Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Orzesze, prowadzony jest zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

1. Rejestr Gminnych samorządowych Instytucji Kultury, których organizatorem jest Gmina Orzesze, prowadzony jest w postaci elektronicznej na stronie internetowej www.bip.orzesze.pl


2. Wpisowi do Rejestru podlegają dane określone w w/w przepisach prawa, dotyczące niżej wymienionych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Orzesze.

Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna

3. Dane zawarte w Rejestrze Instytucji Kultury udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Orzesze, zakładka: Rejestry, ewidencje. Udostępnisnie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne;
2) wydanie odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji wymienionych w punkcie 2.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wniosek taki należy złożyć w Biurze Podawczym w budynku Urzędu Miejskiego Orzesze, ul.Św.Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze.

6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
1) odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
2) odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

7. Odpis jest opatrzony datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego.

8. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

9. Wydanie odpisu poświadczonego za zgodność podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej.

Rejestr Instytucji Kultury 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:49:47 | Data modyfikacji: 2020-07-22 14:17:17.
Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:49:47
Data modyfikacji: 2020-07-22 14:17:17
Autor: Alina Stolarek
Opublikowane przez: Alina Stolarek