Rok 2019

Uchwała Nr X/109/19/ w sprawie powołania
Zespołu dla przygotowania wyboru ławników do
Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejnowego w
Mikołowie

109_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 09:12:43.
Uchwała Nr X/108/19/ w sprawie apelu o podjęcie
przez Rząd RP skutecznych działań
wpływających na poprawę jakości powietrza w
Polsce

108_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 09:11:06.
Uchwała Nr X/107/19/ w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic
obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze

107_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 09:09:27.
Uchwała Nr X/106/19/ w sprawie określenie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Orzesze

106_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 09:06:04.
Uchwała Nr X/105/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

105_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:48:30.
Uchwała Nr X/104/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

104_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:47:23.
Uchwała Nr X/103/19/ w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowych

103_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:45:35.
Uchwała Nr X/102/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

102_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:44:15.
Uchwała Nr X/101/19/ w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej

101_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:42:50.
Uchwała Nr X/100/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości

100_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:39:27.
Uchwała Nr X/99/19/ w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2019 rok

99_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:38:19.
Uchwała Nr X/98/19/ w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata
2019-2027

98_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:35:42.
Uchwała Nr X/97/19/ w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Orzesze za 2018
rok

97_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:32:51.
Uchwała Nr X/96/19/ w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta Orzesze za 2018 rok

96_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:31:10.
Uchwała Nr X/95/19/ w sprawie udzielenia wotum
zaufania Burmistrzowi Miasta Orzesze

95_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:27:52.
Uchwała Nr IX/94/19/ w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/6/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 5 grudnia
2018r. w sprawie powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
działającej przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2018-2023, zmienionej Uchwałą Nr
III/26/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13 grudnia
2018r. oraz Uchwałą Nr V/67/19 Rady Miejskiej
Orzesze z dnia 28 lutego 2019r.

94_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-04 09:06:02.
Uchwała Nr IX/93/19/ w sprawie powołania i
ustalenia składów osobowych stałych Komisji
działających przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2018-2023

93_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:57:19 | Data modyfikacji: 2019-06-04 13:38:51.
Uchwała Nr IX/92/19/ w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Orzesze
 92_19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:55:07.
Uchwała Nr IX/91/19/ w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic
obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze

91_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:52:54.
Uchwała Nr IX/90/19/ w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonych w Orzeszu

90_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:50:22.
Uchwała Nr IX/89/19/ w sprawie przyjęcia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

89_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:47:52.
Uchwała Nr IX/88/19/ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

88_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:46:36.
Uchwała Nr IX/87/19/ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

87_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:34:48.
Uchwała Nr IX/86/19/ w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2019 rok

86_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:33:28.
Uchwała Nr IX/85/19/ w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2019-2027

85_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:32:14.
Uchwała Nr IX/84/19/ w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej miasta Orzesze za rok 2018

84_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-04 08:30:04.
Uchwała Nr VIII/83/19/ w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów

83_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-05-02 08:09:43.
Uchwała Nr VIII/82/19/ w sprawie poparcia apelu
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29
maja 2019r. dotyczącego wystąpienia z apelem do
Województwa Śląskiego o podjęcie działań
polegających na niezwłocznym przystąpieniu do
realizacji zadania - przebudowa Drogi
Wojewódzkiej nr 925

82_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-05-02 08:05:29 | Data modyfikacji: 2019-05-02 08:06:27.
Uchwała Nr VIII/81/19/ w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Orzesze, na lata 2018-2024
opracowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka
Akcyjna

81_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-05-02 08:02:11.
Uchwała Nr VIII/80/19/ w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

80_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-05-02 07:58:32.
Uchwała Nr VIII/79/19/ w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2019-2027

79_19..pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-05-02 07:46:54.
Uchwała Nr VIII/78/19/ w sprawie rozaptrzenia
skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9

78_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:37:32.
Uchwała Nr VII/77/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Orzesze

77_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:46:10 | Data modyfikacji: 2019-04-15 09:47:23.
Uchwała Nr VI/76/19 o zmianie uchwały w sprawie
utworzenia Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz
nadania jego statutu

76_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:18:18 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:18:30.
Uchwała Nr VI/75/19 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Orzesze, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

75_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:16:45 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:17:02.
Uchwała Nr VI/74/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowym Dzierżawcom

74_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:15:08 | Data modyfikacji: 2019-04-03 08:39:19.
Uchwała Nr VI/73/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowym Dzierżawcom

73_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:13:29 | Data modyfikacji: 2019-04-03 08:38:42.
Uchwała Nr VI/72/19/ w sprawie nadawania tytułu
Orzeszanin Roku i przyjęcia regulaminu
określającego zasady i tryb przyznawania tego
tytułu

72_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:07:19 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:20:54.
Uchwała Nr VI/71/19/ w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia statutu
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Orzeszu

71_19_.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:04:29 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:20:43.
Uchwała Nr VI/70/19/ w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2019 rok

70_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:21:55 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:20:18.
Uchwała Nr VI/69/19/ w sprawie rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Miasta Orzesze

