Zamówienia powyżej 30 tys. euro

„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”


 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-01-16 14:04:25.

Budowa odcinka ul. Wiosny Ludów (za TESCO) w Orzeszu (nowa nazwa ul. Stanisława Wyspiańskiego)

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-01-10 14:48:50.
ZGKiM Orzesze

Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”


Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Centralny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2019-01-07 16:04:13 | Data modyfikacji: 2019-01-07 16:26:40.

Remont odcinka ul. Wiosny Ludów w Orzeszu

Zmiana SIWZ

II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:40:49.

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej – boczna ul. Słowiańskiej w Orzeszu-Jaśkowicach

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:34:32.
Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:34:32
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Alina Mika