1. Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu

 2. Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium

 3. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu

 4. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium

 5. Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości

 6. Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

 7. Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

 8. Wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji, obszarze zdegradowanym oraz Specjalnej Strefie Rewitalizacji

 9. Złożenie wniosku o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości

 10. Złożenie wniosku o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub o wykupienie nieruchomości lub jej części

 11. Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

 12. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora

 13. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 14. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 15. Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

 16. Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 17. Wydanie informacji z planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
 

Opublikowane przez: Tomasz Szier | Data wprowadzenia: 2014-02-11 11:56:38 | Data modyfikacji: 2022-01-19 14:35:47.

Zobacz:
 Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne .  Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy  . 
Data wprowadzenia: 2014-02-11 11:56:38
Data modyfikacji: 2022-01-19 14:35:47
Opublikowane przez: Tomasz Szier