Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 07.09.2016r. przeprowadził w Urzędzie Miejskim Orzesze kontrolę wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedmiotem kontroli była umowa w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII zadanie 2 - ul.Pasieki, Łąkowa".
Protokół z kontroli został zamieszczony w załączniku.

Protokół z kontroli

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: WFOŚiGW w Katowicach | Data wprowadzenia: 2016-11-03 08:56:47 | Data modyfikacji: 2016-11-03 09:00:06.
Kontrola podatkowa

Dnia 17.06.2016r. w Urzędzie Miejskim Orzesze, Dział Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego w Mikołowie rozpoczął kontrolę w zakresie rzetelności deklarowania podstawy opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług (VAT). Kontrolą objęto okres 01.01.2011-31.12.2011. Kontrola dotyczyła zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (art.282c par.1 pkt 1 lit.a OP).
Protokół kontroli podatkowej został zamieszczony w załączniku.

Wyłączenia jawności dokonała Marzena Nowak - Redaktor Naczelny BIP w związku z art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1764).

 

Protokół z kontroli

Zastrzeżenia do protokołu kontroli

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie | Data wprowadzenia: 2016-11-03 08:50:08 | Data modyfikacji: 2016-11-04 10:42:53.
Kontrola gospodarki finansowej

W okresie od 29.06.2016r. do 29.07.2016r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kontrolę kompleksową, w ramach której sprawdzono całokształt gospodarki finansowej Miasta Orzesze za okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia zakończenia kontroli.
Wystąpienie pokontrolne zamieszczono w załączniku.

Wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | Data wprowadzenia: 2016-11-03 08:32:11 | Data modyfikacji: 2016-11-03 08:38:48.
Data wprowadzenia: 2016-11-03 08:32:11
Data modyfikacji: 2016-11-03 08:38:48
Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Opublikowane przez: Marzena Nowak