> Używanie herbu miasta, promocja

Używanie herbu miasta, promocja

Nadanie nagrody „Orzeski Lider Biznesu”

SPRAWA

Nadanie nagrody „Orzeski Lider Biznesu”

PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie Nr 70/12 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody "Orzeski Lider Biznesu"

PROCEDURA

 Prawo zgłaszania wniosku o przyznanie nagrody "Orzeski Lider  Biznesu" przysługuje:

 1. Burmistrzowi Miasta Orzesze.
 2. Komisjom działającym przy Radzie Miejskiej Orzesze.
 3. Grupie 5 radnych.
 4. Minimum 20 mieszkańcom Orzesza.

 

Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Orzesze przy udziale Kapituły w składzie:

 1. Burmistrz Miasta Orzesze,
 2. Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze,
 3. Przewodniczący Stałych Komisji Rady Miejskiej Orzesze.

 

Warunkiem przyznania nagrody jest złożenie przez nominowanego przedsiębiorcy ankiety, która stanowi załącznik do regulaminu. Z wnioskiem o wypełnienie ankiety wystąpi Burmistrz Miasta Orzesze.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA

Każdy z nominowanych zostaje oficjalnie powiadomiony przez Urząd Miejski Orzesze o fakcie nominacji.

ZAŁATWIENIE SPRAWY

Laureat otrzymuje list gratulacyjny w formie dyplomu
z nazwą firmy, kategorią, w jakiej została zdobyta, datą zdobycia oraz napisem: „Orzeski Lider Biznesu” oraz statuetkę z napisem: „Orzeski Lider Biznesu”.

Laureat nabywa prawa do korzystania i posługiwania się nadanym tytułem do promocji firmy oraz własnych działań marketingowych. Warunkiem jest podawanie tytułu w pełnym brzmieniu.

UWAGI

Brak

OPŁATY

Brak

MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Urząd Miejski Orzesze – Referat ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego – pokój nr 22, tel. 32 3248822, promocja@orzesze.pl

 

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-02-28 11:50:23 | Data modyfikacji: 2014-02-28 12:14:07.
Nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta
Orzesze”

SPRAWA

Nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Orzesze”

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr XXVIII/236/09 Rady Miejskiej
 w Orzeszu z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania przez Kapitułę okolicznościowego tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze".

 

PROCEDURA

Prawo zgłaszania wniosku o przyznanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" przysługuje:

 1. Burmistrzowi Miasta Orzesze.
 2. Organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta Orzesze.
 3. Grupie 5 radnych.
 4. Radom sołeckim.
 5. Radom pedagogicznym szkół.
 6. Minimum 20 mieszkańcom Orzesza.

 

Zgłoszenia należy składać do końca kwietnia każdego roku.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" powinno być elementem obchodów "Dni Orzesza"

i należy mu nadać uroczysty charakter.

 

ZAŁATWIENIE SPRAWY

Decyzje o przyznaniu tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" podejmowane są w głosowaniu  jawnym zwykłą głosów przy obecności minimum 2/3 członków Kapituły. Nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" powinno być elementem obchodów "Dni Orzesza" i należy mu nadać uroczysty charakter.

 Osobie, której przyznano tytuł, wręcza się statuetkę, dyplom oraz wpisuje się do Księgi    “Zasłużony dla Miasta Orzesze"

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Urząd Miejski Orzesze – Referat ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego – pokój nr 22, tel. 32 3248822

UWAGI, OPŁATY  

DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" osoba fizyczna


Wniosek o przyznanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" osoba prawna

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-02-28 12:16:20 | Data modyfikacji: 2015-03-23 15:30:25.
Wyrażenie zgody na używanie herbu miasta

Zgoda na używanie herbu Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-03-18 09:55:51 | Data modyfikacji: 2015-03-23 15:30:25.
Data wprowadzenia: 2014-03-18 09:55:51
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Sonia Janecka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl