Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i "Rodzina 500+", Jednorazowe świadczenie "Za życiem", Dofinansowanie żłobkowe

Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje następujące sprawy:


Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku


Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka


Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego


Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego


Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"


Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+"


Ustalenie prawa do świadczenia Dobry start


Ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego


Wydanie Karty Dużej Rodziny


Dofinansowanie żłobkowe

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Autor: Jolanta Konsek | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:02:09 | Data modyfikacji: 2018-07-12 16:25:22.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
ZASIŁEK RODZINNY 95,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,

124,00 zł od 5 do 18 roku życia,

135,00 zł od 18 do 21 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 24 roku życia.
DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1000,00 zł (jednorazowo) z tytułu urodzenia dziecka,

400,00 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

193,00 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie uprawnione do dodatku dzieci,

95,00 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez dziecko 5 roku życia 90,00 zł od 5 roku 110,00 zł

100,00 zł (jednorazowo) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

z tytułu pojęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na dojazd 69,00 zł, na zamieszkanie 113,00 zł miesięcznie od września do października z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych tj. lipiec i sierpień
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

1000,00 zł (jednorazowo)

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

1000,00 zł (miesięcznie)

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 153,00 zł zasiłek pielęgnacyjny,

520,00 zł specjalny zasiłek opiekuńczy

1477,00 zł świadczenie pielęgnacyjne
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM" 4000,00 zł (jednorazowo)
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE "RODZINA 500+"

500,00 zł na dziecko

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
DOFINANSOWANIE ŻŁOBKOWE Maksymalnie 400,00 zł

Wypłata świadczeń rodzinnych realizowana jest w 3 terminach:

 • 25-go dnia każdego miesiąca : nazwiska o literach od A do J,
 • 26-go dnia każdego miesiąca : nazwiska o literach od K do O,
 • 27-go dnia każdego miesiąca : nazwiska o literach od P do Ż.

Wypłata świadczeń dokonywana jest:

 • przelewem na konto bankowe osoby ubiegającej się,
 • w kasie Urzędu Miejskiego osobiście przez uprawnionego za okazaniem dowodu osobistego

Prosimy o odbiór świadczeń w wyznaczonych terminach.

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Autor: Jolanta Konsek | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:25:49 | Data modyfikacji: 2018-02-28 14:45:03.
Informacja dla Komorników Sądowych dot. funduszu
alimentacyjnego

Wszelkie kwoty wyegzekwowane zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów od dłużnika alimentacyjnego, należy przekazywać na następujący numer konta bankowego:


28 8454 1040 2002 0000 0329 0003
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy oddział Orzesze

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:13:47 | Data modyfikacji: 2016-02-11 09:55:07.

Dofinansowanie żłobkowe


Kto może otrzymać dofinansowanie żłobkowe.
O dofinansowanie żłobkowe mogą ubiegać się rodzice dziecka do lat 3, a w przypadku gdy dziecku odmówiono przyjęcia do przedszkola na terenie miasta - do ukończenia przez dziecko 4. roku życia, korzystający z usług żłobka, klubu dziecięcego prowadzonego przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, jeżeli zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie miasta Orzesze, są zatrudnieni i wykonują czynną pracę zawodową lub wykonują inną pracę zarobkową. O dofinansowanie żłobkowe może się również ubiegać osoba samotnie wychowująca dziecko. Świadczenie to jest przyznawane niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Wysokość świadczenia.
Wysokość dofinansowania żłobkowego wynosi na każde uprawnione dziecko 400 zł - gdy dziecko korzysta z usług żłobka, 200 zł - gdy dziecko korzysta z usług klubu dziecięcego, nie więcej jednak niż koszt sprawowania opieki nad dzieckiem bez wyżywienia (czesne) wynikający z umowy zawartej z żłobkiem lub klubem dziecięcym.


Na jaki okres przyznawane jest dofinansowanie żłobkowe?
W 2018 roku dofinansowanie żłobkowe przyznawane jest do 31 sierpnia, jednak nie dłużej niż: na okres sprawowania opieki nad dzieckiem przez placówkę zgodnie z zawartą umową, do ukończenia przez dziecko 3. roku życia, a w przypadku gdy dziecku odmówiono przyjęcia do przedszkola na terenie miasta - do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Świadczenie to przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.


Dofinansowanie żłobkowe nie przysługuje rodzicom, jeżeli:
• nie sprawują osobistej opieki nad dzieckiem,
• dziecko korzysta z usług publicznego żłobka,
• co najmniej jeden z rodziców przebywa na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim oraz urlopie wychowawczym.

Dokumenty wymagane do wniosku:
• umowa zawarta ze żłobkiem lub klubem dziecięcym,
• zaświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie rodziców,
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
• inne dokumenty i oświadczenia wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny, niezbędne do przyznania prawa do świadczenia

Przetwarzenie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze, z siedzibą w Orzeszu, ul.Św.Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.
 2. W Urzędzie Miejskim Orzesze powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer 784 690 446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych jest art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).
 5. Odbiorcą przekazanych danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywne do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych
 7. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane prze okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentów.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 10. Podanie danych osobowych wynika z przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o Karcie Dużej Rodziny, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 11. Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 12. Źródłem pochodzenia danych osobowych będą podmioty, które w posiadaniu mają dane istotne dla rozstrzygnięcia mojej sprawy (m.in; Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Pracy, Pracodawca, Komornik Sądowy).

Podstawa prawna
1. Uchwała nr XXVII/318/2016 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 15 grudnia 2016 r.
2. Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
3. Ustawa z 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.)

 

Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie świadczenia "Dofinansowanie żłobkowe"

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Data wprowadzenia: 2016-03-15 09:14:42 | Data modyfikacji: 2018-05-23 09:52:30.
Data wprowadzenia: 2016-03-15 09:14:42
Data modyfikacji: 2018-05-23 09:52:30
Opublikowane przez: Monika Nowak