Rok 2019

Uchwała Nr VII/77/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Orzesze

77_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:46:10 | Data modyfikacji: 2019-04-15 09:47:23.
Uchwała Nr VI/76/19 o zmianie uchwały w sprawie
utworzenia Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz
nadania jego statutu

76_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:18:18 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:18:30.
Uchwała Nr VI/75/19 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Orzesze, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

75_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:16:45 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:17:02.
Uchwała Nr VI/74/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowym Dzierżawcom

74_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:15:08 | Data modyfikacji: 2019-04-03 08:39:19.
Uchwała Nr VI/73/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowym Dzierżawcom

73_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:13:29 | Data modyfikacji: 2019-04-03 08:38:42.
Uchwała Nr VI/72/19/ w sprawie nadawania tytułu
Orzeszanin Roku i przyjęcia regulaminu
określającego zasady i tryb przyznawania tego
tytułu

72_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:07:19 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:20:54.
Uchwała Nr VI/71/19/ w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia statutu
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Orzeszu

71_19_.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:04:29 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:20:43.
Uchwała Nr VI/70/19/ w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2019 rok

70_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:21:55 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:20:18.
Uchwała Nr VI/69/19/ w sprawie rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Miasta Orzesze

69_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:16:37 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:19:52.
Uchwała Nr V/68/19/ w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących zmian statutu Miasta
Orzesze
 68.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:16:21.
Uchwała Nr V/67/19/ w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/6/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 5 grudnia
2018r. dotyczącej powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
działającej przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2018-2023 zmienionej Uchwałą Nr
III/26/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13 grudnia
2018r.
 67.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:10:03.
Uchwała Nr V/66/19/ w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/4/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 5 grudnia
2018r. dotyczącej powołania i ustalenia składu
osobowego stałej Komisji działającej przy
Radzie Miejskiej na okres kadencji 2018-2023
zmienionej Uchwałą Nr III/24/18 Rady Miejskiej
Orzesze z dnia 13 grudnia 2018r.
 66.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:07:40.
Uchwała Nr V/65/19/ w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze
 65.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:06:00.
Uchwała Nr V/64/19/ w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 64.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:03:34.
Uchwała Nr V/63/19/ w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 63.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:01:56.
Uchwała Nr V/62/19/ w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy
Orzesze z Gminą Łaziska Górne
 62.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:58:18.
Uchwała Nr V/61/19/ w sprawie nadania nazwy
skwerowi na terenie Miasta Orzesze
 61.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:56:44.
Uchwała Nr V/60/19/ w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 60.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:54:56.
Uchwała Nr V/59/19/ w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Orzesze
 59.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:51:25.
Uchwała Nr V/58/19/ o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu
 58.19..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:49:52 | Data modyfikacji: 2019-03-06 11:30:00.
Uchwała Nr V/57/19/ w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Orzesze na rok 2019
 57.19..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:48:15.
Uchwała Nr V/56/19/ w sprawie zmiany Uchwały Nr
LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018r. zmienionej
Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w
sprawie rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok
 56.19..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:45:10.
Uchwała Nr V/55/19/ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 55.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:40:31.
Uchwała Nr V/54/19/ w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2019 rok
 54..19..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:37:40.
Uchwała Nr V/53/19/ w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata
2019-2027
 53.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:32:13 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:33:02.
Uchwała Nr V/52/19/ w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 52.19..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:30:28.
Uchwała Nr IV/51/19/ w sprawie przyjęcia zasad i
trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów
naukowych w ramach "Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w
Mieście Orzesze"
 51-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:34:59.
Uchwała Nr IV/50/19/ w sprawie przyjęcia
„Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście
Orzesze”
 50-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:33:28.
Uchwała Nr IV/49/19/ w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia - Klubie "Senior+" oraz mieszkaniu
chronionym na terenie miasta Orzesze
 49-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:32:09.
Uchwała Nr IV/48/19/ w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
pomocy społecznej w formie posiłków, pomocy
rzeczowej oraz zasiłków okresowych i celowych
 48-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:30:14.
Uchwała Nr IV/47/19/ w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023
 47-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:28:35.
Uchwała Nr IV/46/19/ w sprawie ustanowienia
Programu osłonowego "Wspieranie dzieci i
młodzieży w formie posiłku w przedszkolu i
szkole" na lata 2019-2023
 46-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:26:35.
Uchwała Nr IV/45/19/ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację
zadań informacyjno-promocyjnych w ramach
wdrażania Podstrategii Promocja J-ednolitej
S-trategi T-erytorialnej Obszaru Funkcjonalnego
Powiatu Mikołowskiego
 45-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:24:58.
Uchwała Nr IV/44/19/ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 44-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:23:24.
Uchwała Nr IV/43/19/ w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2019 rok
 43-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:17:47.
Uchwała Nr IV/42/19/ w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty
 42-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:16:11.
Uchwała Nr IV/41/19/ w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2019-2027
 41-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:13:41.
Uchwała Nr IV/40/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości
 40-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:11:50.
Uchwała Nr IV/39/19/ w sprawie zmiany przebiegu
drogi wewnętrznej
 39-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:10:19.
Uchwała Nr IV/38/19/ w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym
 38-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:08:57.
Uchwała Nr IV/37/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 37-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:07:30.
Uchwała Nr IV/36/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 36-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:03:13.
Uchwała Nr IV/35/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 35-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:02:00.
Uchwała Nr IV/34/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 34-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:00:38.
Uchwała Nr IV/33/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 33-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:59:31.
Uchwała Nr IV/32/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 32-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:58:25.
Uchwała Nr IV/31/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 31-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:57:10.
Uchwała Nr IV/30/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 30-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:55:34.
Uchwała Nr IV/29/19/ w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w północno-zachodniej części
miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany
obszarowe). Etap II
 29-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:53:51 | Data modyfikacji: 2019-02-11 09:37:47.
Uchwała Nr IV/28/19/ w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Orzeszu wraz z sołectem Zawiść
oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony
linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)
 28-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:51:15 | Data modyfikacji: 2019-01-29 09:51:43.
Uchwała Nr IV/27/19/ w sprawie rozpatrzenia
skargi na zaniechania Burmistrza Miasta Orzesze
 27-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:47:05.
Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:47:05
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2019-01-24
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek