Zakończone projekty

Miejscowy plan zagospodarowania Orzesze -
Gardawice II (centrum)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: ZAKOŃCZONY

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1.
Uchwała
Nr XIV/113/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 października 2011r.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Gardawicach
oraz w Orzeszu - Zazdrości ograniczonego: ul.Centralną (DK81), ul.Przyjaźni, ul.Żorską oraz sołectwem ZawiśćTekst Uchwały

Załącznik Graficzny
Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych


Listopad 2014r.
2.
Przystąpienie do sporządzenia zmian w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

Ogłoszenie ukazało się

7 wrzesienia 2012r.

Tekst ogłoszenia


Brak


Czas na składanie wniosków w terminie do:

12 października 2012r.

 3. Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

Ogłoszenie ukazało się

11.10.2013r.

 Tekst ogłoszenia

Projekt uchwały

Załącznik graficzny

Czas na składanie uwag w terminie do:

4 grudnia 2013r.

 
4. Ponowne wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

Ogłoszenie ukazało się

10.01.2014r.

Tekst ogłoszenia

Projekt uchwały


Załącznik graficzny

Czas na składanie uwag w terminie do:

3 marca 2014r.

5.

Uchwała Nr XLIV/480/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu- Gardawicach oraz w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego: ul. Centralną (DK81), ul. Przyjaźni, ul. Żorską oraz sołectwem Zawiść

ogloszenie_wylozenie_gardawice2014

ogloszenie_ponowne_Gardawice_2014

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-20 15:30:49 | Data modyfikacji: 2016-09-02 12:27:42.
Zmiana obowiązujących planów miejscowych
Orzesze - Centrum

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: ZAKOŃCZONY

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny

Informacje dodatkowe

1.
Uchwała
Nr XIX/203/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała
Nr XXV/275/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Przystąpienie do sporządzenia zmian
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

- dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul.Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, północną linią lasu, ul.Św.Wawrzyńca, wschodnią linią lasu, ul.Wiosny Ludów oraz ul.Matejki zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/79/07 Rady Miejskiej
w Orzeszu z dnia 7 listopada 2007r.

- dla śródmieścia miasta Orzesze zatwierdzonego Uchwałą
Nr VIII/55/03 Rady Miejskie w Orzeszu z dnia 30 maja 2003r.


Uchwała wraz z załącznikami

 

 

 

Uchwała wraz z załącznikami

Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych

Październik 2015r.

2.
Przystąpienie do sporządzenia zmian w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

Tekst obwieszczenia

 

brak

Czas na składanie wniosków w terminie do:

17 grudnia 2012r.

3. Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu


Tekst ogłoszenia

 

Protokół z dyskusji publicznej

Tekst uchwały

Rysunek

Tekst prognozy

Rysunek prognozy

Czas na składanie uwag w terminie do:

18 listopada 2014r.

 
4.

Uchwalenie miejscowego planu

Uchwała Rn V/34/15 z dnia 19.02.2015 r.

Dz. Urz. z 2015r. poz. 1080 z dn. 27.02.2015r.

Nr XIX/203/12

Nr XXV/275/12

obwieszczenie o o przystapieniu zm.mpzp

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-21 09:31:09 | Data modyfikacji: 2016-09-02 12:28:18.
Miejscowy plan zagospodarowania dla sołectw:
Woszczyce i Królówka etap II: sołectwo
Królówka
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: ZAKOŃCZONY

 

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1. Uchwała
XXXIV/376/13
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 maja 2013r.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka

Etap II: sołectwo Królówka

 Obszar objęty opracowaniem planu etap II

Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych

ROK 2017

2.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka

etap II: sołectwo Królówka

Ogłoszenie ukazało się

27 marca 2015r.

 

Tekst ogłoszenia

Czas na składanie wniosków w terminie do:

29 kwietnia 2015r.

3.

Komisja urbanistyczno - architektoniczna

24 sierpień 2015r.

Projekt pozytywnie zaopiniowany

4.

Opinowanie i uzgadnianie projektu planu miejscowego

wrzesień 2015r. - nadal

 Projekt pozytywnie zaopiniowany

i uzgodniony

5.

Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

 16 maja do 7 czerwca 2016r.

Dyskusja publiczna: 2 czerwca 2016r.

o godz. 13:00

Tekst ogłoszenia

Uwagi 21 czerwca 2016r.
6.

Ponowne wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

w dniach od 10 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016r.

Dyskusja publiczna: 7 grudnia

o godz: 15:00

Tekst ogłoszenia

Uwagi do 28 grudnia 2016r.
7.

