Rok 2015

Uchwała Nr XV/180/15 w sprawie nadania nazw
ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym
 180.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:44:12.
Uchwała Nr XV/179/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 179.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:42:41.
Uchwała Nr XV/178/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 178.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:41:23.
Uchwała Nr XV/177/15 w sprawie przyjęcia
"Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Orzesze na lata 2016-2022"

177.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:39:51 | Data modyfikacji: 2015-12-22 11:40:22.
Uchwała Nr XV/176/15 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2015 rok

176.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:37:38 | Data modyfikacji: 2015-12-22 11:38:37.
Uchwała Nr XV/175/15 w sprawie ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2016 rok
 175.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:33:12.
Uchwała Nr XV/174/15 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na
finansowanie zadania własnego na 2016 rok
 174.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:22:12.
Uchwała Nr XV/173/15 w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

173.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:13:56 | Data modyfikacji: 2015-12-22 11:14:43.
Uchwała Nr XV/172/15 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Załącznik nr 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:06:10 | Data modyfikacji: 2015-12-22 11:09:40.
Uchwała Nr XIV/171/15 w sprawie rozpatrzenia
skargi Pani U. J. dotyczącej nieprawidłowości w
działaniach dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w
Orzeszu - Mościskach

UWAGA:
Wyłączenia jawności na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu, ze względu na prywatność osoby fizycznej dokonała Marzena Nowak - Kierownik Biura Rady Miejskiej.

 171.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:04:39 | Data modyfikacji: 2015-12-01 09:07:39.
Uchwała Nr XIV/170/15 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Orzesze
 170.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:40:16.
Uchwała Nr XIV/169/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 169.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:38:39.
Uchwała Nr XIV/168/15 w sprawie zmiany nazw
części ulic
 168.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:37:13.
Uchwała Nr XIV/167/15 w sprawie nadania nazw
ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym
 167.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:36:14.
Uchwała Nr XIV/166/15 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Orzesze - centrum
 166.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:35:02.
Uchwała Nr XIV/165/15 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Orzesze wraz z sołectwami
Zawiść i Gardawice (zmiany obszarowe)
 165.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:33:38.
Uchwała Nr XIV/164/15 w sprawie określenia
przystanków komunikacycjnych dla operatorów i
przewoźników, których właścicielem lub
zarządzającym przez Miasto Orzesze, warunków i
zasad korzystania z tych przystanków
 164.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:31:46.
Uchwała Nr XIV/163/15 w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych
 163.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:29:17.
Uchwała Nr XIV/162/15 w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 162.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:27:03.
Uchwała Nr XIV/161/15 w sprawie określenia
wzorów formularzy i deklaracji podatkowych od 1
stycznia 2016 roku
 161.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:23:20.
Uchwała Nr XIV/160/15 w sprawie trybu i
szczegółowych warunków zwolnienia z podatku
rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na
których zaprzestano produkcji rolnej
 160.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:21:26.
Uchwała Nr XIV/159/15 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1
stycznia 2016r.
 159.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:19:34.
Uchwała Nr XIV/158/15 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2016r.
 158.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:17:45.
Uchwała Nr XIV/157/15 w sprawie opłaty targowej
 157.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:16:09.
Uchwała Nr XIV/156/15 w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
 156.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:13:59.
Uchwała Nr XIV/155/15 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2016
 155.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:12:46.
Uchwała Nr XIV/154/15 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016
 154.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:10:50.
Uchwała Nr XIV/153/15 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację
zadania "Wykonanie uproszczonej dokumentacji
projektowej dotyczącej wykonania wymiany
nawierzchni drogi ul.Wolności w Orzeszu
(zastosowanie mieszanki "ciche nawierzchnie") oraz
wykonanie pomiaru hałasu na odcinku drogi"
 153.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:05:39.
Uchwała Nr XIV/152/15 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2015 rok
 152.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:03:54.
Uchwała Nr XIII/151/15 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na
realizację zadania: „Remont ciągu drogowego nr
S5302 ul.św.Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od
skrzyżowania z ul.Parkową do skrzyżowania z
ul.Wiosny Ludów”
 151.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-11-02 12:59:24.
Uchwała Nr XIII/150/15 w sprawie zawarcia umowy o
partnerstwie przy realizacji zadania pn.:
„Remont ciągu drogowego nr S5302
ul.św.Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od
skrzyżowania z ul.Parkową do skrzyżowania z
ul.Wiosny Ludów”
 150.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-11-02 12:57:54.
Uchwała Nr XIII/149/15 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-11-02 12:55:43 | Data modyfikacji: 2015-11-02 12:56:44.
Uchwała Nr XII/148/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 148.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:22:33.
Uchwała Nr XII/147/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 147.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:21:36.
Uchwała Nr XII/146/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 146.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:20:33.
Uchwała Nr XII/145/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 145.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:19:20.
Uchwała Nr XII/144/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 144.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:18:18.
Uchwała Nr XII/143/15 w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Łaziska Górne a Gminą Orzesze oraz Gminą
Mikołów na organizowanie przez Gminę Łaziska
Górne publicznego transportu zbiorowego o
charakterze użyteczności publicznej na liniach:
Ł Łaziska, N Łaziska
 143.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:16:30.
Uchwała Nr XII/142/15 w sprawie udzielenia
Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej
 142.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:15:12.
Uchwała Nr XII/141/15 w sprawie zmiany Uchwały
Nr III/19/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 18
grudnia 2014r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2015 rok zmienianej Uchwałami
Rady Miejskiej Orzesze Nr VII/77/15 z dnia 23
kwietnia 2015r., Nr VIII/87/15 z dnia 21 maja
2015r. oraz Nr XI/129/15 z dnia 17 września
2015r.
 141.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:13:30.
Uchwała Nr XII/140/15 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2015 rok
 140.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:12:08.
Uchwała Nr XII/139/15 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:10:11 | Data modyfikacji: 2015-10-19 12:11:00.
Uchwała Nr XII/138/15 w sprawie wyboru ławników
do Sądu Rejonowego w Mikołowie
 138.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:06:59.
Uchwała Nr XII/137/15 w sprawie wyboru ławników
do Sądu Okręgowego w Katowicach

137.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:05:14.
Uchwała Nr XII/136/15 w sprawie ustalenia
regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych
 136.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:01:34.
Uchwała Nr XI/135/15 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Gminy Kobiór
 135.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:41:39.
Uchwała Nr XI/134/15 w sprawie utworzenia obwodu
głosowania w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu do
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015r.
 134.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:40:12.
Uchwała Nr XI/133/15 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej w drodze zamiany
 133.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:37:16.
Uchwała Nr XI/132/15 w sprawie zbycia
nieruchomości w zamian za nakłady poniesione na
wybudowanie budynku posadowionego na
nieruchomości gminnej
 132.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:35:23.
Uchwała Nr XI/131/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 131.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:33:10.
Uchwała Nr XI/130/15 w sprawie przyjęcia i
wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla miasta Orzesze
 130.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:29:33 | Data modyfikacji: 2015-09-21 09:31:14.
Uchwała Nr XI/129/15 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr III/19/14 z dnia 18
grudnia 2014r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2015 rok zmienianej Uchwały Rady
Miejskiej Orzesze Nr VII/77/15 z dnia 23 kwietnia
2015r. oraz Nr VIII/87/15 z dnia 21 maja 2015r.
 129.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:21:39 | Data modyfikacji: 2015-09-21 09:22:20.
Uchwała Nr XI/128/15 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2015 rok

128.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:20:11 | Data modyfikacji: 2015-09-21 09:20:44.
Uchwała Nr XI/127/15 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:09:21 | Data modyfikacji: 2015-09-21 09:10:19.
Uchwała Nr XI/126/15 w sprawie likwidacji
Placówki Wsparcia Dziennego "Przystań" w Orzeszu
 126.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:05:49 | Data modyfikacji: 2015-09-21 09:10:38.
Uchwała Nr X/125/15 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze
 125.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:58:58.
Uchwała Nr X/124/15 w sprawie wzniesienia pomnika
w postaci kamiennego obelisku wraz z tablicą
pamiątkową
 124.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:57:33.
Uchwała Nr X/123/15 w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników
 123.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:56:11.
Uchwała Nr X/122/15 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 122.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:53:49.
Uchwała Nr X/121/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 121.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:52:43.
Uchwała Nr X/120/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr
VII/78/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23
kwietnia 2015r. w sprawie porozumienia między
Gminą Orzesze a Gminą Mikołów
 120.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:51:09.
Uchwała Nr X/119/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/99/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31
sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i
zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
obszarze Gminy Orzesze

