Skład stałych Komisji Rady

Komisja Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Buchalik Eugeniusz - Przewodniczący
Potysz Teresa - Z-ca Przewodn.
Bortlik Grażyna
Gazda Rajmund
Marek Bartłomiej
Matuszczyk Grażyna
Mrowiec Damian
Spendel Jan
Szala Eugeniusz
Szola Piotr
Zgoł Janusz

Komisja Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa

Szola Piotr - Przewodniczący
Matuszczyk Grażyna - Z-ca Przewodn.
Kiecka Damian
Mach Jan
Marek Bartłomiej
Tabacki Aleksander

Komisja Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu

Zgoł Janusz - Przewodniczący
Bortlik Grażyna - Z-ca Przewodn.
Bańczyk Józef
Buchalik Eugeniusz
Mrowiec Damian
Potysz Teresa
Szala Eugeniusz

Komisja Rewizyjna

Bańczyk Józef - Przewodniczący
Gazda Rajmund - Z-ca Przewodn.
Kiecka Damian
Spendel Jan
Tabacki Aleksander

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2014-12-11 13:04:25 | Data modyfikacji: 2015-03-31 10:24:50.
Zakres działania stałych Komisji Rady

Komisja Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy zajmuje się sprawami związanymi z:

zaopatrzeniem miasta w wodę,
zaopatrzeniem w energię elektryczną,
komunikacją lokalną i ponadlokalną,
utrzymaniem zieleni komunalnej,
rolnictwem i leśnictwem,
ochroną środowiska,
komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,
inwestycjami w mieście,
budową i utrzymaniem dróg i chodników,
planowaniem i wykonywaniem budżetu miasta, opiniowaniem sprawozdań z działalności finansowej urzędu,
opiniowaniem wszelkich spraw związanych ze zobowiązaniami finansowymi gminy,
opiniowaniem podatków i opłat będących w gestii gminy,
gospodarką nieruchomościami,
określeniem zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych,
zagospodarowaniem przestrzennym,
opiniowaniem planów inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego.


Komisja Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa zajmuje się sprawami związanymi z:

oświetleniem ulic,
utrzymaniem cmentarzy,
kanalizacją,
usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych,
ładem i porządkiem w mieście,
przestrzeganiem prawa i porządku publicznego,
zasadami współżycia społecznego,
ochroną mienia społecznego i bezpieczeństwem na terenie miasta,
ochroną p.pożarową,
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
walką z objawami patologii społecznej,
pomocą społeczną,
funkcjonowaniem placówek służby zdrowia.


Komisja Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu zajmuje się sprawami związanymi z:

działalnością kulturalną, w tym Bibliotek, Miejskiego Ośrodka Kultury i innych placówek upowszechniania kultury,
opiniowaniem wszelkich spraw związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi,
funkcjonowaniem oświaty, w tym szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
opiniowaniem spraw dotyczących oświaty i wychowania,
kulturą fizyczną, w tym funkcjonowaniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
organizacją turystyki i wypoczynku,
promowaniem rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji,
organizacjami pozarządowymi.

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2014-12-11 13:05:27.

Zobacz:
 Skład osobowy .  Komisje . 
Data wprowadzenia: 2014-12-11 13:05:27
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek