Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w szczególności należy:"
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględniając realizację ustaleń wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Gospodarowanie gruntami stanowiącymi mienie komunalne w tym sprzedaż gruntów, budynków oraz przekazywanie gruntów w trwały zarząd, oddawanie w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste.
3. Komunalizacja mienia.
4. Tworzenie i inwentaryzacja zasobu nieruchomości Miasta.
5. Numeracja nieruchomości.
6. Realizowanie zadań z zakresu nazewnictwa ulic, placów, mostów.
7. Prowadzenie podziałów nieruchomości na wniosek osób fizycznych i prawnych.
8. Prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości.
9. Scalanie i podział nieruchomości.
10. Regulacja stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych i prawnych na rzecz gminy.
11. Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych między innymi pod drogi gminne z zastosowaniem różnych trybów nabycia. .
12. Zmiany administracyjne granic gminy.
13. Współpraca w opracowywaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
14. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie w zakresie spraw związanych z realizacją zadań na terenie miasta Orzesze
15. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
16. Współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Budownictwa oraz Samodzielnym Stanowiskiem ds. Planowania Przestrzennego.
17. Współpraca w tworzeniu i realizacji zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego w oparciu o system informacji przestrzennej – GIS.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-07-03 08:05:03 | Data modyfikacji: 2018-07-03 08:17:12.
Pracownicy
PRACOWNICY STANOWISKO TELEFON

Grzegorz Potysz

Inspektor - 1 et. 32 3248821
Anna Kaliszewska Inspektor - 1 et. 32 3248821
Jolanta Malcher Specjalista - 1 et. 32 3248821
Beata Wiencek Specjalista - 1 et. 32 3248821
 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-07-03 08:14:53 | Data modyfikacji: 2018-07-03 08:49:36.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248821
fax: 32 3248826
e-mail: wbgign@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok.8

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-07-03 08:15:16 | Data modyfikacji: 2018-07-03 08:47:48.

Zobacz:
 Informacje .  Dane teleadresowe .  Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi .  Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami .  Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego . 
Data wprowadzenia: 2018-07-03 08:15:16
Data modyfikacji: 2018-07-03 08:47:48
Opublikowane przez: Joanna Maroszek