Skład stałych Komisji Rady

Komisja Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

 1. Kopel Helena - Przewodnicząca
 2. Tchórz Joanna - Z-ca Przewodn.
 3. Blaski Mirosław
 4. Fuchs Maria
 5. Helbig Beata
 6. Kurpas Adam
 7. Matuszczyk Grażyna
 8. Potysz Teresa
 9. Spendel Jan
 10. Starosta Czesław
 11. Szala Eugeniusz
 12. Więcek Irena

Komisja Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa

 1. Blaski Mirosław - Przewodniczący
 2. Jabłoński Stanisław - Z-ca Przewodn.
 3. Kopel Helena
 4. Mach Jan
 5. Ochojski Antoni

Komisja Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu

 1. Potysz Teresa - Przewodnicząca
 2. Matuszczyk Grażyna - Z-ca Przewodn.
 3. Fuchs Maria
 4. Helbig Beata
 5. Kurpas Adam
 6. Szala Eugeniusz
 7. Więcek Irena

Komisja Rewizyjna

 1. Ochojski Antoni - Przewodniczący
 2. Starosta Czesław - Z-ca Przewodn.
 3. Jabłoński Stanisław 
 4. Spendel Jan
 5. Tchórz Joanna
 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:36:12 | Data modyfikacji: 2014-02-24 08:53:03.
Zakres działania stałych Komisji Rady

Komisja Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy zajmuje się sprawami związanymi z:

 • zaopatrzeniem miasta w wodę,
 • zaopatrzeniem w energię elektryczną,
 • komunikacją lokalną i ponadlokalną,
 • utrzymaniem zieleni komunalnej,
 • rolnictwem i leśnictwem,
 • ochroną środowiska,
 • komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,
 • inwestycjami w mieście,
 • budową i utrzymaniem dróg i chodników,
 • planowaniem i wykonywaniem budżetu miasta, opiniowaniem sprawozdań z działalności finansowej urzędu,
 • opiniowaniem wszelkich spraw związanych ze zobowiązaniami finansowymi gminy,
 • opiniowaniem podatków i opłat będących w gestii gminy,
 • gospodarką nieruchomościami,
 • określeniem zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych,
 • zagospodarowaniem przestrzennym,
 • opiniowaniem planów inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego.


Komisja Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa zajmuje się sprawami związanymi z:

 • oświetleniem ulic,
 • utrzymaniem cmentarzy,
 • kanalizacją,
 • usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, 
 • ładem i porządkiem w mieście,
 • przestrzeganiem prawa i porządku publicznego,
 • zasadami współżycia społecznego,
 • ochroną mienia społecznego i bezpieczeństwem na terenie miasta,
 • ochroną p.pożarową,
 • zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
 • walką z objawami patologii społecznej,
 • pomocą społeczną,
 • funkcjonowaniem placówek służby zdrowia.


Komisja Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i Sportu zajmuje się sprawami związanymi z:

 • działalnością kulturalną, w tym Bibliotek, Miejskiego Ośrodka Kultury i innych placówek upowszechniania kultury,
 • opiniowaniem wszelkich spraw związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi,
 • funkcjonowaniem oświaty, w tym szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
 • opiniowaniem spraw dotyczących oświaty i wychowania,
 • kulturą fizyczną, w tym funkcjonowaniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • organizacją turystyki i wypoczynku,
 • promowaniem rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji,
 • organizacjami pozarządowymi.
 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-24 08:48:35 | Data modyfikacji: 2014-02-24 08:53:22.

Zobacz:
 Skład osobowy .  Komisje . 
Data wprowadzenia: 2014-02-24 08:48:35
Data modyfikacji: 2014-02-24 08:53:22
Autor: Marzena Nowak
Opublikowane przez: Marzena Nowak