119.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:48:38 | Data modyfikacji: 2015-08-20 12:39:38.
Uchwała Nr X/118/15 w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/483/14 z dnia
24.04.2014r. dotyczącej zarządzenia poboru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w
formie inkasa, powołania inkasentów oraz
ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
 118.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:45:35.
Uchwała Nr X/117/15 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2015 rok
 117.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:42:34.
Uchwała Nr X/116/15 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:37:32 | Data modyfikacji: 2015-08-18 12:39:39.
Uchwała Nr IX/115/15 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze
 115.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:14:50.
Uchwała Nr IX/114/15 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze
 114.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:07:48.
Uchwała Nr IX/113/15 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze
 113.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:46:47.
Uchwała Nr IX/112/15 w sprawie utworzenia obwodu
głosowania w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu do
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
 112.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:44:47.
Uchwała Nr IX/111/15 w sprawie powołania
Zespołu dla przygotowania wyboru ławników do
Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego
w Mikołowie

111.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:42:41 | Data modyfikacji: 2015-06-23 09:43:11.
Uchwała Nr IX/110/15 w sprawie zmiany uchwały Nr
XLIII/467/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27
marca 2014r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na
stałe obwody głosowania
 110.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:39:47.
Uchwała Nr IX/109/15 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze
 109.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:37:52.
Uchwała Nr IX/108/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości w trybie
bezprzetargowym dotychczasowemu Dzierżawcy
 108.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:36:21.
Uchwała Nr IX/107/15 w sprawie wskazania
wstępnej lokalizacji nowego dwustronnego
przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej
na terenie Miasta Orzesze
 107.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:34:27.
Uchwała Nr IX/106/15 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 106.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:32:54.
Uchwała Nr IX/105/15 w sprawie harmonogramu
działań związanych z uporządkowaniem
gospodarki ściekami sanitarnymi w Mieście
Orzesze
 105.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:31:14.
Uchwała Nr IX/104/15 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Miasto
Orzesze
 104.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:29:21.
Uchwała Nr IX/103/15 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2015 rok
 103.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:27:24.
Uchwała Nr IX/102/15 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:25:07 | Data modyfikacji: 2015-06-23 09:26:20.
Uchwała Nr IX/101/15 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Orzesze za 2014
rok
 101.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:18:29.
Uchwała Nr IX/100/15 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta Orzesze za 2014 rok
 100.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:16:42.
Uchwała Nr VIII/99/15 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 99.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:16:17.
Uchwała Nr VIII/98/15 w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Miasta Orzesze

98.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:14:39.
Uchwała Nr VIII/97/15 w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Zawada
 97.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:12:12 | Data modyfikacji: 2015-05-28 11:12:28.
Uchwała Nr VIII/96/15 w sprawie utworzenia
Sołectwa Zawada
 96.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:10:52.
Uchwała Nr VIII/95/15 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Orzesze
 95.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:08:33.
Uchwała Nr VIII/94/15 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 94.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:06:33.
Uchwała Nr VIII/93/15 w sprawie nadania nazw
ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym

93.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:03:58.
Uchwała Nr VIII/92/15 w sprawie nadania nazw
ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym

92.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:01:37 | Data modyfikacji: 2015-05-28 11:23:38.
Uchwała Nr VIII/91/15 w sprawie zatwierdzenia
Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla
Miasta Orzesze przedstawionej przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na
okres od dnia 1 lipca 2015r, do dnia 30 czerwca
2016r.

Uchwała

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Orzesze

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:56:31.
Uchwała Nr VIII/90/15 w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej miasta Orzesze

Uchwała

Ocena zasobów pomocy społecznej

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:44:33 | Data modyfikacji: 2015-05-28 10:49:11.
Uchwała Nr VIII/89/15 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. -
Samorządowej Instytucji Kultury - Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Uchwała

Sprawozdanie finansowe

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:41:43.
Uchwała Nr VIII/88/15 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. -
Samorządowej Instytucji Kultury - Miejskiego
Ośrodka Kultury w Orzeszu

Uchwała

Sprawozdanie finansowe

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:34:45 | Data modyfikacji: 2015-05-28 10:40:23.
Uchwała Nr VIII/87/15 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr III/19/14 z dnia 18
grudnia 2014r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2015 rok zmienianej Uchwałą
Rady Miejskiej Orzesze Nr VII/77/15 z dnia 23
kwietnia 2015r.
 87.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:08:22.
Uchwała Nr VIII/86/15 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2015 rok
 86.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:05:18.
Uchwała Nr VIII/85/15 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:01:09 | Data modyfikacji: 2015-05-28 10:32:16.
Uchwała Nr VIII/84/15 w sprawie przyjęcia
"Gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie
Miasta Orzesze wraz z Gminną Ewidencją Zabytków
na lata 2015-2018"
 84.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-05-28 09:33:05 | Data modyfikacji: 2015-05-28 09:33:42.
Uchwała Nr VII/83/15 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 83.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:16:22.
Uchwała Nr VII/82/15 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej w drodze zamiany
 82.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:14:32.
Uchwała Nr VII/81/15 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze lokalnym
dotyczących zmian statutu Miasta Orzesze
 81.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:12:50 | Data modyfikacji: 2015-04-28 09:13:24.
Uchwała Nr VII/80/15 w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzesze
 80.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:10:21 | Data modyfikacji: 2015-04-28 09:10:47.
Uchwała Nr VII/79/15 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 79.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:08:09.
Uchwała Nr VII/78/15 w sprawie porozumienia
między Gminą Orzesze a Gminą Mikołów
 78.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:06:09.
Uchwała Nr VII/77/15 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr III/19/14 z dnia 18
grudnia 2014r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2015 rok

77.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:04:04 | Data modyfikacji: 2015-04-28 09:08:53.
Uchwała Nr VII/76/15 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2015 rok
 76.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-04-28 08:54:39.
Uchwała Nr VII/75/15 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-04-28 08:50:40 | Data modyfikacji: 2015-04-28 08:53:06.
Uchwała Nr VI/74/15 w sprawie zmiany uchwały Nr
II/4/14 dotyczącej powołania i ustalenia
składów osobowych stałych Komisji
działających przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2014-2018
 74.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-03-31 10:23:40.
Uchwała Nr VI/73/15 w sprawie zmiany uchwały Nr
II/5/14 dotyczącej powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Rewizyjnej działającej przy
Radzie Miejskiej na okres kadencji 2014-2018
 73.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-03-31 10:21:52.
Uchwała Nr VI/72/15 w sprawie utworzenia obwodu
głosowania w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu do
przeprowadzenia wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015r.
 72.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-03-31 10:19:56.
Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetarowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 71.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-03-31 10:17:48.
Uchwała Nr VI/70/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetarowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 70.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-03-31 10:15:58.
Uchwała Nr VI/69/15 w sprawie przystąpienia do
przeprowadzenia konsultacji społecznych o
charakterze lokalnym z mieszkańcami Gminy Orzesze
 69.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-03-31 10:14:14.
Uchwała Nr VI/68/15 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 68.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-03-31 10:12:37.
Uchwała Nr VI/67/15 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Orzesze
 67.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-03-31 10:10:07.
Uchwała Nr VI/66/15 w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze
na rok 2015
 66.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-03-31 10:08:40.
Uchwała Nr VI/65/15 w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XLIV/483/14 z dnia
24.04.2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie
inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia
wynagrodzenia dla inkasentów
 65.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-03-31 10:06:45.
Uchwała Nr VI/64/15 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2015 rok
 64.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-03-31 10:03:44.
Uchwała Nr V/63/15 w sprawie przystąpienia
Miasta Orzesze do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania "Ziemia Pszczyńska"
 63.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:16:17.
Uchwała Nr V/62/15 w sprawie uchylenia uchwał
Rady Miejskiej Orzesze
 62.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:14:51.
Uchwała Nr V/61/15 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze
 61.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:13:45.
Uchwała Nr V/60/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 60.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:11:58.
Uchwała Nr V/59/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 59.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:10:49.
Uchwała Nr V/58/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 58.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:09:45.
Uchwała Nr V/57/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 57.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:09:03.
Uchwała Nr V/56/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 56.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:08:08.
Uchwała Nr V/55/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 55.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:07:21.
Uchwała Nr V/54/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 54.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:06:17.
Uchwała Nr V/53/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 53.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:05:30.
Uchwała Nr V/52/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 52.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:04:49.
Uchwała Nr V/51/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 51.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:04:01.
Uchwała Nr V/50/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 50.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:03:04.
Uchwała Nr V/49/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 49.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:02:21.
Uchwała Nr V/48/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 48.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:01:34.
Uchwała Nr V/47/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 47.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:00:48.
Uchwała Nr V/46/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 46.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:59:55.
Uchwała Nr V/45/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 45.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:58:35.
Uchwała Nr V/44/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 44.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:57:33.
Uchwała Nr V/43/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 43.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:56:42.
Uchwała Nr V/42/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 42.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:53:21.
Uchwała Nr V/41/15 w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o dokonanie
zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminami
Orzesze i Kobiór
 41.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:51:32.
Uchwała Nr V/40/15 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na
finansowanie zadania własnego na 2015 rok (w
związku z niedopłatą za 2014 rok)
 40.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:48:38.
Uchwała Nr V/39/15 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wyskości stawki tej
opłaty
 39.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:46:31.
Uchwała Nr V/38/15 w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej Orzesze nr XLVII/532/14 z dnia 31 lipca
2014r. dotyczącej opłaty targowej
 38.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:39:56.
Uchwała Nr V/37/15 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów
 37.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:37:47.
Uchwała Nr V/36/15 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2015 rok
 36.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:36:30.
Uchwała Nr V/35/15 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:22:22 | Data modyfikacji: 2015-02-24 08:35:04.
Uchwała Nr V/34/15 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul.
Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, północną
linią lasu, ul. Św. Wawrzyńca, wschodnią
linią lasu, ul. Wiosny Ludów oraz ul. Matejki
oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego śródmieścia Miasta Orzesze
 34.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:22:06 | Data modyfikacji: 2015-02-24 08:44:39.
Uchwała Nr IV/33/15 w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie na rzecz Gminy Orzesze darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa
 33.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:09:23.
Uchwała Nr IV/32/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 32.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:07:37.
Uchwała Nr IV/31/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 31.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:06:39.
Uchwała Nr IV/30/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 30.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:05:54.
Uchwała Nr IV/29/15 w sprawie pozytywnej opinii
dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy
Orzesze z Gminą Kobiór
 29.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:04:08.
Uchwała Nr IV/28/15 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na
finansowanie zadania własnego na 2015 rok
 28.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:01:54.
Uchwała Nr IV/27/15 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 27.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:00:17.
Uchwała Nr IV/26/15 w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta
Orzesze dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, dla niepublicznych
przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania

26.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-01-30 11:56:50 | Data modyfikacji: 2015-03-04 11:55:46.
Uchwała Nr IV/25/15 w sprawie zatwierdzenia
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla
Miasta Orzesze przedstawionej przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Tychach S.A. na okres od dnia 12 marca 2015r. do
dnia 11 marca 2016r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Orzesze

 25.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-01-30 10:12:05 | Data modyfikacji: 2015-03-11 12:50:04.
Uchwała Nr IV/24/15 w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Orzesze na 2015 rok
 24.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-01-30 10:07:14.
Uchwała Nr IV/23/15 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2015-01-30 09:58:26 | Data modyfikacji: 2015-01-30 10:04:41.
Data wprowadzenia: 2015-01-30 09:58:26
Data modyfikacji: 2015-01-30 10:04:41
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2015-01-22
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek