Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub
zbiorowe odprowadzanie ściekówSprawa

ZEZWOLENIE NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Podstawa prawna
art.16 ust.1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. rok 2019 poz.1437 z późniejszymi zmianami) 
Procedura  
Termin załatwienia
Zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - 1 miesiąc.
Załatwienie sprawy
Wydanie zezwolenia w formie decyzji art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.rok 2017 poz.1257 z późniejszymi zmianami)
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
Uwagi  brak
Opłaty

616,00 zł od wydanego zezwolenia
Wpłata na konto bankowe:Urząd Miejski Orzesze Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy nr rachunku: 82 8454 1040 2002 0000 0329 0001
lub w kasie Urzędu, która znajduje się na parterze budynku głównego przy ul. Św. Wawrzyńca 21.

Przed dokonaniem wpłaty w kasie należy zgłosić się do pokoju Nr 13 - (parter) celem uzyskania stosownej dyspozycji.

Godziny pracy kasy:
poniedziałek: 8.00 - 14.00
wtorek : 8.00 - 14.00
środa : 8.00 - 14.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek : 8.00 - 13.00

Miejsce załatwienia
Urząd Miejski Orzesze, Wydział Komunalny, pokój nr 13 (parter)
tel. 32 32488813
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.
  2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania dokumentacji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa – Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - i jest niezbędne do jego realizacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Dokumenty do pobrania
 

 

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Barbara Pendziałek | Data wprowadzenia: 2014-02-25 13:23:52 | Data modyfikacji: 2020-11-13 07:50:20.

Zobacz:
 Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków .  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych . 
Data wprowadzenia: 2014-02-25 13:23:52
Data modyfikacji: 2020-11-13 07:50:20
Autor: Barbara Pendziałek
Opublikowane przez: Hanna Kadłubek