Karta zadania - Aktualizacja Studium
L.p

Nr Uchwały

o przystąpieniu do sporządzenia

Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1.

Uchwała Nr XLVI/521/14

z dnia 26 czerwca 2014r

Przystąpienie do sporządzania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta miasta Orzesze”

Przewidywany termin zakończenie prac projektowych

Grudzień 2016r.

2. Przystąpienie do sporządzania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta miasta Orzesze” 

Ogłoszenie ukazało się

25 lipca 2014r.

 Ogłoszenie


Czas na składanie wniosków w terminie od 1 sierpnia 2014r do 29 września 2014r.

 

 
3.

Zawiadomieie instytucji

o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji studium 

24 lipiec 2014 - 26 listopad 2014r. 
4.

Komisja urbanistyczno - architektoniczna

11 czerwiec 2015r. Projekt zaopiniowany pozytywnie
5.

Opiniowanie i uzgadniania projektu aktualizacji studium

czerwiec 2015r. - marzec 2016r.
6.

Wyłożenie projektu aktualizacji studium (...) do publicznego wglądu

Ogłoszenie ukazało sie

11 marca 2016r.

Tekst ogłoszenia

Termin wyłozenia:

od 21 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r.

Dyskusja publiczna:

7 kwietnia 2016r.

Czas na sładania uwag:

9 maj 2016r.

 

Zatwierdzenie projektu uchwału aktualizacji studium (...)

Uchwała Nr XXI/249/16 z dnia 31 maja 2016r.

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2015-01-21 11:55:41 | Data modyfikacji: 2016-06-01 15:29:09.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Orzesze

o przystąpieniu do sporządzania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

   Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały nr XLVI/521/14 z dnia 26 czerwca 2014r. o przystąpieniu do sporządzania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta miasta Orzesze”

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

   Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze w terminie 40 dni od ogłoszenia (tj. od 1 sierpnia 2014r do 29 września 2014r.)

   Wnioski należy składać: na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze; ustnie do protokołu; bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem) lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
   Wzór wniosku o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajdują się ma stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzeszu.


Burmistrz Miasta Orzesze
mgr Andrzej Szafraniec

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-07-24 09:01:55 | Data modyfikacji: 2016-03-10 15:42:42.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze”
OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze ”

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z dn. 10.02.2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały nr XLVI/521/14 Rady Miasta Orzesze z dnia 26 czerwca 2014r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r. w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w godz. od 10:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016r. o godz. 13:00 w Sala widowiskowa przy budynku byłego ZREMB-u Jaśkowice, ul. Fabryczna 1.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

- o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze,

- o prognozie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wymieniony powyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Miasta Orzesze w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2016 r. zgodnie z art.40: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone do projektu studium po terminie 09.05.2016r. pozostaną bez rozpatrzenia. Organem rozpatrującym wnioski jest Burmistrz Miasta Orzesze.

 

 

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

 

Tekst uchwały i rysunek studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne od 21 marca 2016r.

 


 


 


 


 


 Załącznik Nr 5: Załącznik graficzny nr 2 - Ujednolicona plansza nr 7 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze” - Kierunki zagospodarowania przestrzennego 

protokół z dyskusji publicznej

 druk uwaga do studium 2016.odt

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-03-10 15:33:24 | Data modyfikacji: 2016-04-22 15:28:31.
Data wprowadzenia: 2016-03-10 15:33:24
Data modyfikacji: 2016-04-22 15:28:31
ObowižEzuje od: 2016-03-11
Opublikowane przez: Joanna Różańska