Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale
Edukacji Urzędu Miejskiego Orzesze

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze w Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Orzesze

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Aleksandra Witoszek, zam. Orzesze
Uzasadnienie:
Pani Aleksandra Witoszek spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku przeprowadzonego testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała najlepszy wynik.
Wykazała się dużą wiedzą z zakresu przepisów, których znajomość była wymagana przy
naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji.

 

       
Orzesze, 2018-06-11                                                                          Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Informacja po pierwszym etapie naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego Orzesze


Termin składania ofert upłynął w dniu 25.05.2018r.
W dniu 29.05.2018r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że ogółem wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.
Komisja Konkursowa zadecydowała, że nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczą test zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018r. o godz. 13.30 w sali posiedzeń, I piętro w Urzędzie Miejskim Orzesze, Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21.
Kandydaci o terminie testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej zostali powiadomieni telefonicznie.

Orzesze, dnia 30.05.2018r.

 

 

 

Burmistrz Miasta Orzesze

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m in.:
1. Przygotowywanie dokumentów w zakresie:
zakładania, prowadzenia, likwidacji publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych,
przeprowadzania konkursów na dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest miasto Orzesze,
organizacji posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej nadającej nauczycielom awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
wnioskowania w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla pracowników obsługiwanych placówek oświatowych,
planowania i organizacji dokształcania i doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, w tym przygotowywanie projektów podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
koordynowania i organizowania zebrań, szkoleń, narad dla dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych,
współpracy z orzeskimi placówkami oświatowymi tj. szkołami i przedszkolami w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego,
sprawdzania arkuszy organizacji roku szkolnego, aneksów do organizacji roku szkolnego w zakresie zgodności z wytycznymi do organizacji na dany rok oraz w zakresie zgodności z aktami prawnymi w ramach kompetencji organu prowadzącego placówki oświatowe,
zbierania i przetwarzania informacji oraz sprawozdań dotyczących organizacji i funkcjonowania szkół i przedszkoli.
2. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty, innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań wynikających z prowadzenia szkół i placówek oświatowych w tym obsługa merytoryczna programów rządowych i dotacji celowych z budżetu państwa oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
3. Realizacja zadań organu prowadzącego jednostki oświatowe wynikających z ustawy dotyczącej Systemu Informacji Oświatowych, a także innych zadań wynikających z ww. ustawy w stosunku do jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Orzesze.
4. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagane kwalifikacje:

Niezbędne:
Wykształcenie wyższe.

Wymogi formalne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Staż pracy:
Minimum dwuletni staż pracy.

Znajomość przepisów:
- kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa Prawo Oświatowe,
- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,
- ustawa przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe,
- ustawa o systemie oświaty,
- ustawa Karta Nauczyciela,
- ustawa o systemie informacji oświatowej.

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność interpretacji przepisów prawa w tym ustaw i rozporządzeń oraz umiejętność tworzenia pism urzędowych,
- umiejętność obsługi programów SIO oraz VULCAN,
- obsługa urządzeń biurowych,
- obsługa programów komputerowych word, exel, open office,
- samodzielność, kreatywność,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane będą:
staż w jednostce samorządu terytorialnej.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopia świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oryginał kwestionariusza osobowego,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
10) oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca na podstawie umowy o pracę – termin rozpoczęcia pracy nie później niż 01 sierpnia 2018r.,
3) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23, na piętrze budynku,
4) praca z monitorem ekranowym,
5) obsługa urządzeń biurowych,
6) stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
W przypadku gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji ”.
prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Orzeszu
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, lub przesłać elektronicznie z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej sekap lub e–PUAP (umorzesze/skrytka) po opublikowaniu tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 25 maja 2018r.

Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Wydział Edukacji 32/7233003, Biuro Organizacyjne (sprawy kadrowe) 32/3248828.

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego etapu konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.
Dokumenty, złożone w związku z naborem będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze, następnie w terminie 7 dni można je odebrać w pokoju nr 29. Po tym terminie zostaną zniszczone, za wyjątkiem załączonych oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone.

Opis stanowiska pracy

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:23:44 | Data modyfikacji: 2018-06-11 14:35:18.
Data wprowadzenia: 2018-05-14 11:23:44
Data modyfikacji: 2018-06-11 14:35:18
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
« powrót