Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje następujące sprawy:


Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku


Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka


Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego


Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego


Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"


Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego


Ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego


Wydanie Karty Dużej Rodziny


Wydanie zaświadczenia o dochodzie do programu "Czyste powietrze"


Ustalenie prawa do dodatku osłonowego


 

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Autor: Jolanta Konsek | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:02:09 | Data modyfikacji: 2022-01-07 08:27:51.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
ZASIŁEK RODZINNY 95,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,

124,00 zł od 5 do 18 roku życia,

135,00 zł od 18 do 21 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 24 roku życia.
DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1000,00 zł (jednorazowo) z tytułu urodzenia dziecka,

400,00 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

193,00 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie uprawnione do dodatku dzieci,

95,00 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez dziecko 5 roku życia 90,00 zł od 5 roku 110,00 zł

100,00 zł (jednorazowo) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

z tytułu pojęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na dojazd 69,00 zł, na zamieszkanie 113,00 zł miesięcznie od września do października z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych tj. lipiec i sierpień
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

1000,00 zł (jednorazowo)

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

1000,00 zł (miesięcznie)

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 215,84 zł zasiłek pielęgnacyjny,

620,00 zł specjalny zasiłek opiekuńczy

2119,00 zł świadczenie pielęgnacyjne
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM" 4000,00 zł (jednorazowo)
DODATEK OSŁONOWY

400,00 zł lub 500,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

600,00 zł lub 750,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

850,00 zł lub 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

1150 zł lub 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych realizowana jest w 3 terminach:

 • 25-go dnia każdego miesiąca : nazwiska o literach od A do J,
 • 26-go dnia każdego miesiąca : nazwiska o literach od K do O,
 • 27-go dnia każdego miesiąca : nazwiska o literach od P do Ż.

Wypłata świadczeń dokonywana jest przelewem na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę,

 

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Autor: Jolanta Konsek | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:25:49 | Data modyfikacji: 2022-01-03 18:56:00.

 

Dodatek osłonowy

Od 4 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie  realizuje Referat Świadczeń Rodzinnych.

Świadczenie to jest uzależnione od dochodu i zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w 2020r nie przekroczyły:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł*

 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł*

 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł*

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł*

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Referacie Świadczeń Rodzinnych

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - DRUK

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Data wprowadzenia: 2022-01-03 17:44:37 | Data modyfikacji: 2022-01-07 08:23:58.

 

Zaświadczenie o dochodzie do programu "Czyste powietrze"

Referat na żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydaje zaświadczenie potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze". Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 •       W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 •       W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
 wniosek o zaświadczenie o dochodzie.pdf

Opublikowane przez: Monika Nowak | Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:27:07 | Data modyfikacji: 2022-01-03 08:58:36.
Informacja dla Komorników Sądowych dot. funduszu
alimentacyjnego

Wszelkie kwoty wyegzekwowane zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów od dłużnika alimentacyjnego, należy przekazywać na następujący numer konta bankowego:


28 8454 1040 2002 0000 0329 0003
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy oddział Orzesze

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:13:47 | Data modyfikacji: 2022-01-03 17:38:57.
Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:13:47
Data modyfikacji: 2022-01-03 17:38:57
Opublikowane przez: Monika Nowak