Karta usługi

I. Ogólny opis
Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy
(w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy może, za zgodą wszystkich stron postępowania zmienić decyzję.
Zgoda stron postępowania musi być wyrażona na piśmie.
W celu przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

II. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Zgody stron postępowania na przeprowadzenie zmian w decyzji
3. Dokumenty (kopia aktu małżeństwa, kopia aktu notarialnego, itp.)
4. Załączniki graficzne (mapa z nową numeracją działki po podziale geodezyjnym, rzuty, przekroje, itp. ….)
5. Badanie podłoża gruntowego (w przypadku zmiany bezodpływowego osadnika ścieków na przydomową oczyszczalnię ścieków)
6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

III. Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
b. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

IV. Opłaty
1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

V. Terminy i sposób załatwienia sprawy
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna bądź odmowa częściowej zmiany decyzji o warunkach zabudowy. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
1. Poprzez pocztę tradycyjną.
2. Osobiście w siedzibie urzędu.
O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

VI. Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Informacji udziela Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Pokój 7)
Nr telefonu: 32 3248814

VII. Tryb odwoławczy
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
b. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

VIII. Podstawa prawna
art. 154 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267 z późn. zm.) oraz art 63 pkt. 5 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 1073 z późn. zm.)

Przetwarzanie danych osobowych

IX. Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,
szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą
to ustalić.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl

2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl. Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez UM Orzesze danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe będą przez UM Orzesze przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od UM Orzesze ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich  przenoszenia.
9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie przez Państwa danych wynika z  obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji. Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

WNIOSEK o częściową zmianę wydanej decyzji

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2014-07-29 12:52:51 | Data modyfikacji: 2018-06-15 08:06:45.

Zobacz:
 Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne .  Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy  . 
Data wprowadzenia: 2014-07-29 12:52:51
Data modyfikacji: 2018-06-15 08:06:45
Opublikowane przez: Joanna Różańska