Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne

Informacje zawarte w tej sprawie zostały przeniesione na platformę e-Usług Publicznych

1. Ustalenie warunków zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
 
2. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

4. Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego  w planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych obowiązującym planem
 
5. Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 
6. Wniosek w sprawie sporządzenia zmiany / opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

7. Zmiana / opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
8. Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu
 
9. Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium
 
10. Ustalenie wysokości jednorazowej  opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości
 
11. Złożenie wniosku o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
 
12. Złożenie wniosku o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub o wykupienie nieruchomości lub jej części
 
13. Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów (Wniosek o udostępnienie danych z archiwum zakładowego- budownictwo)
 
 
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2014-02-11 11:56:38 | Data modyfikacji: 2015-11-19 16:36:14.
Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki
zabudowy

Karta usługi

 WNIOSEK_o_czesciowa_zmiane_wydanej_decyzji.doc

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-07-09 13:35:20 | Data modyfikacji: 2014-07-29 12:55:27.

Zobacz:
 Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne .  Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy  . 
Data wprowadzenia: 2014-07-09 13:35:20
Data modyfikacji: 2014-07-29 12:55:27
ObowižEzuje od: 2004-01-01
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik