Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego

Zakres działania

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Planowania Przestrzennego w szczególności należy:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości, co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.
3. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
4. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działania z uwzględnieniem ustaleń strategii rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa ślaskiego.
5. Współpraca z Wydziałem Administracji – Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie spraw związanych z realizowanym budownictwem na terenie miasta Orzesze.
6.Współpraca z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym: koordynacja prac związanych z opracowaniem/aktualizacja Programu Ochrony Zabytków na terenie miasta Orzesze.
8. Prowadzenie postępowań w związku z naliczeniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
9. Obsługa klientów w zakresie udzielania informacji o ustaleniach planu/ studium i składanych wniosków w sprawie opracowania/ zmiany planów oraz studium
10. Udzielanie informacji w zakresie procedur związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
11. Koordynacja prac komisji urbanistyczno – architektonicznej.
12. Współpraca z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Samodzielnym Stanowiskiem ds. Budownictwa.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:30:37 | Data modyfikacji: 2018-07-03 09:32:45.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO TELEFON

Joanna Różańska

Podinspektor - 1 et. 32 3248814

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:30:58 | Data modyfikacji: 2018-07-03 09:37:27.
Dane teleadresowe

 

telefon: 32 3248814, 32 3248815
fax: 32 3248826
e-mail: wbgign@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 7

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:31:26 | Data modyfikacji: 2018-07-03 09:39:20.

Zobacz:
 Informacje .  Dane teleadresowe .  Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi .  Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami .  Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego . 
Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:31:26
Data modyfikacji: 2018-07-03 09:39:20
Opublikowane przez: Joanna Maroszek