Rok 2016

Uchwała Nr XXVII/325/16 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:30:28.
Uchwała Nr XXVII/324/16 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:25:47 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:26:06.
Uchwała Nr XXVII/323/16 w sprawie przyjęcia
"Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzesze
na lata 2014-2022"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:24:20 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:24:38.
Uchwała Nr XXVII/322/16 w sprawie wprowadzenia
zmian do Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:22:34 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:22:53.
Uchwała Nr XXVII/321/16 w sprawie podjęcia
działań zmierzających do rozwiązania Zespołu
Szkół im. Poległych na Pasternioku i likwidacji
Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w
skład Zespołu Szkół

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:20:47 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:21:06.
Uchwała Nr XXVII/320/16 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:16:16 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:16:32.
Uchwała Nr XXVII/319/16 w sprawie uchylenia
uchwały Rady Miejskiej Orzesze w sprawie
ustalenia wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na obszarze Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:14:38 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:15:13.
Uchwała Nr XXVII/318/16 w sprawie wprowadzenia
świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie
żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:12:58 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:13:24.
Uchwała Nr XXVII/317/16 w sprawie ustalenia trybu
udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Miasta
Orzesze dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, dla niepublicznych
przedszkoli, dla niepublicznych szkół
podstawowych w tym z oddziałami przedszkolnymi
oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:09:04 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:09:19.
Uchwała Nr XXVII/316/16 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na rzecz Województwa
Śląskiego na finansowanie zadania własnego na
2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:07:49 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:08:04.
Uchwała Nr XXVII/315/16 w sprawie ustalenia
stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:06:34 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:06:52.
Uchwała Nr XXVII/314/16 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:04:52 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:05:08.
Uchwała Nr XXVII/313/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:02:24 | Data modyfikacji: 2016-12-20 09:03:40.
Uchwała Nr XXVII/312/16 w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 08:44:07 | Data modyfikacji: 2016-12-20 08:59:02.
Uchwała Nr XXVII/311/16 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

Uchwała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-12-20 08:36:50 | Data modyfikacji: 2016-12-20 08:59:26.
Uchwała Nr XXVI/310/16 w sprawie rozpatrzenia
ponownie uchwalonego wniosku sołectwa
dotyczącego zmiany przedsięwzięć

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 09:04:02 | Data modyfikacji: 2016-11-22 09:04:18.
Uchwała Nr XXVI/309/16 w sprawie rozpatrzenia
ponownie uchwalonego wniosku sołectwa
dotyczącego zmiany przedsięwzięć

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 09:00:19 | Data modyfikacji: 2016-11-22 09:00:37.
Uchwała Nr XXVI/308/16 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:58:46 | Data modyfikacji: 2016-11-22 08:59:04.
Uchwała Nr XXVI/307/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:54:26 | Data modyfikacji: 2016-11-22 08:54:48.
Uchwała Nr XXVI/306/16 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/209/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25
lutego 2016r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków korzystania przez gminne
jednostki organizacyjne z nieruchomości gminnych
będących w trwałym zarządzie

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:52:12 | Data modyfikacji: 2016-11-22 08:52:32.
Uchwała Nr XXVI/305/16 w sprawie rocznego
programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:50:21 | Data modyfikacji: 2016-11-22 08:50:36.
Uchwała Nr XXVI/304/16 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2017

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:48:35.
Uchwała Nr XXVI/303/16 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Orzeszu na rok 2017

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:41:19 | Data modyfikacji: 2016-11-22 08:41:36.
Uchwała Nr XXVI/302/16 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2017r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:38:48 | Data modyfikacji: 2016-11-22 08:39:14.
Uchwała Nr XXVI/301/16 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXII/259/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27
czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Wyry

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:37:12 | Data modyfikacji: 2016-11-22 08:37:28.
Uchwała Nr XXVI/300/16 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:22:26 | Data modyfikacji: 2016-11-22 08:22:42.
Uchwała Nr XXVI/299/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:20:26 | Data modyfikacji: 2016-11-22 08:21:25.
Uchwała Nr XXV/298/16 w sprawie nadania nazw
ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:14:01 | Data modyfikacji: 2016-10-18 10:14:18.
Uchwała Nr XXV/297/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:11:22 | Data modyfikacji: 2016-10-18 10:11:40.
Uchwała Nr XXV/296/16 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:09:33 | Data modyfikacji: 2016-10-18 10:09:48.
Uchwała Nr XXV/295/16 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:08:35 | Data modyfikacji: 2016-10-18 10:08:54.
Uchwała Nr XXV/294/16 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:51:28 | Data modyfikacji: 2016-10-18 10:07:40.
Uchwała Nr XXV/293/16 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:50:19 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:50:34.
Uchwała Nr XXV/292/16 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:49:15 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:49:33.
Uchwała Nr XXV/291/16 w sprawie określenia
rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz warunków i sposobów ich
przyznawania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:46:56 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:48:02.
Uchwała Nr XXV/290/16 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XXVIII/216/05 Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie ustalenia
wysokości środków finansowych przeznaczonych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli
emerytów i rencistów

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:45:54 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:46:13.
Uchwała Nr XXV/289/16 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:43:45 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:44:42.
Uchwała Nr XXV/288/16 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:27:45 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:28:00.
Uchwała Nr XXV/287/16 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:22:43 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:26:32.
Uchwała Nr XXV/286/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:18:32 | Data modyfikacji: 2016-10-18 09:19:31.
Uchwała Nr XXIV/285/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-09-15 10:45:20 | Data modyfikacji: 2016-09-15 10:46:15.
Uchwała Nr XXIV/284/16 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-09-15 10:44:06 | Data modyfikacji: 2016-09-15 10:44:30.
Uchwała Nr XXIV/283/16 w sprawie wyrażenia zgody
na najem w trybie bezprzetargowym dwóch
pomieszczeń położonych na parterze budynku
komunalnego będącego własnością Miasta
Orzesze, położonego w Orzeszu przy ul.Fabrycznej
1

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-09-15 10:42:59 | Data modyfikacji: 2016-09-15 10:43:17.
Uchwała Nr XXIV/282/16 w sprawie wyrażenia zgody
na najem w trybie bezprzetargowym części klatki
schodowej przy wejściu do budynku komunalnego
będącego własnością Miasta Orzesze,
położonego w Orzeszu przy ul.Fabrycznej 1

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-09-15 10:41:18 | Data modyfikacji: 2016-09-15 10:41:43.
Uchwała Nr XXIV/281/16 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na
realizację zadania „Remont ciągu drogowego nr
S5310 ul.Żorska w Orzeszu”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-09-15 10:38:57 | Data modyfikacji: 2016-09-15 10:40:07.
Uchwała Nr XXIV/280/16 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-09-15 10:37:01 | Data modyfikacji: 2016-09-15 10:37:35.
Uchwała Nr XXIV/279/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-09-15 10:32:24 | Data modyfikacji: 2016-09-15 10:35:12.
Uchwała Nr XXIII/278/16 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-08-02 11:15:44 | Data modyfikacji: 2016-08-02 11:15:58.
Uchwała Nr XXIII/277/16 w sprawie rozpatrzenia
skargi na Bumistrza Miasta Orzesze

UWAGA:
Wyłączenia jawności na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu, ze względu na prywatność osoby fizycznej dokonała Maria Mierzwa-Owczarek - Referent Biura Rady Miejskiej.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-08-02 11:10:27 | Data modyfikacji: 2016-08-02 11:16:51.
Uchwała Nr XXIII/276/16 w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX/45/07 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 maja
2007r. dotyczącej przystąpienia do
Stowarzyszenia Wspierania Samorządności

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-08-02 11:08:47 | Data modyfikacji: 2016-08-02 11:09:07.
Uchwała Nr XXIII/275/16 w sprawie zaopiniowania
zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-08-02 11:06:30 | Data modyfikacji: 2016-08-02 11:07:22.
Uchwała Nr XXIII/274/16 w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-08-02 11:04:55 | Data modyfikacji: 2016-08-02 11:05:10.
Uchwała Nr XXIII/273/16 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-08-02 11:01:43 | Data modyfikacji: 2016-08-02 11:03:15.
Uchwała Nr XXIII/272/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-08-02 10:55:03 | Data modyfikacji: 2016-08-02 10:56:29.
Uchwała Nr XXII/271/16 w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonej w Orzeszu
(układ komunikacyjny – boczna
ul.Świętojańskiej)

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:00:33 | Data modyfikacji: 2016-06-30 14:00:57.
Uchwała Nr XXII/270/16 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej położonej w Orzeszu
przy ul.Centralnej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:59:18 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:59:42.
Uchwała Nr XXII/269/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:58:17 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:58:39.
Uchwała Nr XXII/268/16 w sprawie nadania nazwy
ulicy istniejącej a dotychczas nienazwanej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:57:21 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:57:49.
Uchwała Nr XXII/267/16 w sprawie zmiany Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:56:27 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:56:55.
Uchwała Nr XXII/266/16 w sprawie upoważnienia
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Orzeszu do prowadzenia postępowania w sprawach
z zakresu świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:55:32 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:55:56.
Uchwała Nr XXII/265/16 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/226/16 w sprawie
wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek
organizacyjnych Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:54:39 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:55:04.
Uchwała Nr XXII/264/16 w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Statutu Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:24:21 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:24:55.
Uchwała Nr XXII/263/16 w sprawie ustanowienia
hejnału Miasta Orzesze i zasad jego używania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:22:55 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:23:33.
Uchwała Nr XXII/262/16 w sprawie przyjęcia i
wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisynej dla Miasta Orzesze

Uchwała

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:21:19 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:53:40.
Uchwała Nr XXII/261/16 w sprawie przyjęcia
„Podstrategii kształtowania przestrzeni
publicznej na lata 2016-2025 wraz z Planem
Operacyjnym obszaru funkcjonalnego powiatu
mikołowskiego”

Uchwała

Podstrategia

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:00:45 | Data modyfikacji: 2016-07-19 12:19:25.
Uchwała Nr XXII/260/16 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 11:59:06 | Data modyfikacji: 2016-06-30 11:59:39.
Uchwała Nr XXII/259/16 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Wyry

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 11:57:28 | Data modyfikacji: 2016-06-30 14:03:24.
Uchwała Nr XXII/258/16 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-30 11:54:32 | Data modyfikacji: 2016-06-30 11:56:22.
Uchwała Nr XXI/257/16 w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:36:22 | Data modyfikacji: 2016-06-06 13:36:37.
Uchwała Nr XXI/256/16 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVIII/227/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30
marca 2016r. w sprawie likwidacji Miejskiego
Zespołu Oświaty w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:34:02 | Data modyfikacji: 2016-06-06 13:35:21.
Uchwała Nr XXI/255/16 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w
sołectwie Zawada (Urbasówka)

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:32:51 | Data modyfikacji: 2016-06-06 13:33:12.
Uchwała Nr XXI/254/16 w sprawie nadania nazwy
ronda w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:31:05 | Data modyfikacji: 2016-06-06 13:31:39.
Uchwała Nr XXI/253/16 w sprawie zatwierdzenia
Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla
Miasta Orzesze przedstawionej przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na
okres od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca
2017r.

Uchwała

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:12:05 | Data modyfikacji: 2016-06-06 13:14:17.
Uchwała Nr XXI/252/16 w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:04:34 | Data modyfikacji: 2016-06-06 13:04:51.
Uchwała Nr XXI/251/16 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:03:07 | Data modyfikacji: 2016-06-06 13:03:31.
Uchwała Nr XXI/250/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-06 12:53:22 | Data modyfikacji: 2016-06-06 13:02:12.
Uchwała Nr XXI/249/16 w sprawie aktualizacji
„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-06 12:45:24 | Data modyfikacji: 2016-06-06 12:46:05.
Uchwała Nr XXI/248/16 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Orzesze za 2015
rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:11:16 | Data modyfikacji: 2016-06-02 08:11:33.
Uchwała Nr XXI/247/16 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta Orzesze za 2015 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-06-02 08:08:49 | Data modyfikacji: 2016-06-02 08:09:22.
Uchwała Nr XX/246/16 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie nieruchomości
położonych w Orzeszu oraz ustanowienie
nieodpłatnej służebności przesyłu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:05:52 | Data modyfikacji: 2016-05-05 12:06:09.
Uchwała Nr XX/245/16 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących zmian statutu Miasta
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:04:44 | Data modyfikacji: 2016-05-05 12:05:00.
Uchwała Nr XX/244/16 w sprawie poparcia działań
mających na celu utworzenie niezależnego
Śląskiego Instytutu Onkologii

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:03:30 | Data modyfikacji: 2016-05-05 12:03:45.
Uchwała Nr XX/243/16 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:02:21 | Data modyfikacji: 2016-05-05 12:02:38.
Uchwała Nr XX/242/16 w sprawie wyrażenia opinii
do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego dotyczacej Parku Krajobrazowego
"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:00:37 | Data modyfikacji: 2016-05-05 12:01:16.
Uchwała Nr XX/241/16 w sprawie aktualizacji
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych w Gminie Orzesze, na
lata 2015-2018, w zakresie lat 2016-2018,
opracowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka
Akcyjna

Uchwała

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 11:57:06 | Data modyfikacji: 2016-05-05 11:59:05.
Uchwała Nr XX/240/16 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/253/12 z dnia 28
czerwca 2012r. dotyczącej Statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 11:28:57 | Data modyfikacji: 2016-05-05 11:29:27.
Uchwała Nr XX/239/16 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 11:27:30 | Data modyfikacji: 2016-05-05 11:27:44.
Uchwała Nr XX/238/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 11:25:10 | Data modyfikacji: 2016-05-05 11:25:50.
Uchwała Nr XX/237/16 w sprawie przyjęcia
„Podstrategii Ochrony Środowiska Naturalnego i
Wspierania Efektywności Wykorzystania Zasobów na
lata 2016-2032 obszaru funkcjonalnego powiatu
mikołowskiego"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 11:22:07 | Data modyfikacji: 2016-05-05 11:22:29.
Uchwała Nr XX/236/16 w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli, a także wysokość
nagród

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 11:16:56 | Data modyfikacji: 2016-05-05 11:17:13.
Uchwała Nr XX/235/16 w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej nr XXVIII/215/05 z dnia 11 lutego
2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli za
osiągnięcia dydaktyczno– wychowawcze i
opiekuńcze ze specjalnego funduszu nagród

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-05-05 11:12:23 | Data modyfikacji: 2016-05-05 11:14:32.
Uchwała Nr XIX/234/16 w sprawie wyrażenia
negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia
polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu
złoża węgla kamiennego "Żory-Suszec 1" w
granicach projektowanego obszaru górniczego
"Orzesze"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-26 14:06:51 | Data modyfikacji: 2016-04-26 14:07:26.
Uchwała Nr XVIII/233/16 w sprawie wyrażenia woli
uregulowania stanu prawnego terenu zajętego pod
cmentarz komunalny położony w Orzeszu przy ul.
Na Górce

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:27:21 | Data modyfikacji: 2016-04-05 09:27:36.
Uchwała Nr XVIII/232/16 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice
(zmiany obszarowe)

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:25:38 | Data modyfikacji: 2016-04-05 09:26:27.
Uchwała Nr XVIII/231/16 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada
(Urbasówka)

Uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:24:37 | Data modyfikacji: 2020-02-13 09:19:07.
Uchwała Nr XVIII/230/16 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXXVIII/218/94 Rady Miejskiej w
Orzeszu z dnia 6 maja 1994r. w sprawie dni i
godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu
detalicznego zakładów gastronomicznych i
zakładów usługowych dla ludności

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:23:30 | Data modyfikacji: 2016-04-05 09:23:46.
Uchwała Nr XVIII/229/16 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Orzesze na rok 2016

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:22:19 | Data modyfikacji: 2016-04-05 09:22:37.
Uchwała Nr XVIII/228/16 w sprawie przyjęcia
podstrategii - "Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszych infrastruktur
sieciowych na lata 2016- 2025 obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:21:00 | Data modyfikacji: 2016-04-05 09:21:20.
Uchwała Nr XVIII/227/16 w sprawie likwidacji
Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:19:34 | Data modyfikacji: 2016-04-05 09:19:51.
Uchwała Nr XVIII/226/16 w sprawie wprowadzenia
wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych
Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:17:52 | Data modyfikacji: 2016-04-05 09:18:40.
Uchwała Nr XVIII/225/16 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XV/175/15 z dnia 17
grudnia 2015r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:15:46 | Data modyfikacji: 2016-04-05 09:16:48.
Uchwała Nr XVIII/224/16 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:13:39 | Data modyfikacji: 2016-04-05 09:14:12.
Uchwała Nr XVIII/223/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:11:43 | Data modyfikacji: 2016-04-05 09:12:47.
Uchwała Nr XVII/222/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:34:31 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:34:47.
Uchwała Nr XVII/221/16 w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:33:32 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:33:49.
Uchwała Nr XVII/220/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:32:13 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:32:32.
Uchwała Nr XVII/219/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:31:25 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:31:43.
Uchwała Nr XVII/218/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:30:15 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:30:34.
Uchwała Nr XVII/217/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:29:28 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:29:45.
Uchwała Nr XVII/216/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:28:41 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:29:00.
Uchwała Nr XVII/215/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:27:49 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:28:06.
Uchwała Nr XVII/214/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:25:54 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:26:10.
Uchwała Nr XVII/213/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:25:05 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:25:25.
Uchwała Nr XVII/212/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:23:15 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:23:42.
Uchwała Nr XVII/211/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:22:13 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:22:43.
Uchwała Nr XVII/210/16 w sprawie nadania nazw
ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:20:23 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:20:42.
Uchwała Nr XVII/209/16 w sprawie określenia
szczegółowych warunków korzystania przez gminne
jednostki organizacyjne z nieruchomości gminnych
będących w trwałym zarządzie

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:18:42 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:19:07.
Uchwała Nr XVII/208/16 zmieniająca uchwałę w
sprawie rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:16:52 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:17:08.
Uchwała Nr XVII/207/16 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej na rzecz Województwa
Śląskiego na finansowanie zadania własnego na
2016 rok (w związku z niedopłatą za 2015 rok)

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:14:22 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:15:52.
Uchwała Nr XVII/206/16 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:12:19 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:12:36.
Uchwała Nr XVII/205/16 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:11:27 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:11:45.
Uchwała Nr XVII/204/16 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 12:03:36 | Data modyfikacji: 2016-03-01 12:07:37.
Uchwała Nr XVII/203/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 11:53:20 | Data modyfikacji: 2016-03-01 11:54:23.
Uchwała Nr XVII/202/16 w sprawie przyjęcia
Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego
powiatu mikołowskiego

Uchwała

Podstrategia

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 11:48:45 | Data modyfikacji: 2016-03-07 12:29:03.
Uchwała Nr XVII/201/16 w sprawie przyjęcia
Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspierania
zatrudnienia i mobilności pracowników

Uchwała

Podstrategia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 11:47:35 | Data modyfikacji: 2016-03-07 12:26:56.
Uchwała Nr XVII/200/16 w sprawie przyjęcia
Podstrategii rozwiązywania problemów
demograficznych (dostosowanie oferty samorządów
do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz
dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i
poprodukcyjnym; rozwój usług w zakresie
edukacji, opieki zdrowotnej kultury i rekreacji)
obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

Uchwała

Podstrategia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 11:44:19 | Data modyfikacji: 2016-03-07 12:25:56.
Uchwała Nr XVII/199/16 w sprawie przyjęcia
Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu
mikołowskiego

Uchwała

Podstrategia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 11:42:56 | Data modyfikacji: 2016-03-07 12:24:41.
Uchwała Nr XVII/198/16 w sprawie przyjęcia
Podstrategii informatyzacji obszaru funkcjonalnego
powiatu mikołowskiego

Uchwała

Podstrategia

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-03-01 11:38:52 | Data modyfikacji: 2016-03-07 12:22:00.
Uchwała Nr XVI/197/16 w sprawie wyrażenia zgody
na użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu
użytkowego o pow.240m2 położonego na I piętrze
w budynku komunalnym i 80m2 ciągów
komunikacyjnych w budynku w Orzeszu ul.Fabryczna 1

197.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 11:00:45 | Data modyfikacji: 2016-02-03 11:01:08.
Uchwała Nr XVI/196/16 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze

196.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:59:29 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:59:48.
Uchwała Nr XVI/195/16 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących zmian statutu Miasta
Orzesze

195.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:57:31 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:57:50.
Uchwała Nr XVI/194/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

194.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:55:16 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:55:35.
Uchwała Nr XVI/193/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

193.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:54:16 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:54:37.
Uchwała Nr XVI/192/16 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

192.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:49:55 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:50:14.
Uchwała Nr XVI/191/16 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

191.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:48:44 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:49:02.
Uchwała Nr XVI/190/16 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XIV/165/15 z dnia 26 listopada 2015r.

190.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:46:31 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:46:56.
Uchwała Nr XVI/189/16 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu
wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie
Gardawice (teren ograniczony linią lasu,
rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)

189.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:44:45 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:45:05.
Uchwała Nr XVI/188/16 w sprawie określenia
kryteriów naboru do gimnazjów dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów

188.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:42:17 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:42:48.
Uchwała Nr XVI/187/16 w sprawie określenia
kryteriów naboru do szkół podstawowych dla
kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie
do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w
obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

187.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:37:17 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:39:07.
Uchwała Nr XVI/185/16 w sprawie aktualizacji
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych w Gminie Orzesze, na
lata 2015-2018, w zakresie lat 2016-2018,
opracowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka
Akcyjna

186.pdf

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:31:41 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:35:22.
Uchwała Nr XVI/185/16 w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowej Taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Miasta Orzesze
przedstawionej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

185.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:30:21 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:30:40.
Uchwała Nr XVI/184/16 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

184.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:25:57 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:39:44.
Uchwała Nr XVI/183/16 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

183.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:25:01 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:40:29.
Uchwała Nr XVI/182/16 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2016 rok

182.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:23:18 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:41:04.
Uchwała Nr XVI/181/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:20:59 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:22:01.
Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:20:59
Data modyfikacji: 2016-02-03 10:22:01
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2016-01-28
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek