> Badania w działaniu

Badania w działaniu

O technice konsultacyjnej

 1


Badania w działaniu (action research) to podejście badawcze charakterystyczne m.in. dla antropologii i pedagogiki. To proces oparty na uczestnictwie i zorientowany na pozyskiwanie wiedzy (w tym rozwój samowiedzy), która będzie miała praktyczne zastosowanie dla konkretnych społeczności w konkretnej przestrzeni. Celem tego typu badań jest nie tylko pozyskanie wiedzy/nowej perspektywy na kwestie istotne z punktu widzenia wspólnoty, ale także wytworzenie praktycznych rozwiązań odpowiadających na zdiagnozowane problemy czy potrzeby.


Badania w działaniu z powodzeniem mogą zostać wykorzystane jako jedna z technik konsultacji społecznych dla dokumentów planistycznych. Za ich pomocą można przeprowadzić diagnozę obszaru, (poznać zwyczaje, potrzeby i pomysły użytkowników), wypracować wspólną wizję rozwoju czy zebrać propozycje rozwiązań projektowych. Główna zaleta tej metody to fakt, że angażuje ona w proces konsultacji członków lokalnej społeczności, zachęca ich do podejmowania inicjatywy i uczestnictwa w procesie decydowania o najbliższej przestrzeni. Włączenie do badań w działaniu młodzieży szkolnej (gimnazjaliści, licealiści) – w roli „badaczy” to jedna z popularniejszych i skuteczniejszych form realizacji tej metody. W efekcie zwiększa się wiarygodność pozyskanych informacji i trafność zdiagnozowanych problemów/potrzeb.


Konsultacje w takiej formie ułatwiają dotarcie do zróżnicowanych grup mieszkańców. Uczniowie po zapoznaniu się z ideą pracy badacza oraz po przeszkoleniu ankieterskim, stają się przygotowanymi do pracy ankieterami przeprowadzającymi samodzielnie wywiady/ankiety z mieszkańcami terenu (zaczynając od swoich własnych domów, przez sąsiadów, środowisko rówieśnicze, rodzinę etc.), kolejno, na podstawie dostarczonego materiału badawczego, przygotowują raport, który dalej jest prezentowany przedstawicielom władz. W ten sposób powstaje materiał preferencji mieszkańców dotyczących priorytetów zagospodarowania przestrzennego terenu przygotowany na bazie badań społecznych wykonanych wśród mieszkańców, którego wyniki mogą zostać uwzględniane w projekcie planu/studium.


Źródło:


http://www.szkolaplanowania.pl/


Do tej techniki zachęciliśmy 17 dzieci z klas 6 Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 10:38:39 | Data modyfikacji: 2017-10-27 13:44:15.
Spotkanie 1
logo

 

Spotkanie nr 1 z młodzieżą w ramach techniki konsultacyjnej badania w działaniu

projekt Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

 

Rozpoczęliśmy od zapoznania młodzieży z ideą uczestnictwa w procesie konsultacji do MPZP dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice, ich (uczniów) roli w tym procesie – bycia badaczami (w technice badawczej pod nazwą „badania w działaniu”) – młodzież przyjmie rolę badacza, który za pomocą ankiety zbiera informacje/konsultuje pewne tematy ważne dla opracowania dokumentu planistycznego ze swoim najbliższym otoczeniem.

 Następnie uczestnicy spotkania zostali wprowadzeni w tematykę planowania przestrzennego na poziomie gminy, poprzedzając mini wykład "burzą mózgów" na tematy czym jest planowanie przestrzenne . W dalszej części warsztatów skupiliśmy się na pracy nad pytaniami/zagadnieniami do kwestionariusza badawczego (ankiety) oraz tym jak postrzegana jest przestrzeń wokół nas i jak ją kreować by żyło nam się lepiej niż dotychczas.

Praca w grupach w tematach:

Co Wam się teraz nie podoba w tej przestrzeni Zawiści? Czego brakuje?

Na zakończenie została przekazana informacja, że na podstawie dzisiejszych zajęć zostanie opracowana ankieta.

 

Galeria:

2

4

5 5 6

 

 
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 10:40:24 | Data modyfikacji: 2017-10-27 13:30:59.
Spotkanie 2
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:31:20 | Data modyfikacji: 2017-10-27 13:30:59.
Spotkanie 3
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:31:29 | Data modyfikacji: 2017-10-27 13:30:59.
Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:31:29
Opublikowane przez: Joanna Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl