> Prognoza środowiskowa projektu planów miejscowych

Prognoza środowiskowa projektu planów miejscowych

Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze
OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze ”

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z dn. 10.02.2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały nr XLVI/521/14 Rady Miasta Orzesze z dnia 26 czerwca 2014r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r. w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w godz. od 10:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016r. o godz. 13:00 w Sala widowiskowa przy budynku byłego ZREMB-u Jaśkowice, ul. Fabryczna 1.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

- o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze,

- o prognozie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wymieniony powyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Miasta Orzesze w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2016 r. zgodnie z art.40: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone do projektu studium po terminie 09.05.2016r. pozostaną bez rozpatrzenia. Organem rozpatrującym wnioski jest Burmistrz Miasta Orzesze.

 

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

 

Tekst uchwały i rysunek studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne od 21 marca 2016r.
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-03-10 15:54:51 | Data modyfikacji: 2016-03-10 15:59:00.
Miejscowy plan zagospodarowania dla sołectw:
Woszczyce i Królówka etap III: sołectwo
Woszczyce
O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka - etap III: sołectwo Woszczyce

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2015r. poz.199), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały nr XXXIV/376/13 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka – etap III: sołectwo Woszczyce.

    Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199) mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze w biurze podawczym lub pocztą na adres: Urząd Miasta Orzesze, ul św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w terminie do dnia 10 sierpnia 2015r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

    Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2013r. poz.1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miejscowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka.

    Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgodnie z art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. : w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z koniecznością opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

    Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem rozpatrującym wnioski jest Burmistrz Miasta Orzesze.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

 


 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:50:32 | Data modyfikacji: 2016-03-10 15:59:00.
Miejscowy plan zagospodarowania dla sołectw:
Woszczyce i Królówka etap II: sołectwo
Królówka

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA ORZESZE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka -
etap II: sołectwo Królówka


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały nr XXXIV/376/13 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka.


Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015r. poz. 199) mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko .
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze w biurze podawczym lub pocztą na adres: Urząd Miasta Orzesze, ul św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w terminie do dnia 29 kwietnia 2015r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miejscowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka.


Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgodnie z art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z koniecznością opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.


Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem rozpatrującym wnioski jest Burmistrz Miasta Orzesze.


Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski
   

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-25 14:43:30 | Data modyfikacji: 2015-07-10 13:51:43.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Orzeszu dla sołectw:
Woszczyce oraz Królówka - etap I: kopalnia
piasku w sołectwie Woszczyce na granicy z Miastem
Żory

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA ORZESZE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka -
etap I: kopalnia piasku w sołectwie Woszczyce na granicy z Miastem Żory


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały nr XXXIV/376/13 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka.


Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko .
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Orzesze w biurze podawczym lub pocztą na adres: Urząd Miasta Orzesze, ul św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w terminie do dnia 13 października 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miejscowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Orzeszu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka.


Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgodnie z art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. : w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: um@orzesze.pl


Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem rozpatrującym wnioski jest Burmistrz Miasta Orzesze.


Burmistrz Miasta Orzesze
mgr Andrzej Szafraniec

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-18 15:58:12 | Data modyfikacji: 2015-07-10 13:51:43.
Zmiana obowiązujących planów miejscowych
Orzesze - Centrum

Zmiany w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

- dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul.Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, północną linią lasu, ul.Św.Wawrzyńca, wschodnią linią lasu, ul.Wiosny Ludów oraz ul.Matejki zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/79/07 Rady Miejskiej
w Orzeszu z dnia 7 listopada 2007r.

- dla śródmieścia miasta Orzesze zatwierdzonego Uchwałą
Nr VIII/55/03 Rady Miejskie w Orzeszu z dnia 30 maja 2003r.

 

Uchwała Nr V/34/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 lutego 2015r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym województwo Śląskiego 27 lutego 2015r.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prognoza oddziaływania na środowisko - Rysunek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

 

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-21 08:57:51 | Data modyfikacji: 2015-03-04 14:51:33.
Miejscowy plan zagospodarowania Orzesze -
Gardawice II (centrum)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Gardawicach oraz w Orzeszu - Zazdrości ograniczonego: ul.Centralną (DK81), ul.Przyjaźni, ul.Żorską oraz sołectwem Zawiść

Uchwała Nr XLIV/480/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 kwietnia 2014r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2 maja 2015r.

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prognoza oddziaływania na środowisko - Rysunek

Ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu

Ponowne ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-21 08:51:23 | Data modyfikacji: 2015-03-04 14:53:39.
Miejscowy plan zagospodarowania Orzesze - Zgoń

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń


Uchwała Nr XXXVII/402/13 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 września 2013r.


Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Prognoza oddziaływania na środowisko - Rysunek


 Ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu


Ponowne ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-21 08:36:59 | Data modyfikacji: 2014-03-03 11:11:31.
Miejscowy plan zagospodarowania Orzesze -
Jaśkowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze


Uchwała Nr XXXIII/360/13 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 kwietnia 2013r


Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu


Ponowne ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-20 16:50:56 | Data modyfikacji: 2014-03-03 11:11:48.
Miejscowy plan zagospodarowania Orzesze -
Gardawice I (piaskownia)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota


Uchwała Nr XXIII/258/12 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 28 czerwca 2012r.


 


Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


Ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu


 


 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-20 16:45:26 | Data modyfikacji: 2014-03-03 11:12:17.
Miejscowy plan zagospodarowania Orzesze -
Woszczyce II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej


Uchwała Nr XXI/227/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 kwietnia 2012r.


Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


Ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu


Ponowne ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2014-02-20 16:39:41 | Data modyfikacji: 2014-03-03 11:12:32.
Miejscowy plan zagospodarowania Orzesze II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie: ul.Grzegorczyka,ul. Leśnej, zachodnia linia lasu,ul. Pocztowej,ul.Podgórskiej oraz ul. Gliwickiej


Uchwała Nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 27 października 2011r.


Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-20 16:33:23 | Data modyfikacji: 2014-03-03 11:12:54.
Miejscowy plan zagospodarowania Orzesze -
Woszczyce I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Woszczycach


Uchwała Nr Uchwała Nr XLII/376/10 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 01.06.2010r.


 


Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu i Zawiści


Ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu


 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-20 16:19:10 | Data modyfikacji: 2014-03-03 11:13:06.
Miejscowy plan zagospodarowania Orzesze - Zawiść

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu oraz dzielnicy Zawiść


 Uchwała Nr Uchwała Nr XLII/377/10 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 01.06.2010r.


Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu i Zawiści


  Ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu


Ponowne wyłożenie prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-20 16:08:44 | Data modyfikacji: 2014-03-03 11:13:18.
Miejscowy plan zagospodarowania dla terenu
położonego w północnej części miasta Orzesze
(centrum)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie: ul. Grzegorczyka, ul. Leśnej, zachodnią linią lasu, ul. Pocztowej, ul. Podgórskiej oraz ul. Gliwickiej


 Uchwała Nr XIV/79/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 7 listopada 2007r.


Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 Ogłoszenie o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-02-20 15:58:08 | Data modyfikacji: 2014-03-03 11:13:31.
Data wprowadzenia: 2014-02-20 15:58:08
Data modyfikacji: 2014-03-03 11:13:31
Autor: Andrzej Szafraniec
Opublikowane przez: Joanna Różańska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl