Zaświadczenie o dochodzie do programu "Czyste powietrze"

Referat na żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydaje zaświadczenie potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze". Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

  •       W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  •       W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
 wniosek o zaświadczenie o dochodzie.pdf

Opublikowane przez: Monika Nowak | Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:27:07 | Data modyfikacji: 2022-01-03 08:58:36.
Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:27:07
Data modyfikacji: 2022-01-03 08:58:36
Opublikowane przez: Monika Nowak