_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:20:39 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:38:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/190/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 października 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr
VII/189/2015 z dnia 5 października 2015r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

zarządzenie_VII_190_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:19:38 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:41:13.
ZARZĄDZENIE NR VII/189/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 października 2015 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych do
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.

zarządzenie_VII_189_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:17:51 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:37:22.
ZARZĄDZENIE NR VII/188/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 października 2015 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy,
położonych w Orzeszu przy ul. Dolnej

zarządzenie_VII_188_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:16:29 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:37:12.
ZARZĄDZENIE NR VII/187/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 października 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr
165/10 z dnia 31 grudnia 2010r. dotyczącego
wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad
rachunkowości tj. „Instrukcji w sprawie zasad
(polityki) rachunkowości” zmienianego
Zarządzeniami Burmistrza Miasta Orzesze Nr
70/2011 z dnia 28 lipca 2011r., 147/2011 z dnia 30
grudnia 2011r., Nr 97/2012 z dnia 1 spierpnia
2012r., Nr 177/2012 z dnia 31 grudnia 2012r., Nr
65/2013 z dnia 31 maja 2013r. oraz Nr 186/2013 z
dnia 31 maja 2013r.

zarzadzenie_VII_187_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:10:37 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:33:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/186/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 października 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr
142/09 z dnia 31 grudnia 2009r dotyczącego
wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji
inwentaryzacyjnej w jednostce Urząd Miejski w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniem nr 88/2011 z
12.09.2011r., 106/2011 z 28.10.2011r., 128/2012 z
19.10.2012r. 170/2013 z 10.12.2013r. oraz
VII/6/2014 z 11.12.2014r.

zarzadzenie_VII_186_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:09:56 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:33:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/185/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 października 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr
1/09 z dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego
wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i
kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie
Miejskim w Orzeszu zmienianego Zarządzeniami
Burmistrza Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego
2010r., Nr 46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z
dnia 31 grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca
2011r., Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr
50/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2
lipca 2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr
66/2013 z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia
2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z
6 marca 2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr
102/2014 z 30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z
30.06.2014, Nr VII/29/2014 z 31.12.2014r. oraz Nr
VII/93/2015z 1.06.2015r.

zarzadzenie_VII_185_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:08:18 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:32:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/184/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_184_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:26:50 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:32:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/183/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarządzenie_VII_183_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:25:46 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:30:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/182/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_182_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:24:33 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:28:49.
ZARZĄDZENIE NR VII/181/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_181_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:23:37 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:25:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/180/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 września 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia w 2015r. spisu z natury
składników majątkowych w Urzędzie Miejskim
Orzesze, powołania komisji inwentaryzacyjnej i
powołania zespołów spisowych

zarządzenie_VII_180_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:22:30 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:25:03.
ZARZĄDZENIE NR VII/179/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 września 2015 r. w sprawie
uzupełnienia składu Zespołu
Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu

zarządzenie_VII_179_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:21:24 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:24:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/178/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego Orzesze

zarządzenie_VII_178_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:19:44 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:23:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/177/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku członka OSP
Gardawice Michaliny Czaja w dniu 19.09.2015 r.

zarządzenie_VII_177_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:14:16 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:23:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/176/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
powołania komisji celem przeprowadzenia
przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej
oraz ich przeklasyfikowania i wybrakowania.

zarządzenie_VII_176_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:12:26 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:23:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/175/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 września 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_175_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:53:07 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:22:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/174/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 września 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_174_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:52:07 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:22:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/173/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 września 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_173_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:51:06 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:22:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie
procedury likwidacji jednostki budżetowej -
Placówki Wsparcia Dziennego "Przystań" w Orzeszu

zarządzenie_VII_172_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:49:57 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:22:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/171/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze

zarządzenie_VII_171_2015.pdf

zarządzenie_VII_171_2015_WPF zał 1.pdf

zarządzenie_VII_171_2015_WPF zał 2.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:44:43 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:21:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/170/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_170_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:38:19 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:48:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/169/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarządzenie_VII_169_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:37:14 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:48:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/168/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_168_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:36:10 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:47:11.
ZARZĄDZENIE NR VII/167/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_167_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:34:35 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:45:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/166/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie
przyjęcia aneksu do składu Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie

zarządzenie_VII_166_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:33:24 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:42:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/165/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie
powołania członków do Zespołu
Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu

zarządzenie_VII_165_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:32:12 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:41:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/164/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie
odwołania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Orzeszu

zarządzenie_VII_164_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:31:08 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:41:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/163/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie
wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
oraz Instrukcji Zarządzania Systemem
Informatycznym w Urzędzie Miejskim Orzesze

