Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie
przyjmowania wniosków do aktualizacji Gminnej
Ewidencji Zabytków

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZESZE
w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Orzesze


W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Orzesze, przyjętej Uchwałą Nr VIII/84/15 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 21 maja 2015r. informuję, iż istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o:

  • wykreślenie z niej obiektów zabytkowych, które utraciły swoje walory historyczne bądź są w złym stanie technicznym lub/oraz
  • ujęcie w niej obiektów zabytkowych charakteryzujących się wartościami historycznymi

zlokalizowanych na terenie Miasta Orzesze.

Wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości, której on dotyczy, musi zawierać:

  • imię i nazwisko / imiona i nazwiska bądź nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem/ami wnioskodawców,
  • oznaczenie nieruchomości (dokładny adres) oraz obiektu którego dotyczy,
  • uzasadnienie wniosku o wykreślenie/ujęcie obiektu z ewidencji zabytków,
  • dokumentację fotograficzną wnioskowanego obiektu. 
  • ocena stanu technicznego obiektu

Wnioski należy składać: na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze; bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem) lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz podpis., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015r.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wykreślenie jakichkolwiek obiektów z gminnej ewidencji zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z ewidencji wojewódzkiej. Wobec powyższego, wnioski, które wpłyną do tut. urzędu w wyznaczonym powyżej terminie zostaną przekazane Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach, celem ich rozpatrzenia.

Informuję jednocześnie, iż aktualnie obowiązująca w/w Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Orzesze dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (parter, pokój nr 7) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Orzesze:

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Orzesze

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  w Orzeszu (parter, pokój nr 7) tel. (32)32 48 814 lub (32) 32 48 815.

Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:13:09 | Data modyfikacji: 2015-10-02 08:24:55.
Data wprowadzenia: 2015-09-25 13:13:09
Data modyfikacji: 2015-10-02 08:24:55
Opublikowane przez: Joanna Różańska