ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO- PROWADZENIE
ROBÓT
 

 Sprawa

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE NIEZWIĄZANE Z BUDOWĄ,PRZEBUDOWĄ,REMONTEM,UTRZYMANIEM I OCHRONĄ DRÓG - PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH

 Podstawa prawna

art.39 ust.1, 2, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. rok 2020 poz.713 z późn.zm.), art.104 Kpa (t.j.Dz.U. rok 2020 poz. 256 z późn. zmianami) art.7 ust.1, art.19 ust.2 pkt 4, art.20 pkt 8, art.40 ust.1, 2 pkt 1, ust.3, 4, 11, 13, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. rok 2020 poz. 470 z późn. zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. rok 2016 poz. 1264) oraz Uchwała Nr XV/169/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych

 Procedura

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (do pobrania) należy:

 1. Przesłać drogą elektroniczną - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty (załączniki):

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500,
  z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy-z podaniem jej wymiarów;
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych (projekt organizacji ruchu powinien określać sposób zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego);
 3. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 4. oświadczenie o:
  a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub
  b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, lub
  c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 5. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.

 Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 Załatwienie sprawy

Wydanie decyzji (zezwolenia) na zajęcia pasa drogowego.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od daty otrzymanie decyzji. 

 Uwagi

Brak

 Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz.III pkt 44 ppkt 2 kol. 4 ppkt 8 zał. do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. rok 2020 poz. 1546 z późn.zm.)

 Miejsce załatwienia

Urząd Miejski Orzesze Wydział Komunalny pokój nr 13 (parter)
Telefon 32 3248813
 Dokumenty do pobrania

WNIOSEK O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WNIOSEK O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - BUDOWA ZJAZDU

OŚWIADCZENIE

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.
 2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania dokumentacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa – Ustawie o samorządzie gminnym, Ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawie o drogach publicznych, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego - i jest niezbędne do jego realizacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Wniosek o zajęcie pasa drogowego - budowa zjazdu

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Mariola Szczekała | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:49:51 | Data modyfikacji: 2020-11-13 08:21:21.
OPINIA W SPRAWIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
DOTYCZĄCEGO DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH
 

 Sprawa

 OPINIA W SPRAWIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU DOTYCZĄCEGO DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH

 Podstawa prawna

art.7 ust.1, art.19 ust.2 pkt 4, art.20 pkt 5 ustawy o drogach publicznych (t.j.Dz.U.rok 2020 poz. 470 z późn. zmianami);§ 7 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. rok 2017r, poz. 784)
 

 Procedura

Wniosek o wydanie opinii wraz z 3 egz. projektu organizacji ruchu sporządzonego zgodnie z  § 5 ust.1 ww. Rozporządzenia należy złożyć w sekretariacie tutejszego Urzędu

 Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego - do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 Załatwienie sprawy

Wydanie opinii do złożonego projektu organizacji ruchu.
 

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 Uwagi

Brak

 Opłaty

Brak

 Miejsce załatwienia

Urząd Miejski Orzesze Wydział Komunalny pokój nr 13 (parter)
Telefon 32 3248813

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.
 2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania dokumentacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa – Ustawie o drogach publicznych, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - i jest niezbędne do jego realizacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 Dokumenty do pobrania

wniosek o wydanie opinii

 

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Mariola Szczekała | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:51:37 | Data modyfikacji: 2020-11-13 08:23:16.
ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z
DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ

 


Informacje zawarte w tej sprawie zostały przeniesione na platformę e-Usług Publicznych


Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej gminnej

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Mariola Szczekała | Data wprowadzenia: 2014-02-25 10:11:50 | Data modyfikacji: 2021-12-03 11:05:04.
ZEZWOLENIE NA UMIESZCZANIE REKLAM W PASIE DROGOWYMZezwolenie na umieszczenie reklam w pasie drogowym

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Mariola Szczekała | Data wprowadzenia: 2014-02-28 13:12:48 | Data modyfikacji: 2021-12-03 11:19:03.
ZEZWOLENIE NA UMIESZCZANIE URZADZEŃ I OBIEKTÓW W
PASIE DROGOWYM DRÓG GMINNYCH


Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Mariola Szczekała | Data wprowadzenia: 2014-02-28 13:30:06 | Data modyfikacji: 2021-12-03 11:37:43.
ZEZWOLENIE NA LOKALIZOWANIE W PASIE DROGOWYM
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ
NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI
LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

 Sprawa

 ZEZWOLENIE NA LOKALIZOWANIE W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

 Podstawa prawna

art.39 ust.1, 2, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. rok 2020 poz.713 z późn.zm.), art.104 Kpa (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z póź. zmianami), art.7 ust.1, art.19 ust.2 pkt 4,  art.39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. rok 2020 poz. 470).
 