Załaczniki zarządzenia nie zostały opublikowane, gdyż stanowią one tajemnice służbową (art. 3 ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, Dz.U.1982.40.271 z późniejszymi zmianami).

zarzadzenie_VII_163_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:25:55 | Data modyfikacji: 2016-06-24 08:57:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/162/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie
uchylenia Zarządzenia Nr 143/2011 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa
Informacji

zarządzenie_VII_162_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:22:14 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:41:11.
ZARZĄDZENIE NR VII/161/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie
powołania zespołu ds. przeprowadzenia wyborów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.

zarządzenie_VII_161_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:21:01 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:40:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 września 2015 r. w sprawie
procedury rozliczeń dotacji udzielanych z
budżetu Miasta Orzesze

zarządzenie_VII_160_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:19:15 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:40:48.
ZARZĄDZENIE NR VII/159/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zasad
przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
podmiotowej i celowej z budżetu Miasta Orzesze
dla samorządowych instytucji kultury

zarządzenie_VII_159_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 15:07:03 | Data modyfikacji: 2015-12-04 12:40:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/158/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 września 2015 r. w sprawie
powołania komisji do oceny wniosków sołectw w
sprawie przyznania środków z funduszu
sołeckiego na dany rok budżetowy

zarządzenie_VII_158_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 15:06:01 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:15:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/157/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 września 2015 r. w sprawie
zmiany w Regulaminie pracy w Urzędzie Miejskim
Orzesze wprowadzonym Zarządzeniem Nr 108/2014
Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 04.07.2014r. ze
zmianami

zarządzenie_VII_157_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 15:04:48 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:15:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/156/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_156_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:58:02 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:15:13.
ZARZĄDZENIE NR VII/155/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarządzenie_VII_155_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:56:51 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:15:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/154/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_154_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:55:18 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:15:03.
ZARZĄDZENIE NR VII/153/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_153_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:54:08 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:14:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/152/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/143/2015 w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych ds.
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na
dzień 6 września 2015 r.

zarządzenie_VII_152_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:52:33 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:14:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/151/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Gminy Orzesze w roku 2015

zarządzenie_VII_151_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:50:39 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:14:28.
ZARZĄDZENIE NR VII/150/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 4 im. F. Stuska w Orzeszu
– Jaśkowicach

zarządzenie_VII_150_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:45:28 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:14:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/149/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_149_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:43:52 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:14:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/148/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarządzenie_VII_148_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:41:54 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:10:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/147/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_147_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:40:25 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:09:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/146/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_146_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:39:14 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:09:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/145/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy,
położonej w Orzeszu przy ul. Kwiatowej

zarządzenie_VII_145_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:38:12 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:10:04.
ZARZĄDZENIE NR VII/144/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy, położonej w
Orzeszu przy ul. Jasnej

zarządzenie_VII_144_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:36:45 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:09:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/143/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji ds referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6
września 2015 r.

zarządzenie_VII_143_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 14:35:18 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:08:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/142/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze

zarządzenie_VII_142_2015.pdf

zarządzenie_VII_142_2015 WPF zał 1.pdf

zarządzenie_VII_142_2015 WPF zał 2.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 13:28:53 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:08:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/141/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_141_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:41:46 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:08:38.
ZARZĄDZENIE NR VII/140/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarządzenie_VII_140_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:40:27 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:08:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/139/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_139_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:30:41 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:07:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/138/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_138_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:25:51 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:06:27.
ZARZĄDZENIE NR VII/137/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2015

zarządzenie_VII_137_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:23:05 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:03:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/136/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie
informacji za I półrocze 2015r. o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Orzesze, o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji
kultury

zarządzenie_VII_136_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-19 08:50:40 | Data modyfikacji: 2015-12-01 08:03:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/135/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_135_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-19 08:49:07 | Data modyfikacji: 2015-11-19 09:26:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/134/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015

zarządzenie_VII_134_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-19 08:47:36 | Data modyfikacji: 2015-11-19 09:26:03.
ZARZĄDZENIE NR VII/133/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_133_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-19 08:45:12 | Data modyfikacji: 2015-11-19 09:25:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/132/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_132_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-19 08:38:02 | Data modyfikacji: 2015-11-19 09:25:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/131/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie w
sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych
w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1118) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

zarządzenie_VII_131_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-19 08:32:53 | Data modyfikacji: 2015-11-19 09:09:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/130/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników
lekcyjnych w Gimnazjum nr 2 im. S. Ligonia w
Orzeszu - Zawadzie od roku szkolnego 2015/2016 w
formie elektronicznej

zarządzenie_VII_130_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:06:53 | Data modyfikacji: 2015-11-16 15:31:03.
ZARZĄDZENIE NR VII/129/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie
ustalenia zasad wypłaty odszkodowań na rzecz
osób fizycznych przez Miasto Orzesze za
niedostarczenie lokalu socjalnego

zarządzenie_VII_129_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:03:11 | Data modyfikacji: 2015-11-16 15:30:57.
ZARZĄDZENIE NR VII/128/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_128_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-16 11:59:52 | Data modyfikacji: 2015-11-16 15:30:49.
ZARZĄDZENIE NR VII/127/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015

zarządzenie_VII_127_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-16 11:56:42 | Data modyfikacji: 2015-11-16 15:30:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/126/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_126_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-11-16 11:49:57 | Data modyfikacji: 2015-11-16 15:30:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/125/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_125_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:27:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/124/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu

zarządzenie_VII_124_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:26:09.
ZARZĄDZENIE NR VII/123/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 8 w Orzeszu - Mościskach

zarządzenie_VII_123_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:25:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/122/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 w Orzeszu

zarządzenie_VII_122_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:24:45.
ZARZĄDZENIE NR VII/121/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 9 im. W. Broniewskiego w Orzeszu -
Zgoniu

zarządzenie_VII_121_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:23:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/120/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 8 im. B. Chrobrego w Orzeszu -
Mościskach

zarządzenie_VII_120_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:22:58.
ZARZĄDZENIE NR VII/119/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 im. S. Moniuszki w Orzeszu

zarządzenie_VII_119_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:22:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/118/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników
lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Alfreda
Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści od roku
szkolnego 2015/2016 w formie elektronicznej

zarządzenie_VII_118_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:21:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/117/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników
lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa
Morcinka w Orzeszu - Woszczycach od roku szkolnego
2015/2016 w formie elektronicznej

zarządzenie_VII_117_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:20:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/116/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie:
zatwierdzenia konkursów na stanowiska: dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu, dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu –
Mościskach, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w
Orzeszu – Zgoniu oraz nierozstrzygnięcia
postępowania konkursowego mającego na celu
wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu –
Jaśkowicach

zarządzenie_VII_116_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:20:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/115/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie
powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego

zarządzenie_VII_115_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:19:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/114/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie
powołania zespołu ds. referendum
ogólnokrajowego

zarządzenie_VII_114_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:17:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/113/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie
powołania komisji do szacowania strat w lokalach
mieszkalnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy

zarządzenie_VII_113_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:16:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/112/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok oraz
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu
Miejskiego Orzesze na 2015r.

zarządzenie_VII_112_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:16:13.
ZARZĄDZENIE NR VII/111/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_111_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:15:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/110/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 9 w Orzeszu - Zgoniu

zarządzenie_VII_110_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:14:39.
ZARZĄDZENIE NR VII/109/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 8 w Orzeszu - Mościskach

zarządzenie_VII_109_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:13:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/108/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach

zarządzenie_VII_108_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:13:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/107/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 w Orzeszu

zarządzenie_VII_107_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:12:48.
ZARZĄDZENIE NR 106/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: składu
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

zarządzenie_VII_106_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:11:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/105/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarządzenie_VII_105_2015_zal_2.doc

zarządzenie_VII_105_2015_zal_1.pdf

zarządzenie_VII_105_2015.doc

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:09:59.
ZARZĄDZENIE NR VII/104/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_104_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:09:16.
ZARZĄDZENIE NR VII/103/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015

zarządzenie_VII_103_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:08:23.
ZARZĄDZENIE NR VII/102/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_102_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:07:21.
ZARZĄDZENIE NR VII/101/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_101_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:06:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/100/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Orzesze, położonych w Orzeszu przy ul. Biedronek

zarządzenie_VII_100_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:05:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/99/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_99_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:04:13.
ZARZĄDZENIE NR VII/98/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_98_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:03:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/97/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_97_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 13:01:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/96/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na dzierżawę części
nieruchomości, położonej w Orzeszu przy ul.
Gliwickiej, stanowiącej własność Gminy Orzesze
- w części obejmującej staw.

zarządzenie_VII_96_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 12:59:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/95/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie
Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w
Orzeszu

zarządzenie_VII_95_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 12:58:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/94/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie
powołania zespołu do realizacji Projektu pn.
"J-ednolita S-trategia T-erytorialna= spójny
obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego
poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej
współpracy JST"

zarządzenie_VII_94_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 12:45:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/93/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 1/09 z
dnia 2 stycznia 2009r. dotyczącego wprowadzenia
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w
Orzeszu zmienianego Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Orzesze Nr 11/10 z dnia 1 lutego 2010r., Nr
46/10 z dnia 6 maja 2010r., Nr 166/10 z dnia 31
grudnia 2010r., Nr 38/2011 z dnia 28 marca 2011r.,
Nr 78/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r , Nr 50/2012
z dnia 17 kwietnia 2012r., Nr 84/2012 z 2 lipca
2012r., Nr 14/2013 z 14 lutego 2013r. Nr 66/2013
z 31 maja 2013r.,Nr 187/2013 z 31 grudnia
2013r.,Nr 20/2014 z 4 lutego 2014r. ,Nr 33/2014 z
6 marca 2014r, Nr 85/2014 z 29 maja 2014r., Nr
102/2014 z 30 czerwca 2014r., Nr 208/2014 z
30.06.2014 oraz Nr VII/29/2014 z 31.12.2014r.

zarządzenie_VII_93_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 12:37:46.
ZARZĄDZENIE NR VII/92/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w
Regulaminie okresowych ocen pracowników
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach
urzędniczych w Urzędzie Miejskim Orzesze oraz
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
wprowadzony Zarzadzeniem Burmistrza Miasta Orzesze
nr 118/2011 z dnia 24 listopada 2011r.

zarządzenie_VII_92_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 12:34:48.
ZARZĄDZENIE NR VII/91/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława
Broniewskiego w Orzeszu - Zgoniu

zarządzenie_VII_91_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:47:22 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:53:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/90/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego
w Orzeszu - Mościskach

zarządzenie_VII_90_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:45:51 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:53:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/89/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w
Orzeszu - Jaśkowicach

zarządzenie_VII_89_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:44:41 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:53:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/88/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki
w Orzeszu

zarządzenie_VII_88_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:42:44 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:53:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/87/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie
powołania Komisji do spraw brakowania druków
ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji
stanu cywilnego.

zarządzenie_VII_87_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:40:42 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:53:08.
ZARZĄDZENIE NR VII/86/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarządzenie_VII_86_2015.pdf

Zarządzenie_VII_86_2015_WPF zał 1.doc

Zarządzenie_VII_86_2015_WPF zał 2 objaśnienia.doc

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:36:11 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:53:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/85/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok
 zarządzenie_VII_85_2015.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:24:22 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:52:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/84/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015
 zarządzenie_VII_84_2015.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:19:36 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:52:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/83/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok
 zarządzenie_VII_83_2015.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:17:55 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:52:45.
ZARZĄDZENIE NR VII/82/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok
 zarządzenie_VII_82_2015.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:15:00 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:52:39.
ZARZĄDZENIE NR VII/81/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/60/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych do
przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 zarządzenie_VII_81_2015.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:13:10 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:52:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/80/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/60/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych do
przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 zarządzenie_VII_80_2015.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-02 09:10:19 | Data modyfikacji: 2015-09-04 12:52:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/79/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_79_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-19 08:55:01.
ZARZĄDZENIE NR VII/78/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015

zarządzenie_VII_78_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-19 08:53:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/77/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_77_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-19 08:51:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/76/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_76_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-19 08:50:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/75/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie obniżenia
w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym ceny
wywoławczej nieruchomości położonych w Orzeszu
przy ul. W. Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego

zarządzenie_VII_75_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-19 08:45:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/74/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie obniżenia
w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny
wywoławczej nieruchomości położonych w Orzeszu
przy ul. Biedronek

zarządzenie_VII_74_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-19 08:41:15.
ZARZĄDZENIE NR VII/73/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych o
charakterze lokalnym z mieszkańcami Miasta
Orzesze w przedmiocie zmian Statutu Miastu Orzesze