Uchwała nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka – etap II: sołectwo Królówka

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.521 Ogłoszony: 24.01.2017r. 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.28.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka - etap II: sołectwo Królówka

 

 

obszar Etapu II

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-25 12:32:41 | Data modyfikacji: 2017-03-03 09:45:02.
Miejscowy plan zagospodarowania dla sołectw:
Woszczyce i Królówka etap III: sołectwo
Woszczyce

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania

Uchwała nrXXXI/351/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 marca 2017r.
L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1.
Uchwała
XXXIV/376/13
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 maja 2013r.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka

 

Uchwała

GEOPORTAL (ORZ_19)

Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych


ROK 2017
2.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka

etap III: sołectwo Woszczyce

Ogłoszenie ukazało się

10 lipca 2015r.

 Tekst ogłoszenia


Granice przystąpienia do opracowania miejscowego planu Etap III


Czas na składanie wniosków w terminie do:

13 października 2014 r.3.

Uzgodnienia i opiniowanie projketu planu miejscowego

luty 2016 - grudzień 2016r.

Skierowany do wylożenia 
4.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu

w dniach od 16.01.2017r. do 06.02.2017r.

Dyskusja publiczna 02.02.2017r. o godz. 15:00

Tekst ogłoszenia

 

Uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2017r.

5.

 Uchwała nr XXXI/351/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 marca 2017r.

Dz.Urz.Woj.Ślaskiego z 2017r. poz. 2180z dnia 04.04.2017r.

 

6.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze - uchylajace miejscowy plan w całości

7.

Ponowne uzgodnienia i opiniowanie projketu planu miejscowego

czerwiec 2017r - sierpień 2017 Skierowany do ponownego wyłożenia
8.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu

w dniach od 28.08.2017 r.

do 27.09.2017r.

Tekst ogłoszenia

Uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2017r.
9.

Uchwała Nr XXXIX/468/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 listopada 2017r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.6553 Ogłoszony: 05.12.2017

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:04:30 | Data modyfikacji: 2018-01-12 08:08:54.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miasta Orzesze wraz z sołectwami Zawiść i
Gardawice (zmiany obszarowe)

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZAKOŃCZONY

 

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1.
Uchwała
Nr XIV/165/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia
26 listopada 2015r.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze wraz z sołectwami Zawiść i Gardawice (zmiany obszarowe)


Uchwała
Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych:2.
Przystąpienie do sporządzenia zmian w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

Ogłoszenie ukazało się

4 grudnia 2015r.

 


Ogłoszenie


Czas na składanie wniosków w terminie do:

15 stycznia 2016r.

 3.
Zmiana zakresu opracowania.
Uchrałą Nr XVI/190/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/165/15 z dnia 26 listopada 2015r.
uchylona została uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze wraz z sołectwami Zawiść i Gardawice (zmiany obszarowe).
Nowy zakres w:
Uchwale Nr XVI/189/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. Rady Miejskiej Orzesze
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)

XIV166.15.pdf

xiv165.15.pdf

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2015-12-03 16:51:10 | Data modyfikacji: 2018-03-01 11:22:56.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zawada
(Urbasówka)
L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1.
Uchwała nr XXI/255/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 31 maja 2016r.
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka) Uchwała Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych: 2019r.
2. Zawiadomienie o przystapieniu do sporządzenia Ogłoszenie ukazało się
22.07.2016r.
(BIP, Dziennik Zachodni,
tablice ogłoszeń w mieście i urzędzie) 
Ogłoszenie

 Termin składania wniosków:

26.08.2016r.

3. Uzgodnienia i opiniowanie projketu planu miejscowego lipiec 2017r. - nadal    
4. Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

Ogłoszenie: 16.03.2018r.

Treść ogłoszenia

Projekt dostępny od 18.05.2018r.
Czas na składanie uwag w terminie do:
04.07.2018r.
5. Ponowne wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

Ogłoszenie:17.08.2018r.

Treść ogłoszenia

Projekt dostępny od 27.08.2018r.

Czas na składanie uwag w terminie do:
09.10.2018 r.
6. Uchwalenie
Uchwała Nr L/664/18 Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 18.10.2018r.
Publikacja w Dzienniku
Urzędowym województwa Śląskiego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.6671

z dn. 25.10.2018r.
  
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 13:44:55 | Data modyfikacji: 2018-12-04 12:23:38.
Data wprowadzenia: 2017-10-03 13:44:55
Data modyfikacji: 2018-12-04 12:23:38
Opublikowane przez: Joanna Różańska