 Procedura

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy:

 

 1. Przesłać drogą elektroniczną - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Wniosek należy złożyć  wraz z wymaganymi dokumentami (załącznikami):

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem planowanej lokalizacji obiektu budowlanego lub urządzenia,
 2. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.

 Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca  od daty złożenia wniosku.

 Załatwienie sprawy

Wydanie decyzji (zezwolenia) na lokalizowanie w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od daty otrzymanie decyzji.

 Uwagi

Brak

 Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz.III pkt 44 ppkt 2 kol. 4 ppkt.9 zał. do ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. rok 2020 poz. 1546 z późn.zm.)

 Miejsce załatwienia

Urząd Miejski Orzesze Wydział Komunalny pokój nr 13 (parter)
Telefon  32 3248813

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.
 2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania dokumentacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa – Ustawie o samorządzie gminnym, Ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawie o drogach publicznych - i jest niezbędne do jego realizacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 Dokumenty do pobrania

 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ OBIEKTU LUB URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM

 

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Mariola Szczekała | Data wprowadzenia: 2014-03-03 08:36:25 | Data modyfikacji: 2020-11-13 08:29:09.
UZGODNIENIE LOKALIZACJI OGRODZENIA OD STRONY DROGI
PUBLICZNEJ

 Sprawa

UZGODNIENIE LOKALIZACJI OGRODZENIA OD STRONY DROGI PUBLICZNEJ

 Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (t.j. Dz. U. Rok 2020, poz. 470 z późn. zmianami),

 2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. Rok 2020, poz. 1333 z późn. zmianami),

 3.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.Dz. U. Rok 2016 poz. 124).

 Procedura

 Złożenie wniosku.

Wniosek o wydanie uzgodnienia lokalizacji ogrodzenia od strony drogi publicznej należy:

 1. Przesłać drogą elektroniczną - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze mapki sytuacyjno – ewidencyjnej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną proponowaną lokalizacją ogrodzenia.

 Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 Załatwienie sprawy

Wydanie uzgodnienia.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 Uwagi

Brak

 Opłaty

 Złożenie wniosku i wydanie uzgodnienia - bez opłat.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu najpóźniej w dniu składania wniosku.

Wpłata na konto bankowe:

Urząd Miejski Orzesze

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy

nr rachunku: 82 8454 1040 2002 0000 0329 0001

lub w kasie Urzędu, która znajduje się na parterze budynku głównego
przy ul. Św. Wawrzyńca 21.

Przed dokonaniem wpłaty w kasie należy zgłosić się do pokoju Nr 13 - (parter) celem uzyskania stosownej dyspozycji.

Godziny pracy kasy:

poniedziałek: 8.00 - 14.00
wtorek : 8.00 - 14.00
środa : 8.00 - 14.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek : 8.00 - 13.00

 Miejsce załatwienia i informacje na temat przebiegu sprawy

Urząd Miejski Orzesze Wydział Komunalny pokój nr 13 (parter)
Telefon  32 3248813

Przetwarzanie danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.
 2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania dokumentacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa – Ustawie o drogach publicznych, Ustawie Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  - i jest niezbędne do jego realizacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 Dokumenty do pobrania

 WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI OGRODZENIA OD STRONY DRÓG GMINNYCH

 

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Ewa Kempka - Szlejter | Data wprowadzenia: 2014-03-11 10:52:43 | Data modyfikacji: 2020-11-13 08:32:25.

Zobacz:
 Komunikacja .  Drogownictwo .  Transport . 
Data wprowadzenia: 2014-03-11 10:52:43
Data modyfikacji: 2020-11-13 08:32:25
Autor: Ewa Kempka - Szlejter
Opublikowane przez: Hanna Kadłubek