Rok 2019

Uchwała Nr IV/51/19/ w sprawie przyjęcia zasad i
trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów
naukowych w ramach "Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w
Mieście Orzesze"
 51-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:34:59.
Uchwała Nr IV/50/19/ w sprawie przyjęcia
„Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście
Orzesze”
 50-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:33:28.
Uchwała Nr IV/49/19/ w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia - Klubie "Senior+" oraz mieszkaniu
chronionym na terenie miasta Orzesze
 49-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:32:09.
Uchwała Nr IV/48/19/ w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
pomocy społecznej w formie posiłków, pomocy
rzeczowej oraz zasiłków okresowych i celowych
 48-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:30:14.
Uchwała Nr IV/47/19/ w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023
 47-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:28:35.
Uchwała Nr IV/46/19/ w sprawie ustanowienia
Programu osłonowego "Wspieranie dzieci i
młodzieży w formie posiłku w przedszkolu i
szkole" na lata 2019-2023
 46-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:26:35.
Uchwała Nr IV/45/19/ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację
zadań informacyjno-promocyjnych w ramach
wdrażania Podstrategii Promocja J-ednolitej
S-trategi T-erytorialnej Obszaru Funkcjonalnego
Powiatu Mikołowskiego
 45-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:24:58.
Uchwała Nr IV/44/19/ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 44-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:23:24.
Uchwała Nr IV/43/19/ w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2019 rok
 43-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:17:47.
Uchwała Nr IV/42/19/ w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty
 42-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:16:11.
Uchwała Nr IV/41/19/ w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2019-2027
 41-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:13:41.
Uchwała Nr IV/40/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości
 40-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:11:50.
Uchwała Nr IV/39/19/ w sprawie zmiany przebiegu
drogi wewnętrznej
 39-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:10:19.
Uchwała Nr IV/38/19/ w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym
 38-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:08:57.
Uchwała Nr IV/37/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 37-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:07:30.
Uchwała Nr IV/36/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 36-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:03:13.
Uchwała Nr IV/35/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 35-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:02:00.
Uchwała Nr IV/34/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 34-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:00:38.
Uchwała Nr IV/33/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 33-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:59:31.
Uchwała Nr IV/32/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 32-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:58:25.
Uchwała Nr IV/31/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 31-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:57:10.
Uchwała Nr IV/30/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 30-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:55:34.
Uchwała Nr IV/29/19/ w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w północno-zachodniej części
miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany
obszarowe). Etap II
 29-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:53:51 | Data modyfikacji: 2019-02-11 09:37:47.
Uchwała Nr IV/28/19/ w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Orzeszu wraz z sołectem Zawiść
oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony
linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)
 28-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:51:15 | Data modyfikacji: 2019-01-29 09:51:43.
Uchwała Nr IV/27/19/ w sprawie rozpatrzenia
skargi na zaniechania Burmistrza Miasta Orzesze
 27-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:47:05.
Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:47:05
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2019-01-24
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek