Dodatek osłonowy

Od 4 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Świadczenie ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie  realizuje Referat Świadczeń Rodzinnych.

Świadczenie to jest uzależnione od dochodu i zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w 2020r nie przekroczyły:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł*

  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł*

  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł*

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł*

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Referacie Świadczeń Rodzinnych

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - DRUK

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Data wprowadzenia: 2022-01-03 17:44:37 | Data modyfikacji: 2022-01-07 08:23:58.
Data wprowadzenia: 2022-01-03 17:44:37
Data modyfikacji: 2022-01-07 08:23:58
Opublikowane przez: Monika Nowak