Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Orzesze

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Orzesze

zatwierdzone uchwałą NR XXI/249/16 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 31 maja 2016r.

 

CZĘŚĆ OPISOWA:

Wykaz zmian w części tekstowej

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

Załączniki tekstowo - tabelaryczne części uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Tabele nr KT/1.1 - KT/1-4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - tekst jednolity

Lista nieuwzględnionych uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu aktualizacji studium

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

 Wykaz zmian w części graficznej

Załącznik graficzny nr 1 - Plansza nr 9 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Tereny objęte aktualizacją ustaleń wprowadzonych aktualizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze”

Plansza 1 - inwentaryzacja

Plansza 2 - stan planistyczny

 Plansza 3 - przyroda i zabytki

 Plansza 4 - infrastruktura prąd i gaz

Plansza 5 - infrastruktura gospodarka wodno-ściekowa

Plansza 6 - hipsometria

Ujednolicona plansza nr 7 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Ujednolicona plansza nr 8 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego

 

GEOPORTAL

 

 ZAŁ_NR_3_ZMIANY_ST_plansza_9-Układ1.jpg

Opublikowane przez: Tomasz Szier | Autor: Jan Mach | Data wprowadzenia: 2014-02-20 14:05:33 | Data modyfikacji: 2021-03-02 09:16:43.
Data wprowadzenia: 2014-02-20 14:05:33
Data modyfikacji: 2021-03-02 09:16:43
Autor: Jan Mach
ObowižEzuje od: 2011-11-17
Opublikowane przez: Tomasz Szier