69_19.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:16:37 | Data modyfikacji: 2019-04-02 15:19:52.
Uchwała Nr V/68/19/ w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących zmian statutu Miasta
Orzesze
 68.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:16:21.
Uchwała Nr V/67/19/ w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/6/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 5 grudnia
2018r. dotyczącej powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
działającej przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2018-2023 zmienionej Uchwałą Nr
III/26/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13 grudnia
2018r.
 67.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:10:03.
Uchwała Nr V/66/19/ w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/4/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 5 grudnia
2018r. dotyczącej powołania i ustalenia składu
osobowego stałej Komisji działającej przy
Radzie Miejskiej na okres kadencji 2018-2023
zmienionej Uchwałą Nr III/24/18 Rady Miejskiej
Orzesze z dnia 13 grudnia 2018r.
 66.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:07:40.
Uchwała Nr V/65/19/ w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze
 65.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:06:00.
Uchwała Nr V/64/19/ w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 64.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:03:34.
Uchwała Nr V/63/19/ w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 63.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:01:56.
Uchwała Nr V/62/19/ w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy
Orzesze z Gminą Łaziska Górne
 62.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:58:18.
Uchwała Nr V/61/19/ w sprawie nadania nazwy
skwerowi na terenie Miasta Orzesze
 61.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:56:44.
Uchwała Nr V/60/19/ w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 60.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:54:56.
Uchwała Nr V/59/19/ w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Orzesze
 59.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:51:25.
Uchwała Nr V/58/19/ o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu
 58.19..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:49:52 | Data modyfikacji: 2019-03-06 11:30:00.
Uchwała Nr V/57/19/ w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Orzesze na rok 2019
 57.19..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:48:15.
Uchwała Nr V/56/19/ w sprawie zmiany Uchwały Nr
LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018r. zmienionej
Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w
sprawie rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok
 56.19..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:45:10.
Uchwała Nr V/55/19/ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 55.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:40:31.
Uchwała Nr V/54/19/ w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2019 rok
 54..19..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:37:40.
Uchwała Nr V/53/19/ w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata
2019-2027
 53.19.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:32:13 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:33:02.
Uchwała Nr V/52/19/ w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 52.19..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:30:28.
Uchwała Nr IV/51/19/ w sprawie przyjęcia zasad i
trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów
naukowych w ramach "Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w
Mieście Orzesze"
 51-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:34:59.
Uchwała Nr IV/50/19/ w sprawie przyjęcia
„Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście
Orzesze”
 50-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:33:28.
Uchwała Nr IV/49/19/ w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia - Klubie "Senior+" oraz mieszkaniu
chronionym na terenie miasta Orzesze
 49-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:32:09.
Uchwała Nr IV/48/19/ w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
pomocy społecznej w formie posiłków, pomocy
rzeczowej oraz zasiłków okresowych i celowych
 48-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:30:14.
Uchwała Nr IV/47/19/ w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023
 47-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:28:35.
Uchwała Nr IV/46/19/ w sprawie ustanowienia
Programu osłonowego "Wspieranie dzieci i
młodzieży w formie posiłku w przedszkolu i
szkole" na lata 2019-2023
 46-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:26:35.
Uchwała Nr IV/45/19/ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację
zadań informacyjno-promocyjnych w ramach
wdrażania Podstrategii Promocja J-ednolitej
S-trategi T-erytorialnej Obszaru Funkcjonalnego
Powiatu Mikołowskiego
 45-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:24:58.
Uchwała Nr IV/44/19/ w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 44-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:23:24.
Uchwała Nr IV/43/19/ w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2019 rok
 43-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:17:47.
Uchwała Nr IV/42/19/ w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty
 42-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:16:11.
Uchwała Nr IV/41/19/ w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2019-2027
 41-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:13:41.
Uchwała Nr IV/40/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości
 40-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:11:50.
Uchwała Nr IV/39/19/ w sprawie zmiany przebiegu
drogi wewnętrznej
 39-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:10:19.
Uchwała Nr IV/38/19/ w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym
 38-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:08:57.
Uchwała Nr IV/37/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 37-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:07:30.
Uchwała Nr IV/36/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 36-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:03:13.
Uchwała Nr IV/35/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 35-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:02:00.
Uchwała Nr IV/34/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 34-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:00:38.
Uchwała Nr IV/33/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 33-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:59:31.
Uchwała Nr IV/32/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 32-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:58:25.
Uchwała Nr IV/31/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 31-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:57:10.
Uchwała Nr IV/30/19/ w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 30-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:55:34.
Uchwała Nr IV/29/19/ w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w północno-zachodniej części
miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany
obszarowe). Etap II
 29-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:53:51 | Data modyfikacji: 2019-02-11 09:37:47.
Uchwała Nr IV/28/19/ w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Orzeszu wraz z sołectem Zawiść
oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony
linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)
 28-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:51:15 | Data modyfikacji: 2019-01-29 09:51:43.
Uchwała Nr IV/27/19/ w sprawie rozpatrzenia
skargi na zaniechania Burmistrza Miasta Orzesze
 27-2019.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:47:05.
Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:47:05
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2019-01-24
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek