Kontrola przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych w Urzędzie Miejskim Orzesze

W okresie od 22.11.2018r. do 28.11.2018r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie przeprowadziła w Urzędzie Miejskim Orzesze:
- kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych zamieszczono w załączniku.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Komenda Powiatowa PSP | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:23:53 | Data modyfikacji: 2019-06-26 14:58:12.
Kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

W okresie od 10.10.2018r. do 07.11.2018r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził w Urzędzie Miejskim Orzesze kontrolę w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontrolą objęto okres 2012-2018.

Protokół kontroli zamieszczono w załączniku.

Protokół kontroli

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:08:20 | Data modyfikacji: 2019-06-26 14:58:28.
Kontrola wypoczynku

Dnia 24.08.2018r. Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura Rybnik przeprowadziło kontrolę organizacji wypoczynku.

Wyłączenia jawności dokonała Marzena Nowak - Redaktor Naczelny BIP w związku z art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1330 z późniejszymi zmianami).

Protokół kontroli został zamieszczony w załączniku.

Protokół kontroli

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Kuratorium Oświaty w Katowicach | Data wprowadzenia: 2019-06-26 13:50:32 | Data modyfikacji: 2019-06-27 11:50:42.
Kontrola w celu oceny projektu pn. "Dobudowa sali
gimnastycznej wraz z zapleczem do Szkoły
Podstawowej w Orzeszu-Mościskach

Dnia 10.08.2018r. kontrolerzy Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w Gminie Orzesze w celu oceny projektu pn. Dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem do Szkoły Podstawowej w Orzeszu-Mościskach pod względem wykonywania obowiązków nałożonych na Beneficjenta w okresie "trwałości projektu".


Informacja pokontrolna została zamieszczona w załączniku.

Informacja pokontrolna

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Kontrolerzy Wydz. EFRR | Data wprowadzenia: 2019-06-26 13:40:29 | Data modyfikacji: 2019-06-26 13:42:55.
Kontrola płatnika składek

W dniach 06.03.2018r., 19.03.2018r., 20.03.2018r., 27.03.2018r., 29.03.2018r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miejskim Orzesze w zakresie:
- prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe,
- wystawiania zświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wyłączenia jawności dokonała Marzena Nowak - Redaktor Naczelny BIP w związku z art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1330 z późniejszymi zmianami).

Protokół kontroli został zamieszczony w załączniku.

Protokół kontroli

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Kontroler Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | Data wprowadzenia: 2019-06-26 13:00:38 | Data modyfikacji: 2019-06-27 11:50:26.
Data wprowadzenia: 2019-06-26 13:00:38
Data modyfikacji: 2019-06-27 11:50:26
Autor: Kontroler Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Opublikowane przez: Marzena Nowak