ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB
ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA ORZESZE
Sprawa ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA ORZESZE
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. rok 2019 poz. 2140 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. rok 2020 poz. 1944)

Uchwała Nr XIV/164/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26.11.2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz Uchwała nr XV/170/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Procedura Wniosek o wydanie opinii wraz z rozkładem jazdy z wyszczególnionymi przystankami i godzinami odjazdów i dniami tygodnia należy złożyć w sekretariacie tutejszego Urzędu.
Termin załatwienia Zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego - do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku
Załatwienie sprawy Zawarcie Porozumienia w sprawie określenia terminów i płatności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Orzesze zawarte pomiędzy Miastem Orzesze a Przedsiębiorcą
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Uwagi Brak
Opłaty Brak
Miejsce załatwienia Urząd Miejski Orzesze Wydział Komunalny pokój nr 13 (parter)
Telefon 32 3248813
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl
W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania dokumentacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa – Ustawie o drogach publicznych, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - i jest niezbędne do jego realizacji.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dokumenty do pobrania

 WNIOSEK o korzystanie z przystanków - ilość przystanków 58.docx

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2020-11-12 13:58:52 | Data modyfikacji: 2020-11-13 10:56:12.

Zobacz:
 Komunikacja .  Drogownictwo .  Transport . 
Data wprowadzenia: 2020-11-12 13:58:52
Data modyfikacji: 2020-11-13 10:56:12
Opublikowane przez: Michał Nowak