zarządzenie_VII_73_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-15 15:22:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/72/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Orzesze

zarządzenie_VII_72_2015.pdf

Zarządzenie_VII_72_2015_WPF zał 1.pdf

Zarządzenie_VII_72_2015_WPF zał 2 objaśnienia.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-15 15:17:25.
ZARZĄDZENIE NR VII/71/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_71_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-15 15:10:16 | Data modyfikacji: 2015-06-15 15:10:35.
ZARZĄDZENIE NR VII/70/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarządzenie_VII_70_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:58:43.
ZARZĄDZENIE NR VII/69/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie
zmiany zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_69_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:57:08 | Data modyfikacji: 2015-06-12 13:57:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/68/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_68_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:55:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/67/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
oraz procedur kontroli finansowej dotyczących
realizacji projektu „Budowa placu
sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu przy ul.
Bukowina” umowa nr
UDA-RPSL.03.02.02-00-062/14-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III "
Turystyka" Działanie 3.2. "Infrastruktura
okołoturystyczna" Poddziałanie 3.2.2
„Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty
publiczne”, nr projektu 1739.

zarządzenie_VII_67_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:51:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/66/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie
instrukcji przechowywania i archiwizowania
dokumentacji związanej z realizacją projektu pn.
„Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu
przy ul. Bukowina” umowa nr
UDA-RPSL.03.02.02-00- 062/14-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III "
Turystyka" Działanie 3.2. "Infrastruktura
okołoturystyczna" Poddziałanie 3.2.2
„Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty
publiczne”, nr projektu 1739.

zarządzenie_VII_66_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:47:51 | Data modyfikacji: 2015-06-12 13:48:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/65/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_65_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:45:58 | Data modyfikacji: 2015-06-12 13:48:34.
ZARZĄDZENIE NR VII/64/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarządzenie_VII_64_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:43:02 | Data modyfikacji: 2015-06-12 13:48:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/63/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_63_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:36:36 | Data modyfikacji: 2015-06-12 13:40:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/60/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych do
przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.

zarządzenie_VII_60_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2015-06-12 09:41:54 | Data modyfikacji: 2015-06-12 13:28:50.
ZARZĄDZENIE NR VII/62/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr
VII/61/2015 z dnia 20.04.2015r. dotyczącego zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_62_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:13:27 | Data modyfikacji: 2015-06-12 13:31:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/61/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_61_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:12:46 | Data modyfikacji: 2015-06-12 13:31:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/59/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/54/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 8 kwietnia 2015 r. w
sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych
o charakterze lokalnym z mieszkańcami Gminy
Orzesze w przedmiocie utworzenia sołectwa Zawada
w Gminie Orzesze

zarządzenie_VII_59_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:11:51 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:37:18.
ZARZĄDZENIE NR VII/58/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015

zarządzenie_VII_58_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:11:14 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:35:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/57/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_57_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:10:34 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:35:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/56/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_56_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:09:52 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:35:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/55/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_55_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:08:56 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:34:41.
ZARZĄDZENIE NR VII/54/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych o
charakterze lokalnym z mieszkańcami Gminy Orzesze
w przedmiocie utworzenia sołectwa Zawada w Gminie
Orzesze

zarządzenie_VII_54_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:07:21 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:34:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/53/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_53_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:06:45 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:34:30.
ZARZĄDZENIE NR VII/52/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
wprowadzenia Standardów Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego Orzesze

zarządzenie_VII_52_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:06:07 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:34:24.
ZARZĄDZENIE NR VII/51/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
wyznaczenia na terenie Miasta Orzesza lokali
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

zarządzenie_VII_51_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:04:57 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:34:17.
ZARZĄDZENIE NR VII/50/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 26 marzec 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarządzenie_VII_50_2015.pdf

Zarządzenie_VII_50_2015_ zał 1.pdf

Zarządzenie_VII_50_2015_ zał 2.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:01:48 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:34:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/49/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarządzenie_VII_49_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 11:00:18 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:34:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/48/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań realizowanych przez
gminę na podstawie porozumień (umów) z innymi
jednostkami samorzadu terytorialnego na rok 2015

zarządzenie_VII_48_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:59:27 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:33:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/47/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015

zarządzenie_VII_47_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:58:35 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:33:48.
ZARZĄDZENIE NR VII/46/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_46_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:57:52 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:33:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/45/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarządzenie_VII_45_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:57:05 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:33:33.
ZARZĄDZENIE NR VII/44/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze,
sprawozdań z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury oraz informacji
o stanie mienia Miasta Orzesza za 2014 rok

zarządzenie_VII_44_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:55:30 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:33:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/43/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie
powołania jednorazowo komisji d/s brakowania
druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych
na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

zarządzenie_VII_43_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:54:44 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:33:19.
ZARZĄDZENIE NR VII/42/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Orzesze, położonej w Orzeszu przy ul. Św.
Wawrzyńca

zarządzenie_VII_42_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:54:00 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:33:05.
ZARZĄDZENIE NR VII/41/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie
obniżenia w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym ceny wywoławczej nieruchomości
położonych w Orzeszu przy ul. W. Łokietka oraz
Kazimierza Wielkiego

zarządzenie_VII_41_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:52:50 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:31:55.
ZARZĄDZENIE NR VII/40/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Orzesze, położonych w Orzeszu przy ul. Biedronek

zarządzenie_VII_40_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:52:01 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:31:44.
ZARZĄDZENIE NR VII/39/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 84/10 Burmistrza Miasta Orzesze z
dnia 20 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad
prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie
Miejskim Orzesze oraz nadzór strategiczny nad
działalnością Miejskich Jednostek
Organizacyjnych.

zarządzenie_VII_39_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:51:02 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:29:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/38/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie
powołania zespołu do spraw organizacji wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 r.

zarządzenie_VII_38_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:49:49 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:29:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/37/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2014r. poz. 1118) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

zarządzenie_VII_37_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:48:53 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:29:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/36/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany w
Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Urzędu Miejskiego Orzesze oraz
zatwierdzenia harmonogramu dochodów i wydatków
środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych na 2015 r.

zarządzenie_VII_36_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:46:58 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:28:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/35/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie
powołania zespołu zadaniowego do zarządzania
projektem pn. „Opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze”, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007- 2013, Priorytet IX Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej – plany
gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr
2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

zarządzenie_VII_35_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:45:33 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:28:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/34/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawki czynszu w lokalach
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Orzesze

zarządzenie_VII_34_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:41:35 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:27:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/33/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

zarzadzenie_VII_33_2015.pdf

Zarządzenie_VII_33_2015_WPF zał 1.pdf

Zarządzenie_VII_33_2015_WPF zał 2.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-26 10:32:08 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:27:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/32/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na
2015 rok

zarzadzenie_VII_32_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:21:18 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:50:29.
ZARZĄDZENIE NR VII/31/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015

zarzadzenie_VII_31_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:20:42 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:50:00.
ZARZĄDZENIE NR VII/30/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_30_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:20:15 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:49:54.
ZARZĄDZENIE NR VII/29/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_29_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:19:36 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:49:45.
ZARZĄDZENIE NR VII/28/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie
ustalenia wydatków bieżących na ucznia w
przedszkolach publicznych oraz oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Orzesze w 2015
roku.

zarządzenie_VII_28_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:19:02 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:49:37.
ZARZĄDZENIE NR VII/27/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie
ustalenia faktycznych kwot wydatków bieżących
na ucznia w przedszkolach publicznych oraz
oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze w
roku 2014

zarządzenie_VII_27_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:18:27 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:49:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/26/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r. dotyczącego
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_26_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:17:55 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:49:14.
ZARZĄDZENIE NR VII/25/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie planu
kontroli na 2015 rok

zarządzenie_VII_25_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:17:16 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:49:07.
ZARZĄDZENIE NR VII/24/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: w
sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych
w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1118) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

zarządzenie_VII_24_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:16:26 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:48:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/23/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: w
sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych
w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1118) w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

zarządzenie_VII_23_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:15:34 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:48:40.
ZARZĄDZENIE NR VII/22/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

zarządzenie_VII_22_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:06:00 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:48:32.
ZARZĄDZENIE NR VII/21/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego
Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_21_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:05:37 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:48:26.
ZARZĄDZENIE NR VII/20/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok
2015

zarzadzenie_VII_20_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:05:21 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:47:56.
ZARZĄDZENIE NR VII/19/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia nr VII/8/2015 Burmistrza
Miasta Orzesze z dnia 23 stycznia 2015r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

zarzadzenie_VII_19_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:05:10 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:47:49.
ZARZĄDZENIE NR VII/18/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

zarzadzenie_VII_18_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:04:52 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:47:31.
ZARZĄDZENIE NR VII/17/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
zmiany zarządzenia nr 174/2014 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 22 października 2014r w sprawie
przygotowania do okresu zimowego oraz
przeprowadzenia Akcji Zima 2014/2015.

zarządzenie VII_17_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:04:32 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:47:10.
ZARZĄDZENIE NR VII/16/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie
ustalenia wielkości środków Funduszu Nagród na
rok 2015.

zarządzenie.VII_16_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:04:15 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:46:12.
ZARZĄDZENIE NR VII/15/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie
zmiany w Regulaminie pracy w Urzędzie Miejskim
Orzesze wprowadzonym Zarządzeniem Nr 108/2014
Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 04.07.2014r.

Zarządzenie.VII.15.2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:04:01 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:46:05.
ZARZĄDZENIE NR VII/14/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Nr 179/2012 Burmistrza Miasta
Orzesze z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie
wyznaczenia redaktora naczelnego Biuletynu
Informacji Publicznej oraz powołania składu
osobowego redakcji BIP w Urzędzie Miejskim
Orzesze

zarządzenie VII.14.2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:03:44 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:45:52.
ZARZĄDZENIE NR VII/13/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowych zasad dokonywania zmian w
budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w
przedsięwzięciach stanowiących załącznik do
wieloletniej prognozy finansowej

zarządzenie VII 13 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:03:30 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:45:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/12/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie
przekazania Kierownikom, Dyrektorom jednostek
budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków bieżących na
2015 rok

zarządzenie VII 12 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:03:14 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:45:20.
ZARZĄDZENIE NR VII/11/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie
przekazania uprawnień Kierownikom , Dyrektorom
jednostek organizacyjnych Gminy Orzesze do
zaciągania zobowiązań

zarządzenie VII 11 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:02:55 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:45:11.
ZARZĄDZENIE NR VII/10/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na rok 2015, planu
finansowego zadań realizowanych przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej na rok 2015, planu finansowego zadań
realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień (umów) z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego na rok 2015 oraz planu
finansowego dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, które
podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na
rok 2015r.

zarządzenie VII 10 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:02:35 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:44:06.
ZARZĄDZENIE NR VII/9/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie planu
finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2015 rok

zarządzenie VII 9 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:02:15 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:43:51.
ZARZĄDZENIE NR VII/8/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie
wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2015r.

zarządzenie VII 8 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:02:01 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:43:42.
ZARZĄDZENIE NR VII/7/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie:
powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o
przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe

zarządzenie.VII_7_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:01:26 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:42:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/6/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie:
powołania Stypendialnej Komisji Rekomendacyjnej

zarządzenie.VII_6_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:01:09 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:42:36.
ZARZĄDZENIE NR VII/5/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie
ustalenia zasad rezerwacji zadaszonych stanowisk
handlowych na targowisku w Orzeszu

zarzadzenie_VII_5_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:00:50 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:41:02.
ZARZĄDZENIE NR VII/4/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie:
ustalenia procedury określającej harmonogram i
zakres prac związanych z przygotowaniem
informacji o stanie mienia komunalnego Miasta
Orzesze za okres od 01 stycznia do 31 grudnia
2014r.

zarządzenie VII_4_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:00:35 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:40:47.
ZARZĄDZENIE NR VII/3/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie
powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia
naboru na stanowisko Specjalisty w Referacie ds
współpracy ze stowarzyszeniami,
przeciwdziałania uzależnieniom oraz zarządzania
kryzysowego w niepełnym wymiarze czasu pracy tj
1/2 etatu.

zarządzenie VII.3.2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 08:59:23 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:40:07.
ZARZĄDZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z
dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze
w roku 2015

zarządzenie_VII_2_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 08:58:46 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:39:53.
ZARZĄDZENIE NR VII/1/2015 BURMISTRZA MIASTA
ORZESZE z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego Orzesze

zarządzenie_VII_1_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-26 09:23:30 | Data modyfikacji: 2015-03-31 08:39:42.
Data wprowadzenia: 2015-03-26 09:23:30
Data modyfikacji: 2015-03-31 08:39:42
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik